Back to school

Bài mẫu Speaking: Describe an exciting journey you once took

Bạn vẫn đang chật vật với chủ đề Speaking Describe an exciting journey you once took phải không? Đừng lo lắng! Trong bài viết dưới đây, Upfile sẽ cung cấp tất tần tật những điều bạn cần biết khi gặp phải chủ đề này. Từ đó, bạn có thể tự tin và trình bày trôi chảy về chủ đề Describe an exciting journey you once took rồi!

Bài mẫu Speaking: Describe an exciting journey you once took
Bài mẫu Speaking: Describe an exciting journey you once took

Từ vựng chủ đề Describe an exciting journey you once took

 • Stunning (adj): kinh ngạc
 • Cultural heritage (n): di sản văn hóa 
 • Lush (adj): tươi tốt
 • Vibrant (adj): sôi động
 • Artisan (n): thủ công
 • Eye-opening (adj): mở mang tầm mắt
 • Cherish (v): trân trọng
 • Efficiency (n): sự hiệu quả
 • Showcase (v): trưng bày
 • Diverse (adj): đa dạng
 • Flora and fauna (n): hệ sinh thái (động vật và thực vật)
 • Sample (v): thử
 • Mouth-watering (adj): hấp dẫn (chảy nước dãi) 
 • Scrumptious (adj): rất ngon
 • Impress (v): gây ấn tượng
 • Never cease to amaze me: không ngừng gây ấn tượng với tôi
 • Indelible (adj): khó quên

Câu hỏi về chủ đề Describe an exciting journey you once took

Câu hỏi về chủ đề Describe an exciting journey you once took
Câu hỏi về chủ đề Describe an exciting journey you once took

Why do people need to travel every day?

People must travel frequently in their daily lives for a variety of reasons. The most significant factor is their employment; they must report to work and thus commute utilizing various modes of transportation. In addition to those who are employed, however, people from all social classes also need to travel for various other reasons. They must go shopping, see significant relatives, friends, or others, and attend classes at schools or other educational facilities, among many other things.

Bản dịch:

Mọi người phải đi du lịch thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày của họ vì nhiều lý do. Yếu tố quan trọng nhất là việc làm của họ; họ phải báo cáo để làm việc và do đó phải đi làm bằng các phương thức vận chuyển khác nhau. Tuy nhiên, ngoài những người có việc làm, những người thuộc mọi tầng lớp xã hội cũng cần đi du lịch vì nhiều lý do khác. Họ phải đi mua sắm, gặp người thân, bạn bè hoặc những người quan trọng khác, tham gia các lớp học tại trường học hoặc các cơ sở giáo dục khác, cùng nhiều việc khác.

What problems can people have when they are on their journey, for example, to work or school? Why is this? 

The most frequent issue people face when traveling to work or school is traffic congestion on a busy route. It often occurs when traffic laws are broken, cars are parked randomly on the roadways, non-motorized vehicles occupy key thoroughfares, and primarily when there is heavy traffic on small roads.

It is also to blame for the competitiveness between public transportation drivers, crosswalk walkers, and other road users to break the law. Regular commuters must learn to deal with these issues because they are widespread.

Xem thêm:

Describe A Character From A Film

Describe Something Healthy You Enjoy Doing

Describe A Difficult Thing You Did And Succeeded

Bản dịch:

Vấn đề thường gặp nhất mà mọi người gặp phải khi đi làm hoặc đi học là tắc nghẽn giao thông trên một tuyến đường đông đúc. Nó thường xảy ra khi luật giao thông bị vi phạm, ô tô đỗ bừa bãi trên lòng đường, phương tiện thô sơ chiếm dụng các tuyến đường chính và chủ yếu là khi có lưu lượng giao thông đông đúc trên các con đường nhỏ.

Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến tính cạnh tranh giữa những người điều khiển phương tiện giao thông công cộng, người đi bộ qua đường và những người tham gia giao thông khác để vi phạm luật. Những người đi lại thường xuyên phải học cách đối phó với những vấn đề này vì chúng rất phổ biến.

Some people say that daily journeys like these will not be so common in the future. Do you agree or disagree? Why?

