Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Describe Someone You Know Who Recently Moved to New Place

Bạn vẫn đang chật vật với chủ đề Speaking Describe someone you know who recently moved to new place phải không? Đừng lo lắng! Trong bài viết dưới đây, Upfile sẽ cung cấp tất tần tật những điều bạn cần biết khi gặp phải chủ đề này. Từ đó, bạn có thể tự tin và trình bày trôi chảy về chủ đề Describe someone you know who recently moved to new place rồi!

Describe Someone You Know Who Recently Moved to New Place
Describe Someone You Know Who Recently Moved to New Place

Dàn bài Describe someone you know who recently moved to new place

You should say:

 • Who this person is
 • Why this person moved into his/her new home
 • What kind of home/accommodation this person moved to
 • And explain whether you think this move was a positive change for this person.

Từ vựng Describe someone you know who recently moved to new place

Từ vựng Describe someone you know who recently moved to new place
Từ vựng Describe someone you know who recently moved to new place
 • Fast-paced lifestyle [fæst-peɪst ˈlaɪfˌstaɪl] (n): Lối sống nhanh nhẹn.
 • Countless opportunities [ˈkaʊntləs ˌɑpərˈtuːnətiz] (n): Vô số cơ hội.
 • Career advancement [kəˈrɪr ədˈvænsmənt] (n): Tiến bộ trong sự nghiệp.
 • Broaden his horizons [ˈbrɔːdn hɪz həˈraɪzənz] (v): Mở rộng tầm nhìn.
 • Take his career to new heights [teɪk hɪz kəˈrɪr tuː nuː haɪts] (v): Đưa sự nghiệp của mình lên tầm cao mới.
 • Inspiring and eye-opening [ɪnˈspaɪrɪŋ ænd aɪ-ˈoʊpənɪŋ] (adj): Gây cảm hứng và mở mang tầm mắt.
 • Navigating the bustling streets [ˈnævɪˌɡeɪtɪŋ ðə ˈbʌslɪŋ striːts] (v): Điều hướng qua những con đường đông đúc.
 • Embracing the challenges [ɪmˈbreɪsɪŋ ðə ˈtʃælɪndʒɪz] (v): Đối mặt và chấp nhận những thách thức.
 • Broadened my perspective [ˈbrɔːdnd maɪ pərˈspektɪv] (v): Mở rộng quan điểm của tôi.
 • Step out of his comfort zone [stɛp aʊt ʌv hɪz ˈkʌmfərt zoʊn] (v): Bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
 • Relocate [rɪˈloʊkeɪt] (v): Chuyển đến một nơi mới.
 • Career opportunity [kəˈrɪr ˌɑːpərˈtuːnəti] (n): Cơ hội nghề nghiệp.
 • Personal growth [ˈpɜːrsənl ɡroʊθ] (n): Sự phát triển cá nhân.
 • Transformative [trænsˈfɔːrmətɪv] (adj): Có tính chất thay đổi đáng kể.
 • Embrace [ɪmˈbreɪs] (v): Đón nhận, chấp nhận một cách tích cực.
 • Significant change [sɪɡˈnɪfɪkənt tʃeɪndʒ] (n): Sự thay đổi đáng kể.

Câu hỏi Describe someone you know who recently moved to new place

Câu hỏi Describe someone you know who recently moved to new place
Câu hỏi Describe someone you know who recently moved to new place

Is it positive for young people to live by themselves?

I believe that living alone has many advantages that are beneficial for personal growth, thus it may be a suitable option for young people as well. However, a young adult must have a strong sense of discipline and be prepared to face any challenges that may arise when living alone in order to succeed to the fullest when doing so. If not, living alone could be more difficult than enjoyable.

Bản dịch:

Tôi tin rằng sống một mình có nhiều lợi thế có lợi cho sự phát triển cá nhân, do đó nó cũng có thể là một lựa chọn phù hợp cho những người trẻ tuổi. Tuy nhiên, một thanh niên phải có ý thức kỷ luật mạnh mẽ và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào có thể nảy sinh khi sống một mình để đạt được thành công tối đa khi sống một mình. Nếu không, sống một mình có thể khó khăn hơn là thú vị.

Xem thêm:

Talk about happiness

Talk about relationship

Talk about personality

Besides cooking, are there any other skills that people need to learn if they live on their own?

Of course, there are, and most of them pertain to management. They can include time management, money management, and self-management, to mention a few. Because there would be few individuals by their side to take care of their everyday demands, managerial abilities are crucial for those who live alone. They could thus find independent life to be rather challenging without acquiring solid self-discipline skills.

