Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Bài mẫu Describe A Difficult Thing You Did And Succeeded

Bạn vẫn đang chật vật với chủ đề Speaking Describe a difficult thing you did and succeeded phải không? Đừng lo lắng! Trong bài viết dưới đây, Upfile sẽ cung cấp tất tần tật những điều bạn cần biết khi gặp phải chủ đề này. Từ đó, bạn có thể tự tin và trình bày trôi chảy về chủ đề Describe a difficult thing you did and succeeded rồi!

Dàn bài chủ đề Describe a difficult thing you did and succeeded

Dàn bài chủ đề Describe a difficult thing you did and succeeded
Dàn bài chủ đề Describe a difficult thing you did and succeeded

You should say:

 • What it was?
 • How did you complete it?
 • Why it was difficult?

And how you felt about doing it.

Từ vựng về Describe a difficult thing you did and succeeded

Từ vựng về Describe a difficult thing you did and succeeded
Từ vựng về Describe a difficult thing you did and succeeded
 1. Kick-off: bắt đầu

Ví dụ: The festival will kick off tomorrow with a parade.

 1. Take an interest in: có hứng thú, quan tâm tới

Ví dụ: Has John taken an interest in photography lately?

 1. Extracurricular  /ˌek.strə.kəˈrɪk.jə.lɚ/: ngoại khóa

Ví dụ: After school, students tend to join various extracurricular activities, namely sports like swimming, chess,… or working in projects and non-profit organizations. 

 1. Out of the blue: bất ngờ, ngoài dự định

Ví dụ: Out of the blue, I came across my best friend when shopping at the mall.

 1. Without a hitch: diễn ra suôn sẻ, đúng theo kế hoạch

Ví dụ: Fortunately, our celebration went off without a hitch, there were no problems at all.

 1. Come up to somebody’s expectations: diễn ra như ý muốn

Ví dụ: With a lot of training efforts, the performance could finally come up to our expectations.

 1. Root cause: nguyên nhân gốc rễ

Ví dụ: Some believe that under-investment is the root cause of stagnation.

 1. See eye to eye (with somebody): đồng tình, tán thành với nhau

Ví dụ: My cousins do not see eye to eye with me about the arrangements.

 1. Flying colors: thành công rực rỡ

Ví dụ: She passed the exam with flying colors.

 1. Come out of somebody’s shell: trở nên cởi mở, hòa đồng hơn

Ví dụ: After joining the party, Mary has come out of her shell. 

Xem thêm:

Giới thiệu bánh mì bằng tiếng Anh

Talk About Yourself

Talk about your favorite food

Câu hỏi chủ đề Describe a difficult thing you did and succeeded

Câu hỏi chủ đề Describe a difficult thing you did and succeeded
Câu hỏi chủ đề Describe a difficult thing you did and succeeded

How important is being confident at work?

To the best of my knowledge, having confidence may be essential for success, particularly in the workplace. High self-confidence encourages a person to take chances in order to expand their potential, which is helpful for their professional development. People with high levels of confidence may be better able to overcome challenges and perform better at work. Because confidence influences people’s mindsets, it may also help them grow their networks.

Bản dịch:

Theo hiểu biết tốt nhất của tôi, sự tự tin có thể là điều cần thiết để thành công, đặc biệt là ở nơi làm việc. Sự tự tin cao khuyến khích một người nắm lấy cơ hội để mở rộng tiềm năng của họ, điều này rất hữu ích cho sự phát triển nghề nghiệp của họ. Những người có mức độ tự tin cao có thể vượt qua thử thách tốt hơn và thể hiện tốt hơn trong công việc. Bởi vì sự tự tin ảnh hưởng đến suy nghĩ của mọi người, nó cũng có thể giúp họ phát triển mạng lưới của mình.

Which one do you think is more important? Confidence or knowledge?

I believe it varies depending on the circumstances. For me, it’s important to have both knowledge and confidence. Fundamental skills for a particular job are comparable to the career ladder that advances individuals to higher positions. However, lacking self-confidence stops people from performing at their best, which prevents them from advancing in the workplace.

Bản dịch:

Tôi tin rằng nó thay đổi tùy thuộc vào hoàn cảnh. Đối với tôi, điều quan trọng là phải có cả kiến thức và sự tự tin. Các kỹ năng cơ bản cho một công việc cụ thể có thể so sánh với nấc thang nghề nghiệp giúp đưa các cá nhân lên các vị trí cao hơn. Tuy nhiên, thiếu tự tin khiến mọi người không thể thể hiện hết khả năng của mình, điều này ngăn cản họ thăng tiến tại nơi làm việc.

How do you stay focused?