Daily trips will become unnecessary after a given period of time, although that should only be true in select locations. A physical presence is not necessary when an online presence is required for a formal meeting.

If you work digitally, you don’t always have to be at your desk, and no travel is necessary. But you can’t do that while seated at your home workstation and driving your own automobile. Therefore, I can only agree in part that as technology develops, travel will become less necessary.

Bản dịch:

Các chuyến đi hàng ngày sẽ trở nên không cần thiết sau một khoảng thời gian nhất định, mặc dù điều đó chỉ đúng ở một số địa điểm được chọn. Sự hiện diện thực tế là không cần thiết khi sự hiện diện trực tuyến là cần thiết cho một cuộc họp chính thức.

Nếu bạn làm việc kỹ thuật số, bạn không cần phải luôn ở bàn làm việc và không cần đi lại. Nhưng bạn không thể làm điều đó khi đang ngồi ở máy trạm tại nhà và lái ô tô của chính mình. Do đó, tôi chỉ có thể đồng ý một phần rằng khi công nghệ phát triển, việc đi lại sẽ trở nên ít cần thiết hơn.

What do you think people can learn from traveling to other countries? Why?

One of the finest methods to learn about and obtain an intimate understanding of a foreign place is to travel there. When visiting a new country, tourists attempt to learn as much as they can about the local culture and traditions.

Additionally, they enjoy visiting prominent locations, eating at local restaurants, riding in common cars, and taking photographs while having fun. In fact, kids discover information about the nation on their own that cannot be found in books.

Bản dịch:

Một trong những phương pháp tốt nhất để tìm hiểu và có được sự hiểu biết sâu sắc về một nơi xa lạ là đi du lịch ở đó. Khi đến thăm một quốc gia mới, khách du lịch cố gắng tìm hiểu càng nhiều càng tốt về văn hóa và truyền thống địa phương.

Ngoài ra, họ thích tham quan các địa điểm nổi bật, ăn uống tại các nhà hàng địa phương, đi trên những chiếc xe phổ thông và chụp ảnh trong khi vui chơi. Trên thực tế, trẻ em tự khám phá thông tin về quốc gia mà không thể tìm thấy trong sách.

Can travel make a positive difference to the economy of a country? How?

Undoubtedly, travel may have a favorable impact on a nation’s economy. Travelers spend money on their wants when they embark on a trip to a distant place. The economy of the tourism destinations is strengthened as a result. For instance, you would undoubtedly purchase a small replica of the Eiffel Tower for your collection if you are traveling in France.

The demand for miniatures will increase if more tourists start purchasing them. As a result, manufacturing will increase as well, creating jobs for those needed in the process. As a result, the local economy as a whole will improve. It is taking place while you move around the nation.

Bản dịch:

Không còn nghi ngờ gì nữa, du lịch có thể có tác động thuận lợi đến nền kinh tế của một quốc gia. Khách du lịch chi tiền cho mong muốn của họ khi họ bắt đầu một chuyến đi đến một nơi xa. Kết quả là nền kinh tế của các điểm đến du lịch được củng cố. Chẳng hạn, chắc chắn bạn sẽ mua một bản sao nhỏ của Tháp Eiffel cho bộ sưu tập của mình nếu bạn đi du lịch ở Pháp.

Nhu cầu về tiểu cảnh sẽ tăng lên nếu nhiều khách du lịch bắt đầu mua chúng. Kết quả là, sản xuất cũng sẽ tăng lên, tạo ra việc làm cho những người cần thiết trong quá trình này. Do đó, nền kinh tế địa phương nói chung sẽ được cải thiện. Nó đang diễn ra trong khi bạn di chuyển khắp đất nước.

Do you think a society can benefit if its members have experience of traveling to other countries? In what ways?

If the opportunities presented by travel are properly utilized, society may stand to gain. The travelers may talk about their experiences with their families or in any official or informal interactions after they return to their home countries. The information is consequently spread. The tourists may create a successful model that employs people or uses the models for the good of society that they have observed on their travels abroad.

Additionally, they can identify some excellent social efforts in other nations and begin using those. Therefore, the information and experiences that tourists get from their travels to other nations can help their own nation develop into a better society.

