Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

[Bài mẫu kèm từ vựng] Describe A Businessman You Admire

Bạn vẫn đang chật vật với chủ đề Speaking Describe a businessman you admire phải không? Đừng lo lắng! Trong bài viết dưới đây, Upfile sẽ cung cấp tất tần tật những điều bạn cần biết khi gặp phải chủ đề này. Từ đó, bạn có thể tự tin và trình bày trôi chảy về chủ đề Describe a businessman you admire rồi!

Dàn bài chủ đề Describe a businessman you admire

You should say:

 • Who this person is
 • How you knew this person
 • What kinds of business this person does
 • And explain why you admire this person
Dàn bài chủ đề Describe a businessman you admire
Dàn bài chủ đề Describe a businessman you admire

Từ vựng liên quan đến chủ đề Speaking Describe a businessman you admire

 • entrepreneur: doanh nhân
 • single out: lựa ra, chọn ra
 • regarded as: được coi là
 • drop out of school: bỏ học
 • enterprise: công ty
 • versatile: đa tài, linh hoạt
 • magnate: ông trùm
 • philanthropist: nhà hảo tâm
 • nothing short of amazing: quả thật tuyệt vời
 • the underprivileged: những người khó khăn, kém may mắn
 • irrespective of: despite of
 • well-heeled: giàu có
 • emulate: noi gương, phấn đấu noi theo

Câu hỏi bạn cần biết trong chủ đề Describe a businessman you admire

Câu hỏi chủ đề Describe a businessman you admire
Câu hỏi chủ đề Describe a businessman you admire

Do you think children are born smart or do they learn to become smart?

I think innate intelligence is true. I can give you an example of a child prodigy which is Mozart. He composed his first piece of published music at age 5, and by his teen years, he had already written several concertos, sonatas, operas, and symphonies. However, countless child geniuses do not grow into adult geniuses. In fact, the number of child geniuses is far less than those who become successful due to diligence, determination, and luck.

Bản dịch:

Tôi nghĩ trí thông minh bẩm sinh là đúng. Tôi có thể cho bạn một ví dụ về thần đồng là Mozart. Anh ấy đã sáng tác bản nhạc xuất bản đầu tiên của mình vào năm 5 tuổi, và ở tuổi thiếu niên, anh ấy đã viết một số bản hòa tấu, sonata, opera và giao hưởng. Tuy nhiên, vô số thiên tài nhí không phát triển thành thiên tài trưởng thành. Trên thực tế, số lượng thiên tài nhí ít hơn rất nhiều so với những đứa trẻ thành công nhờ siêng năng, quyết tâm và may mắn.

How do children become smart at school?

It can be through an academic endeavor or how often they associate with peers with diverse backgrounds. I suppose one is IQ and the other is EQ.

Bản dịch:

Nó có thể thông qua nỗ lực học tập hoặc tần suất họ kết giao với các đồng nghiệp có nền tảng đa dạng. Tôi cho rằng một là IQ và hai là EQ.

Why are some people well-rounded and others only good at one thing?

The only thing I can say about this is that it depends a lot on the inherent abilities of a person. For example, Michael Jackson can dance and sing appealingly while Dua Lipa, a singer having a great voice, doesn’t have that stage presence.

Bản dịch:

Điều duy nhất tôi có thể nói về điều này là nó phụ thuộc rất nhiều vào khả năng vốn có của một người. Ví dụ, Michael Jackson có thể nhảy và hát một cách hấp dẫn trong khi Dua Lipa, một ca sĩ có giọng hát tuyệt vời, lại không thể hiện được điều đó trên sân khấu.

Why does modern society need talents of all kinds?

Simply because without them, we would have an unbalanced workforce. Let me elaborate it more. You know, at school, we are taught different skills and different subjects and one of the quests of education is for each and everyone to discover themselves and find out what one is good at.

Imagine if everyone in society is trained to be doctors or lawyers, who would teach young children, drive buses, and cook and clean? We can not underestimate the importance of any career and say that one is more valuable than another.

