Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Bài mẫu viết về lợi ích của internet bằng tiếng Anh

Hầu như toàn bộ thế giới đã thay đổi kể từ khi Internet ra đời. Chúng ta có thể tìm kiếm thông tin, học tập, làm việc, xem phim, giải trí, v.v. trên Internet. Cũng nhờ có Internet mà bạn có thể đọc được bài báo này, cũng như vô số lợi ích khác. Vậy bạn đã biết cách diễn tả lợi ích của Internet bằng tiếng Anh chưa? Hãy cùng UpFile.vn tìm hiểu qua nhé!

Bố cục bài viết lợi ích của internet bằng tiếng Anh

Một bài viết “lợi ích của internet bằng tiếng Anh” hoàn chỉnh có thể được triển khai theo bố cục như sau:

Phần mở đầu: Giới thiệu tổng quan về Internet

 • Sự hình thành? Ai tạo ra?
 • Một vài câu khái quát về tầm ảnh hưởng của internet với thế giới

Phần nội dung chính: Nêu ra những lợi ích của Internet kèm theo phân tích, ví dụ, căn cứ cụ thể. Bên cạnh đó, bạn có thể nêu ra một số mặt trái của internet.

 • Tìm kiếm, cập nhật thông tin
 • Học tập, làm việc
 • Giải trí
 • Liên lạc

Phần kết luận: Tóm gọn lại ý chính, nêu cảm nhận của bạn. 

Từ vựng thường dùng trong bài viết lợi ích của internet bằng tiếng Anh

Từ vựng thường dùng trong bài viết lợi ích của internet bằng tiếng Anh
Từ vựng thường dùng trong bài viết lợi ích của internet bằng tiếng Anh
Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
the Internet/ði/ /ˈɪntərˌnɛt/mạng Internet
website/ˈwɛbˌsaɪt/trang web
resource/ˈrisɔrs/tài nguyên
information/ˌɪnfərˈmeɪʃən/thông tin
communication/kəmˌjunəˈkeɪʃən/truyền thông
entertainment/ˌɛntərˈteɪnmənt/giải trí
search engine/sɜrʧ/ /ˈɛnʤən/công cụ tìm kiếm
electronic devices/ɪˌlɛkˈtrɑnɪk/ /dɪˈvaɪsəz/thiết bị điện tử
social network/ˈsoʊʃəl/ /ˈnɛˌtwɜrk/mạng xã hội
platform/ˈplætˌfɔrm/nền tảng
distance learning/ˈdɪstəns/ /ˈlɜrnɪŋ/học từ xa
online courses/ˈɔnˌlaɪn/ /ˈkɔrsəz/khóa học trên mạng
shopping online/ˈʃɑpɪŋ/ /ˈɔnˌlaɪn/mua sắm trực tuyến
to download/tu/ /ˈdaʊnˌloʊd/tải xuống
to browse the Internet/tu/ /braʊz/ /ði/ /ˈɪntərˌnɛt/truy cập internet
to access to/tu/ /ˈækˌsɛs/ /tu/truy cập tới
to visit a website/tu/ /ˈvɪzət/ /ə/ /ˈwɛbˌsaɪt/truy cập một trang web
available/əˈveɪləbəl/có sẵn
convenient/kənˈvinjənt/tiện lợi
frequent/ˈfrikwənt/thường xuyên
enormous/huge/ɪˈnɔrməs///hjuʤ/khổng lồ
effective/ɪˈfɛktɪv/hiệu quả

Những mẫu câu về lợi ích của internet bằng tiếng Anh

 • Internet: A big global store of information. You can find any kind of information available on the Internet by the most popular search engines, such as: google.com, chat gpt, bing.com, etc. (Internet: Kho trữ thông tin toàn cầu lớn. Bạn có thể tìm thấy bất kỳ loại thông tin nào cũng đều có sẵn trên Internet bằng các công cụ tìm kiếm phổ biến nhất, chẳng hạn như: google.com, chat gpt, bing.com, vv.)
 • Share information with other people around the world. (Chia sẻ thông tin với những người khác trên khắp thế giới).
 • Connects many people all over the world. It is easier to stay in touch with your friends by chatting, e-mail messages, video call,… (Kết nối mọi người trên toàn cầu: Bạn dễ dàng giữ liên lạc với bạn bè của mình hơn bằng cách chat, e-mail, forum…).
 • Keep up with the most recent global news: Most of the newspapers of the world are also available on the Internet.  (Cập nhật những tin tức mới nhất trên toàn cầu: Hầu hết các tờ báo trên thế giới đều có sẵn trên Internet).
 • Make use of numerous online services: such as making hotel reservations, looking for work, purchasing movie tickets, and online banking. You can play games, watch movies, or listen to music with others around the world. 
 • (Sử dụng nhiều dịch vụ trực tuyến: chẳng hạn như đặt phòng khách sạn, tìm việc, mua vé xem phim và ngân hàng trực tuyến. Bạn có thể chơi trò chơi, xem phim hoặc nghe nhạc với những người khác trên khắp thế giới).
 • Internet-based money transfers: Even on Saturday and Sunday evenings, the user can complete it in a few seconds. Compared to going to the bank, it takes less time.  (Chuyển tiền qua Internet: Ngay cả vào tối thứ 7 và chủ nhật, người dùng có thể hoàn tất trong vài giây. So với việc đến ngân hàng thì mất ít thời gian hơn).
 • Internet mail arrives at its destinations in a matter of seconds. You can send pictures, videos, songs, computer programs, and more via email. Emailing is much less expensive than calling or writing a letter.  (Thư Internet đến nơi chỉ trong vài giây. Bạn có thể gửi ảnh, video, bài hát, chương trình máy tính, v.v. qua email. Gửi email ít tốn kém hơn nhiều so với gọi điện hoặc viết thư).
 • We can read an ebook or check the weather. (Chúng ta có thể đọc sách điện tử hoặc kiểm tra thời tiết).
 • We are able to check the prices of various consumer goods online. (Chúng ta có thể kiểm tra trực tuyến giá của các mặt hàng tiêu dùng khác nhau).
 • The internet is a tool for learning. We can look up information and learn a new language. We can take classes online. You can get almost any educational material you want from the internet.  (Internet là một công cụ để học tập. Chúng ta có thể tra cứu thông tin và học một ngôn ngữ mới. Chúng ta có thể tham gia các lớp học trực tuyến. Bạn có thể lấy hầu hết mọi tài liệu giáo dục mà bạn muốn từ internet).