Bản dịch:

Nếu các cơ hội do du lịch mang lại được sử dụng đúng cách, xã hội có thể đạt được. Các du khách có thể nói về những trải nghiệm của họ với gia đình hoặc trong bất kỳ tương tác chính thức hoặc không chính thức nào sau khi họ trở về nước. Thông tin do đó được lan truyền. Khách du lịch có thể tạo ra một mô hình thành công sử dụng người hoặc sử dụng các mô hình vì lợi ích xã hội mà họ đã quan sát được trong chuyến du lịch nước ngoài.

Ngoài ra, họ có thể xác định một số nỗ lực xã hội xuất sắc ở các quốc gia khác và bắt đầu sử dụng chúng. Do đó, thông tin và kinh nghiệm mà du khách có được từ chuyến du lịch đến các quốc gia khác có thể giúp quốc gia của họ phát triển thành một xã hội tốt đẹp hơn.

Bài mẫu chủ đề Describe an exciting journey you once took 

Bài mẫu 1 – Describe an exciting journey you once took 

Bài mẫu 1 - Describe an exciting journey you once took 
Bài mẫu 1 – Describe an exciting journey you once took 

I had the privilege of taking the journey of a lifetime last year. It was a journey from Patiala to Shimla, around 160 miles away by car. It was my very first time traveling independently.

A week before my 24th birthday, my buddies contacted me to ask what I had planned. On a whim, we decided to go to Shimla and spend my birthday there. I suggested taking the road trip in our automobile after finishing my driving lessons and getting my driver’s license. I asked my father to lend me his automobile as a result.

Four of my closest pals were with me. Since I had never driven in a hilly region before, they were worried. I did, however, reassure them that the journey would be enjoyable. The following 10 or so kilometers were on some of the worst, never-ending roads because we had no idea of the state of the streets when planned the route, and it was made worse by briefly exiting the freeway.

We arrived at the Shimla hotel we had booked after traveling for around 4 hours as a consequence. Despite my concerns, driving on hills was not challenging, and this was the first instruction that provided me the assurance to do so.

Overall, the journey was delightful. We all had a good time on vacation. Fortunately, because it was a holiday, the roads were mostly empty. However, it took a long time to get there since we stopped at numerous places for food and beverages. There was a lot of merriment there, and we weren’t in the mood to leave sooner.

Bản dịch:

Tôi đã có vinh dự được tham gia chuyến hành trình của cả cuộc đời vào năm ngoái. Đó là một hành trình từ Patiala đến Shimla, cách đó khoảng 160 dặm bằng ô tô. Đó là lần đầu tiên tôi đi du lịch độc lập.

Một tuần trước sinh nhật lần thứ 24 của tôi, những người bạn của tôi đã liên lạc với tôi để hỏi tôi đã lên kế hoạch gì. Trong một lần bất chợt, chúng tôi quyết định đến Shimla và đón sinh nhật của mình ở đó. Tôi đề nghị tham gia chuyến đi trên ô tô của chúng tôi sau khi hoàn thành bài học lái xe và lấy bằng lái xe. Kết quả là tôi đã đề nghị cha tôi cho tôi mượn ô tô của ông ấy.

Bốn người bạn thân nhất của tôi đã ở bên tôi. Vì tôi chưa bao giờ lái xe ở vùng đồi núi trước đây nên họ rất lo lắng. Tuy nhiên, tôi đã trấn an họ rằng chuyến đi sẽ rất thú vị. Khoảng 10 km tiếp theo là trên một số con đường tồi tệ nhất, không bao giờ kết thúc vì chúng tôi không biết về tình trạng của các con phố khi lên kế hoạch cho tuyến đường và điều đó càng trở nên tồi tệ hơn khi ra khỏi xa lộ trong một thời gian ngắn.

Kết quả là chúng tôi đến khách sạn Shimla mà chúng tôi đã đặt sau khi đi du lịch khoảng 4 giờ. Bất chấp những lo lắng của tôi, lái xe trên những ngọn đồi không phải là một thách thức, và đây là hướng dẫn đầu tiên mang lại cho tôi sự đảm bảo để làm như vậy.