Bản dịch:

Đơn giản vì nếu không có họ, chúng ta sẽ có một lực lượng lao động mất cân bằng. Hãy để tôi giải thích nó nhiều hơn. Bạn biết đấy, ở trường, chúng ta được dạy các kỹ năng, các môn học khác nhau và một trong những nhiệm vụ của giáo dục là để mỗi người khám phá bản thân và tìm ra những gì mình giỏi.

Hãy tưởng tượng nếu tất cả mọi người trong xã hội được đào tạo để trở thành bác sĩ hoặc luật sư, ai sẽ dạy trẻ nhỏ, dạy lái xe buýt, nấu ăn và dọn dẹp? Chúng ta không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của bất kỳ nghề nghiệp nào và nói rằng nghề này có giá trị hơn nghề khác.

>>> Xem thêm các bài viết liên quan:

Bài mẫu chủ đề Speaking Describe a businessman you admire 

Bài mẫu 1 – Describe a businessman you admire

I’m not much of a business nerd, but there is one person I like greatly: Tim Cook, the current CEO of Apple.

I know Steve Jobs is the symbolic person of this brand since he has always been regarded as a genius by the general public. Actually, I had never heard of Cook until 2014, when he succeeded Steve Jobs as CEO of Apple. So I started looking up all I could about him.

In reality, this individual is known in the business world as a logistical figure. His career began with IBM, a worldwide technology business. After a few career moves in other firms, his eventual destination was Apple. It was an irrational choice because Tim was working for Compaq, the most successful technology business at the time, and Apple was a sinking ship. The brand didn’t generate much money that year, and its whole fate was heavily reliant on the next offering.

He turned the situation around when he entered Apple. He pushed the closure of factories and warehouses, and contract manufacturers were substituted for them as a cost-cutting tool for the corporation. As a result, this strategy also reduced the inventory that Apple had to maintain.

Tim Cook is also a visionary player, having opted to invest in flash memory cards in 2005, which is now one of the most important factors when people buy phones. Products such as the iPad and iPhone have different memory capacities. They made Apple’s name in the market when they were released.

Tim Cook was never in the spotlight like Steve Jobs, therefore the concerns surrounding his nomination as CEO were reasonable. Needless to say, Apple’s sales growth under his leadership has proven them all.

Bài mẫu chủ đề Speaking Describe a businessman you admire 
Bài mẫu chủ đề Speaking Describe a businessman you admire 

Bản dịch:

Tôi không phải là một người đam mê kinh doanh, nhưng có một người mà tôi rất thích: Tim Cook, CEO hiện tại của Apple.

Tôi biết Steve Jobs là biểu tượng của thương hiệu này vì ông luôn được công chúng coi là một thiên tài. Trên thực tế, tôi chưa bao giờ nghe nói về Cook cho đến năm 2014, khi ông kế nhiệm Steve Jobs làm CEO của Apple. Vì vậy, tôi bắt đầu tìm kiếm tất cả những gì có thể về anh ấy.

Trên thực tế, cá nhân này được biết đến trong thế giới kinh doanh như một nhân vật hậu cần. Sự nghiệp của ông bắt đầu với IBM, một doanh nghiệp công nghệ toàn cầu. Sau một vài bước chuyển sự nghiệp ở các công ty khác, đích đến cuối cùng của anh ấy là Apple. Đó là một lựa chọn phi lý vì Tim đang làm việc cho Compaq, doanh nghiệp công nghệ thành công nhất vào thời điểm đó và Apple là một con tàu đang chìm. Thương hiệu không kiếm được nhiều tiền trong năm đó và toàn bộ số phận của nó phụ thuộc rất nhiều vào đợt chào bán tiếp theo.

Ông đã xoay chuyển tình thế khi gia nhập Apple. Ông đã thúc đẩy việc đóng cửa các nhà máy và nhà kho, đồng thời thay thế các nhà sản xuất theo hợp đồng như một công cụ cắt giảm chi phí cho tập đoàn. Do đó, chiến lược này cũng làm giảm lượng hàng tồn kho mà Apple phải duy trì.