>>> Xem thêm:

Bài Viết Mẫu Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh

Bài mẫu 1

It is true that students can profit greatly from the Internet.

First off, using the Internet gives kids access to a wide variety of information sources from around the world. On the Internet, you can get information on any topic you can think of. As a result, students can utilize online search engines like Google to find the assignments, quizzes, presentations, and other materials they need for their studies.

Second, easier communication between students and professors is made possible by the Internet. They can communicate with one another online over the internet. It is possible to create online groups on social media sites like Facebook, Zalo, etc. with the purpose of sharing information. The Internet also reduces the importance of distance learning. Nowadays, there are many universities and schools around the world that offer online education.

Last but not least, many students use the Internet for leisure purposes. Numerous free movies, songs, and games are available on the Internet to assist students unwind. For instance, individuals can find a lot of amusing things to laugh at by simply spending some time on Facebook.

In conclusion, it can be argued that students can profit much from the Internet in a variety of ways.

Bài Viết Mẫu Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh
Bài Viết Mẫu Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh

Dịch nghĩa:

Đúng là sinh viên có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận từ Internet.

Trước hết, việc sử dụng Internet cho phép trẻ em tiếp cận với nhiều nguồn thông tin khác nhau từ khắp nơi trên thế giới. Trên Internet, bạn có thể lấy thông tin về bất kỳ chủ đề nào mà bạn có thể nghĩ ra. Kết quả là, sinh viên có thể sử dụng các công cụ tìm kiếm trực tuyến như Google để tìm các bài tập, câu đố, bài thuyết trình và các tài liệu khác mà họ cần cho việc học của mình.

Thứ hai, giao tiếp dễ dàng hơn giữa sinh viên và giáo sư được thực hiện nhờ Internet. Họ có thể giao tiếp với nhau trực tuyến qua internet. Có thể tạo nhóm trực tuyến trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo,… với mục đích chia sẻ thông tin. Internet cũng làm giảm tầm quan trọng của việc học từ xa. Ngày nay, có rất nhiều trường đại học và trường học trên khắp thế giới cung cấp giáo dục trực tuyến.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nhiều sinh viên sử dụng Internet cho mục đích giải trí. Nhiều bộ phim, bài hát và trò chơi miễn phí có sẵn trên Internet để giúp học sinh thư giãn. Chẳng hạn, mọi người có thể tìm thấy rất nhiều điều thú vị để cười chỉ bằng cách dành thời gian trên Facebook.

Tóm lại, có thể lập luận rằng sinh viên có thể thu được nhiều lợi ích từ Internet theo nhiều cách khác nhau.

Bài mẫu 2

The majority of people have accepted the advantages of using the Internet in their daily work, making it a necessary tool in their professional lives.

Access to information is the Internet’s primary benefit. The Internet allows users access to a vast amount of information, including documents, news, articles, and documents, both at work and at home.They can undoubtedly solve challenges relating to their jobs more rapidly with the use of this information.

Second, using the Internet to work can be improved and accelerated. This is due to people’s ability to work smoothly from nearly anywhere utilizing electronic devices like cellphones, laptops, and other gadgets, while also having access to their coworkers and managers, data, and documents. Working from home is impossible without the Internet.

In conclusion, the Internet is useful for selling and earning money. The Internet is the ideal place to conduct business or sell goods and services. The Internet, in particular, can assist in reaching potential clients by marketing the business through various advertising techniques.

I must conclude by stating that one of the most remarkable advancements in the workplace is the Internet.