Nhìn chung, cuộc hành trình thật thú vị. Tất cả chúng tôi đã có một thời gian tốt đẹp vào kỳ nghỉ. May mắn thay, vì đó là một ngày lễ, những con đường hầu như trống rỗng. Tuy nhiên, phải mất một thời gian dài để đến đó vì chúng tôi dừng lại ở nhiều nơi để mua thức ăn và đồ uống. Có rất nhiều niềm vui ở đó, và chúng tôi không có tâm trạng để rời đi sớm hơn.

Bài mẫu 2 – Describe an exciting journey you once took 

Bài mẫu 2 - Describe an exciting journey you once took 
Bài mẫu 2 – Describe an exciting journey you once took 

My life has always been better when I travel. Every tour has given me valuable lessons, and at the conclusion of every trip, I am a better person. Additionally, through organizing and carrying out random journeys, I have greatly improved my observational abilities. It is difficult to acquire the information I have gained from these excursions in any other way.

It is the final trip I organized, so let me tell you about one that is still perfect in my mind. I have thus always desired to travel to isolated and charming locations. However, I had already visited Ladakh, which is a destination that practically every adventure seeker dreams of visiting.

I had first chosen to take a cab because Ladakh is around 800 kilometers from my home. But after watching a video on Instagram, I decided to rethink my mind. I came upon a video of snow-covered mountains taken from an airplane’s windshield while traveling to Ladakh while surfing through this social networking platform. I decided against taking a cab because of the hypnotic splendor of those mountains, so I instead purchased airline tickets.

Ladakh is among the most beautiful places in the world, and I love to go on adventures. I went there to enjoy the stunning scenery, sample the local food, take in the vibrant festivals, tour the gompas and monasteries, and unwind.

Bản dịch:

Cuộc sống của tôi luôn tốt hơn khi tôi đi du lịch. Mỗi chuyến đi đều cho tôi những bài học quý giá, và khi kết thúc mỗi chuyến đi, tôi là một người tốt hơn. Ngoài ra, thông qua việc tổ chức và thực hiện các hành trình ngẫu nhiên, tôi đã cải thiện đáng kể khả năng quan sát của mình. Thật khó để có được thông tin tôi có được từ những chuyến du ngoạn này bằng bất kỳ cách nào khác.

Đây là chuyến đi cuối cùng mà tôi đã tổ chức, vì vậy hãy để tôi kể cho bạn nghe về một chuyến đi vẫn còn hoàn hảo trong tâm trí tôi. Do đó, tôi luôn mong muốn được đi du lịch đến những địa điểm biệt lập và quyến rũ. Tuy nhiên, tôi đã đến thăm Ladakh, một điểm đến mà thực tế mọi người tìm kiếm sự phiêu lưu đều mơ ước được đến thăm.

Đầu tiên tôi chọn đi taxi vì Ladakh cách nhà tôi khoảng 800 km. Nhưng sau khi xem một video trên Instagram, tôi quyết định suy nghĩ lại. Tôi tình cờ xem một video về những ngọn núi phủ đầy tuyết được quay từ kính chắn gió của máy bay khi đi du lịch đến Ladakh khi đang lướt qua nền tảng mạng xã hội này. Tôi quyết định không đi taxi vì vẻ đẹp mê hồn của những ngọn núi đó, vì vậy thay vào đó tôi mua vé máy bay.

Ladakh là một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới và tôi thích phiêu lưu. Tôi đến đó để tận hưởng phong cảnh tuyệt đẹp, nếm thử các món ăn địa phương, tham gia các lễ hội sôi động, tham quan các chùa và tu viện, và thư giãn.

Bài mẫu 3 – Describe an exciting journey you once took 

Bài mẫu 3 - Describe an exciting journey you once took 
Bài mẫu 3 – Describe an exciting journey you once took 

The trip I went to Nha Trang, a beach resort city in southern Vietnam, where my sister and her husband reside, is one I still remember very well. My brother-in-law called me perhaps in the first few days of February 2014 to inform me that my sister had given birth to a lovely baby girl. The baby was due a few days later, but it was really extremely excellent news because it was the first kid in our family and, according to my brother-in-law, both the mother and infant were doing well.