Bản dịch:

Tất nhiên, có, và hầu hết trong số họ liên quan đến quản lý. Chúng có thể bao gồm quản lý thời gian, quản lý tiền bạc và quản lý bản thân, v.v. Bởi vì sẽ có ít cá nhân ở bên cạnh để chăm sóc các nhu cầu hàng ngày của họ, nên khả năng quản lý là rất quan trọng đối với những người sống một mình. Do đó, họ có thể thấy cuộc sống độc lập khá khó khăn nếu không có được các kỹ năng kỷ luật tự giác vững chắc.

What kinds of people tend to live by themselves?

The introverted personality is the first to come to me when I think of someone who would want to live alone. These are the people that typically like their alone time more. It’s possible that they enjoy interacting with others and sharing space, but more often than not, they simply need some alone time to relax and recharge.

Bản dịch:

Tính cách hướng nội là điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi tôi nghĩ về một người muốn sống một mình. Đây là những người thường thích thời gian ở một mình hơn. Có thể họ thích tương tác với người khác và chia sẻ không gian, nhưng thường thì họ chỉ cần một chút thời gian ở một mình để thư giãn và nạp lại năng lượng.

Bài mẫu Describe someone you know who recently moved to new place  

Bài 1- Describe someone you know who recently moved to new place

Bài 1- Describe someone you know who recently moved to new place
Bài 1- Describe someone you know who recently moved to new place

I want to tell you about Duong, a buddy from my church’s youth group who just last month moved into a new apartment. He had lived with his family before relocating to this new home, but after deciding it was time to have more solitude and develop his independence, he made the decision to move out. He held a little housewarming celebration for the entire group at the new location to commemorate the occasion.

It is a completely furnished 30-square-meter studio apartment, the sort of apartment with only one room that serves as the living area, bedroom, and kitchen all at once. Duong claimed that despite its appearance, it was a suitable match for a solitary person like him.

As he didn’t need to walk from one area to another, he discovered that it greatly reduced the amount of time he spent cleaning. In terms of décor, it is also less expensive. He only needs to choose a suitable color scheme and add some ornaments to make everything appear put together.

I believe Duong made the right decision by leaving. Since then, he appears to have greater control over his life. He improved in decision-making, spending control, and planning.

Even though he no longer lived with his parents, he got along with them better because he felt more grateful for all they had done for him, even the little things like cooking him a nice supper when he arrived home and giving him new clothing every day. This is because he must now do each of these tasks by himself.

Bản dịch:

Tôi muốn kể cho bạn nghe về Dương, một người bạn trong nhóm thanh niên của nhà thờ tôi, người vừa mới chuyển đến một căn hộ mới vào tháng trước. Anh ấy đã sống với gia đình trước khi chuyển đến ngôi nhà mới này, nhưng sau khi quyết định đã đến lúc phải ở một mình nhiều hơn và phát triển sự độc lập của mình, anh ấy đã quyết định chuyển ra ngoài. Anh ấy đã tổ chức một bữa tiệc tân gia nho nhỏ cho cả nhóm tại địa điểm mới để kỷ niệm dịp này.

Đó là một căn hộ studio rộng 30 mét vuông được trang bị đầy đủ nội thất, loại căn hộ chỉ có một phòng vừa là khu vực tiếp khách, phòng ngủ và nhà bếp cùng một lúc. Dương cho rằng dù có vẻ ngoài như thế nào thì đó cũng là đối tượng phù hợp với một người cô độc như anh.

Vì không cần phải đi bộ từ khu vực này sang khu vực khác, anh ấy phát hiện ra rằng nó giúp giảm đáng kể thời gian anh ấy dành cho việc dọn dẹp. Về trang trí, nó cũng ít tốn kém hơn. Anh ấy chỉ cần chọn một bảng màu phù hợp và thêm một số đồ trang trí để làm cho mọi thứ trông giống nhau.

Tôi tin Dương đã quyết định đúng khi ra đi. Kể từ đó, anh ấy dường như có quyền kiểm soát tốt hơn đối với cuộc sống của mình. Anh ấy đã tiến bộ trong việc ra quyết định, kiểm soát chi tiêu và lập kế hoạch.

Mặc dù anh ấy không còn sống với bố mẹ, nhưng anh ấy hòa thuận với họ hơn vì anh ấy cảm thấy biết ơn hơn về tất cả những gì họ đã làm cho anh ấy, ngay cả những điều nhỏ nhặt như nấu cho anh ấy một bữa tối ngon khi anh ấy về đến nhà và cho anh ấy quần áo mới mỗi ngày . Điều này là do bây giờ anh ta phải tự mình thực hiện từng nhiệm vụ này.