Tim Cook cũng là một người chơi có tầm nhìn xa, khi đã chọn đầu tư vào thẻ nhớ flash vào năm 2005, đây hiện là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi mọi người mua điện thoại. Các sản phẩm như iPad và iPhone có dung lượng bộ nhớ khác nhau. Chúng đã tạo nên tên tuổi của Apple trên thị trường khi chúng được phát hành.

Tim Cook chưa bao giờ được chú ý như Steve Jobs, vì vậy những lo ngại xung quanh việc đề cử ông làm CEO là có cơ sở. Không cần phải nói, tốc độ tăng trưởng doanh số bán hàng của Apple dưới sự lãnh đạo của ông đã chứng minh tất cả.

Bài mẫu 2 – Describe a businessman you admire

More and more people nowadays, particularly the young, look up to corporate leaders as role models. I believe it is fair since success in business requires a lot of hard work. I’m going to talk about Warren Buffet, one of the world’s most successful investors.

He is a business entrepreneur, investor, and philanthropist from the United States. Berkshire Hathaway, his most well-known company, is a textile manufacturing corporation. Despite his enormous fortune, he is known for his commitment to value investment and his personal frugality. His generosity is another excellent quality. He is a well-known philanthropist, having vowed to donate 99 percent of his money to charitable organizations.

When I was in university, I first heard about him. Because my degree is in business administration, I’ve had the opportunity to learn about various company models, tactics, and, of course, business leaders. And Warren Buffet rapidly piqued my interest. I was astounded by the manner he invested his money, making a fortune out of nothing. Given the fact that the globe did not appear as it does now, it is a challenging job.

His business career has taught me a lot. I believe he is the one who teaches me about money management and how to transform money into a valuable asset.

Bản dịch:

Ngày nay, ngày càng có nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, coi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp là hình mẫu. Tôi tin rằng điều đó là công bằng vì thành công trong kinh doanh đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Tôi sắp nói về Warren Buffet, một trong những nhà đầu tư thành công nhất thế giới.

Ông là một doanh nhân kinh doanh, nhà đầu tư và nhà từ thiện đến từ Hoa Kỳ. Berkshire Hathaway, công ty nổi tiếng nhất của ông, là một tập đoàn sản xuất dệt may. Mặc dù có khối tài sản khổng lồ, nhưng ông được biết đến với cam kết đầu tư giá trị và tính tiết kiệm cá nhân. Sự hào phóng của anh ấy là một phẩm chất tuyệt vời khác. Anh ấy là một nhà từ thiện nổi tiếng, đã thề sẽ quyên góp 99% số tiền của mình cho các tổ chức từ thiện.

Khi tôi còn học đại học, lần đầu tiên tôi nghe nói về anh ấy. Bởi vì bằng cấp của tôi là quản trị kinh doanh, tôi đã có cơ hội tìm hiểu về các mô hình công ty, chiến thuật khác nhau và tất nhiên là cả các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Và Warren Buffet nhanh chóng thu hút sự quan tâm của tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên trước cách anh ấy đầu tư tiền của mình, kiếm bộn tiền từ con số không. Với thực tế là quả địa cầu không xuất hiện như bây giờ, đây là một công việc đầy thách thức.

Sự nghiệp kinh doanh của anh ấy đã dạy tôi rất nhiều. Tôi tin rằng anh ấy là người dạy tôi về quản lý tiền bạc và cách biến tiền thành một tài sản có giá trị.

Tổng kết

Trên đây là bài viết tổng hợp những từ vựng và bài mẫu về chủ đề Describe a businessman you admireUpfile cung cấp cho bạn! Hãy tận dụng những nguồn thông tin hữu ích về chủ đề này để nâng cấp band điểm Speaking của bạn nhé! Và đừng quên luôn theo dõi mục Blog của Upfile để cập nhật thêm nhiều bài viết hay và thú vị. Chúc các bạn học tập tốt!