I immediately returned home from my university to give this wonderful and happy news to my parents. My parents were quite excited and they planned to visit the newborn and my sister on the following day. It was more than 10 hours’ journey and we started in the early morning the next day.

We went to the nearby railway station and were fortunate to secure three first-class tickets. I prefer taking trains over long, monotonous bus rides because they allow me to freely move between different train compartments, read books leisurely, eat in the cafeteria, purchase books and magazines, use the restroom as necessary, and take in the scenic beauty of the countryside. The trip was extremely enjoyable, and I finished the book I brought along.

In addition, I read a daily newspaper and two magazines that I purchased from the station. My parents were with me on the trip, and they both appreciated getting away from home after a while. This is why I can still clearly recall it.

The longing and waiting to see the new baby also made it a pleasant journey and a memorable one. My mother told me some stories of my childhood that she never shared with me before and my father told me about his first experience on a train and that was so funny that we laughed quite loudly!

Bản dịch:

Chuyến đi đến Nha Trang, một thành phố nghỉ mát ven biển ở miền Nam Việt Nam, nơi vợ chồng chị gái tôi sinh sống, là chuyến đi mà tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Anh rể tôi gọi điện cho tôi có lẽ vào những ngày đầu tháng 2 năm 2014 để báo tin rằng chị tôi đã sinh một bé gái kháu khỉnh. Em bé sẽ chào đời vài ngày sau đó, nhưng đó thực sự là một tin vô cùng tuyệt vời vì đây là đứa con đầu lòng trong gia đình chúng tôi và theo lời anh rể tôi, cả mẹ và bé đều khỏe mạnh.

Tôi ngay lập tức trở về nhà từ trường đại học của mình để báo tin vui và tuyệt vời này cho bố mẹ tôi. Cha mẹ tôi rất vui mừng và họ dự định sẽ đến thăm đứa trẻ sơ sinh và em gái tôi vào ngày hôm sau. Hành trình kéo dài hơn 10 tiếng và chúng tôi xuất phát vào sáng sớm ngày hôm sau.

Chúng tôi đến ga xe lửa gần đó và may mắn giành được ba vé hạng nhất. Tôi thích đi tàu hơn là đi xe buýt dài và đơn điệu vì chúng cho phép tôi tự do di chuyển giữa các khoang tàu khác nhau, nhàn nhã đọc sách, ăn trong quán ăn tự phục vụ, mua sách và tạp chí, sử dụng nhà vệ sinh khi cần thiết và ngắm nhìn cảnh đẹp của vùng nông thôn. Chuyến đi vô cùng thú vị, và tôi đã hoàn thành cuốn sách mang theo.

Ngoài ra, tôi đọc một tờ báo hàng ngày và hai tạp chí mà tôi đã mua từ nhà ga. Cha mẹ tôi đã đi cùng tôi trong chuyến đi, và cả hai đều đánh giá cao việc xa nhà sau một thời gian. Đây là lý do tại sao tôi vẫn có thể nhớ lại rõ ràng.

Sự khao khát và chờ đợi được nhìn thấy em bé chào đời cũng khiến chuyến hành trình trở nên thú vị và đáng nhớ. Mẹ tôi kể cho tôi nghe một số câu chuyện thời thơ ấu của tôi mà bà chưa bao giờ chia sẻ với tôi trước đây và bố tôi kể cho tôi nghe về trải nghiệm đầu tiên của ông trên một chuyến tàu và điều đó thật buồn cười khiến chúng tôi cười rất to!

Trên đây là bài viết tổng hợp những từ vựng và bài mẫu về chủ đề Describe an exciting journey you once tookUpfile cung cấp cho bạn! Hãy tận dụng những nguồn thông tin hữu ích về chủ đề này để nâng cấp band điểm Speaking của bạn nhé! Chúc các bạn học tập tốt!

Theo dõi chuyên mục Blog thường xuyên để cập nhật thêm nhiều bài viết hay và hữu ích nhé!

Xem thêm:

Describe An Occasion When You Got Incorrect Information

Describe A Special Occasion In Your Life

Describe An Occasion When You Got Lost