Bài 2- Describe someone you know who recently moved to new place

Bài 2- Describe someone you know who recently moved to new place
Bài 2- Describe someone you know who recently moved to new place

So let’s talk about my cousin Nam, who has recently relocated to Ho Chi Minh City. Nam comes from a little hamlet in the north of Vietnam, so he decided to go to a busy city like Ho Chi Minh City, which was a big adjustment for him.

The largest metropolis in Vietnam, Ho Chi Minh metropolis, often known as Saigon, stands in sharp contrast to the tranquil surroundings of the countryside where Nam was raised. It is a bustling metropolis with a diversified cultural scene, tall skyscrapers, and busy streets. The city is renowned for its fast-paced way of life and myriad options for both career and personal development.

Nam mostly relocated to Ho Chi Minh City for professional reasons. He had been employed by a small business in his hometown for a number of years, but he felt that there were little chances for advancement.

He viewed the job offer he received from a global corporation in Ho Chi Minh City as an opportunity to expand his horizons and further his career. He had to leave his comfortable surroundings, acquaintances, and family behind, but he thought the change was essential to achieving his long-term objectives.

I must say that Nam’s decision has had a really favorable effect on me. We have been able to keep in touch despite our geographical separation thanks to frequent phone conversations and video chats. It has been both encouraging and eye-opening to hear of his encounters and exploits in the city.

My viewpoint has been widened by his accounts of navigating the busy streets, absorbing the rich culture, and accepting the difficulties of settling in a foreign place. I’ve been inspired by his willpower and guts to leave his comfort zone to look into new possibilities and accept change in my own life.

Bản dịch:

Vì vậy, hãy nói về anh họ Nam của tôi, người mới chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh. Nam đến từ một ngôi làng nhỏ ở miền Bắc Việt Nam, vì vậy anh quyết định đến một thành phố sầm uất như Thành phố Hồ Chí Minh, đó là một sự thay đổi lớn đối với anh.

Đô thị lớn nhất Việt Nam, đô thị Hồ Chí Minh, thường được gọi là Sài Gòn, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh yên bình xung quanh vùng nông thôn nơi Nam lớn lên. Đây là một đô thị nhộn nhịp với khung cảnh văn hóa đa dạng, những tòa nhà chọc trời cao và đường phố sầm uất. Thành phố này nổi tiếng với nhịp sống nhanh và vô số lựa chọn cho cả sự nghiệp và sự phát triển cá nhân.

Nam chủ yếu chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh vì lý do nghề nghiệp. Anh đã làm việc cho một doanh nghiệp nhỏ ở quê nhà trong nhiều năm, nhưng anh cảm thấy rằng có rất ít cơ hội thăng tiến.

Anh xem lời mời làm việc mà anh nhận được từ một tập đoàn toàn cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh là cơ hội để mở rộng tầm nhìn và tiến xa hơn trong sự nghiệp. Anh ấy phải bỏ lại môi trường xung quanh thoải mái, người quen và gia đình, nhưng anh ấy nghĩ rằng sự thay đổi là điều cần thiết để đạt được các mục tiêu dài hạn của mình.

Tôi phải nói rằng quyết định của Nam đã có tác động thực sự thuận lợi đối với tôi. Chúng tôi đã có thể giữ liên lạc mặc dù cách biệt về địa lý nhờ thường xuyên trò chuyện qua điện thoại và trò chuyện video. Thật đáng khích lệ và mở rộng tầm mắt khi nghe về những cuộc gặp gỡ và chiến công của anh ấy trong thành phố.

Quan điểm của tôi đã được mở rộng bởi lời kể của anh ấy về việc điều hướng các con phố đông đúc, tiếp thu nền văn hóa phong phú và chấp nhận những khó khăn khi định cư ở một nơi xa lạ. Tôi đã được truyền cảm hứng từ sức mạnh ý chí và sự dũng cảm của anh ấy để rời khỏi vùng an toàn của anh ấy để tìm kiếm những khả năng mới và chấp nhận sự thay đổi trong cuộc sống của chính mình.

Trên đây là bài viết tổng hợp những từ vựng và bài mẫu về chủ đề Describe someone you know who recently moved to new placeUpfile cung cấp cho bạn! Hãy tận dụng những nguồn thông tin hữu ích về chủ đề này để nâng cấp band điểm Speaking của bạn nhé! Chúc các bạn học tập tốt! theo dõi chuyên mục Blog thường xuyên để cập nhật thêm nhiều bài viết hay và bổ ích khác nhé!

Xem thêm:

Describe an exciting journey you once took

Describe Something Healthy You Enjoy Doing

Describe A Character From A Film