Bài Viết Mẫu Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh
Bài Viết Mẫu Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh

Dịch nghĩa:

Phần lớn mọi người đã chấp nhận những lợi ích của việc sử dụng Internet trong công việc hàng ngày của họ, khiến nó trở thành một công cụ cần thiết trong cuộc sống nghề nghiệp của họ.

Truy cập thông tin là lợi ích chính của Internet. Internet cho phép người dùng truy cập vào một lượng thông tin khổng lồ, bao gồm tài liệu, tin tức, bài báo và tài liệu, cả ở nơi làm việc và ở nhà. Họ chắc chắn có thể giải quyết các thách thức liên quan đến công việc của họ nhanh hơn bằng cách sử dụng thông tin này.

Thứ hai, việc sử dụng Internet để làm việc có thể được cải thiện và tăng tốc. Điều này là do mọi người có khả năng làm việc trơn tru từ hầu hết mọi nơi bằng cách sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy tính xách tay và các thiết bị khác, đồng thời có quyền truy cập vào đồng nghiệp và người quản lý, dữ liệu và tài liệu của họ. Làm việc tại nhà là không thể nếu không có Internet.

Tóm lại, Internet rất hữu ích để bán và kiếm tiền. Internet là nơi lý tưởng để tiến hành kinh doanh hoặc bán hàng hóa và dịch vụ. Đặc biệt, Internet có thể hỗ trợ tiếp cận khách hàng tiềm năng bằng cách tiếp thị doanh nghiệp thông qua các kỹ thuật quảng cáo khác nhau.

Tôi phải kết luận bằng cách nói rằng một trong những tiến bộ đáng chú ý nhất tại nơi làm việc là Internet.

>>> Tham khảo:

Talk about your dream job

Talk about yourself

Talk about your holiday

Bài mẫu 3

I think there are many of fantastic reasons for senior citizens to use the Internet.

First off, it is a reality that they can use the Internet to protect themselves against mental illness. These days, depression affects elderly individuals rather frequently. This is because they usually experience loneliness and isolation. Fortunately, there are several ways that the Internet may be utilized to encourage social participation. For instance, senior citizens can frequently engage in video chats with their friends and family. They can also join social networks, take part in online forums, and much more. Talking to others frequently helps keep them cognitively active and help them stay healthy.
The Internet also assists older individuals in learning new things, which is another perk. They can sign up for some online study groups or clubs or join a group that is focused on exchanging knowledge about a particular subject. Finding out there are many of other people who share your love for the same interests can be really appealing.

Lastly, having pleasure while shopping online! Purchasing gifts for loved ones makes elderly folks happy and content. They can also go grocery shopping every day. For the elderly, this can be incredibly handy and foster a fulfilling sense of independence.

In conclusion, it is true that older people can have busier, more enjoyable, and more fascinating lives thanks to the Internet.

Bài Viết Mẫu Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh
Bài Viết Mẫu Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh

Dịch nghĩa:

Tôi nghĩ rằng có nhiều lý do tuyệt vời để người cao tuổi sử dụng Internet.

Trước hết, có một thực tế là họ có thể sử dụng Internet để tự bảo vệ mình khỏi bệnh tâm thần. Ngày nay, trầm cảm ảnh hưởng đến người cao tuổi khá thường xuyên. Điều này là do họ thường trải qua sự cô đơn và cô lập. May mắn thay, có một số cách mà Internet có thể được sử dụng để khuyến khích sự tham gia của xã hội. Chẳng hạn, người cao tuổi có thể thường xuyên tham gia trò chuyện video với bạn bè và gia đình của họ. Họ cũng có thể tham gia các mạng xã hội, tham gia các diễn đàn trực tuyến, v.v. Trò chuyện với người khác thường xuyên sẽ giúp họ duy trì hoạt động nhận thức và giúp họ khỏe mạnh.
Internet cũng hỗ trợ những người lớn tuổi học những điều mới, đây là một lợi ích khác. Họ có thể đăng ký một số nhóm hoặc câu lạc bộ học tập trực tuyến hoặc tham gia một nhóm tập trung vào việc trao đổi kiến ​​thức về một chủ đề cụ thể. Tìm ra rằng có nhiều người khác có cùng sở thích với bạn có thể thực sự hấp dẫn.

Cuối cùng, có niềm vui khi mua sắm trực tuyến! Mua quà cho người thân khiến người cao tuổi vui vẻ và hài lòng. Họ cũng có thể đi mua hàng tạp hóa mỗi ngày. Đối với người già, điều này có thể cực kỳ tiện dụng và thúc đẩy cảm giác độc lập.

Tóm lại, đúng là người già có thể có cuộc sống bận rộn hơn, thú vị hơn và hấp dẫn hơn nhờ có Internet.

Đây là những từ và cấu trúc thường dùng khi nói về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh. Hi vọng với những kiến ​​thức bổ ích mà UpFile chia sẻ, các bạn sẽ tự tin hơn khi gặp chủ đề này trong quá trình học và thi tiếng Anh của mình. Ngoài ra, hãy theo dõi ngay chuyên mục Blog của UpFile để nhanh chóng cập nhật cũng như học thêm nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn học tập tốt!