It may be quite difficult for me to focus on boring things. I still come up with a number of strategies to complete my task, though. One of them is eliminating distractions. I often shut down social media and other non-essential applications. In order to keep organized and boost motivation after finishing a task, I also add items to my to-do list.

Bản dịch:

Tôi có thể khá khó tập trung vào những thứ nhàm chán. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ ra một số chiến lược để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Một trong số đó là loại bỏ phiền nhiễu. Tôi thường tắt mạng xã hội và các ứng dụng không cần thiết khác. Để sắp xếp ngăn nắp và tăng động lực sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, tôi cũng thêm các mục vào danh sách việc cần làm của mình.

Bài mẫu Describe a difficult thing you did and succeeded 

Bài mẫu 1 – Describe a difficult thing you did and succeeded

Bài mẫu 1 - Describe a difficult thing you did and succeeded
Bài mẫu 1 – Describe a difficult thing you did and succeeded

I’d want to begin by discussing my time on my team, The Felicity. I’ve shown interest in participating in a variety of extracurricular activities as a high school student. Participating in the management project, which asked us to identify and address a problem in our everyday social interactions, has proven to be the most difficult work thus far.

I was forced to work with three members I had never met before out of the blue. I was certain we could collaborate and execute our assignment without a hitch because of my prior collaborative experience. We struggled to comprehend one another before we could formally join hands, so things did not go as well as I had hoped. What is more, the task turned out more challenging than I thought.

We were given the topic just two weeks before our final test. We debated for a while before deciding to finish the case in a week. As a result, we could focus on studying for the exam rather than worrying about other deadlines.

Unexpectedly, the case we were handed out proved to be too difficult for young students like us to handle. Working together, we were unable to resolve our conflicts or get to the source of the problem. After a few days, I was able to agree with my teammates. After putting in all of our efforts, my team finally succeeded in finding a solution before the deadline passed. In addition, we excelled in our tests as well.

After completing that challenging project, I gained a lot of hands-off experience. Additionally, I discovered how to get out of my shell and work together with others, which subsequently greatly influenced my present leadership. The assignment was first quite difficult, but it also provided obvious benefits that I had never considered previously.

Bản dịch:

Tôi muốn bắt đầu bằng việc thảo luận về thời gian của tôi trong nhóm của tôi, The Felicity. Tôi đã thể hiện sự quan tâm đến việc tham gia vào nhiều hoạt động ngoại khóa khi còn là học sinh trung học. Tham gia vào dự án quản lý, yêu cầu chúng tôi xác định và giải quyết một vấn đề trong các tương tác xã hội hàng ngày của chúng tôi, đã được chứng minh là công việc khó khăn nhất cho đến nay.

Tôi bị buộc phải làm việc với ba thành viên mà tôi chưa từng gặp trước đây. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi có thể cộng tác và thực hiện nhiệm vụ của mình mà không gặp trở ngại nào vì kinh nghiệm hợp tác trước đây của tôi. Chúng tôi đã cố gắng để hiểu nhau trước khi chính thức chung tay, vì vậy mọi thứ đã không diễn ra như tôi mong đợi. Hơn nữa, nhiệm vụ hóa ra khó khăn hơn tôi nghĩ.

Chúng tôi được giao chủ đề chỉ hai tuần trước bài kiểm tra cuối kỳ. Chúng tôi tranh luận một lúc trước khi quyết định kết thúc vụ án trong một tuần. Nhờ đó, chúng tôi có thể tập trung vào việc học cho kỳ thi hơn là lo lắng về các thời hạn khác.

Thật bất ngờ, trường hợp chúng tôi được đưa ra tỏ ra quá khó đối với những sinh viên trẻ như chúng tôi. Làm việc cùng nhau, chúng tôi không thể giải quyết xung đột hoặc tìm ra nguồn gốc của vấn đề. Sau vài ngày, tôi đã có thể đồng ý với các đồng đội của mình. Sau khi nỗ lực hết mình, nhóm của tôi cuối cùng đã thành công trong việc tìm ra giải pháp trước khi thời hạn kết thúc. Ngoài ra, chúng tôi cũng xuất sắc trong các bài kiểm tra của mình.

Sau khi hoàn thành dự án đầy thử thách đó, tôi đã có được rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Ngoài ra, tôi đã khám phá ra cách thoát ra khỏi vỏ bọc của mình và làm việc cùng với những người khác, điều này sau đó đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng lãnh đạo hiện tại của tôi. Nhiệm vụ ban đầu khá khó khăn, nhưng nó cũng mang lại những lợi ích rõ ràng mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

Bài mẫu 2 – Describe a difficult thing you did and succeeded

Bài mẫu 2 - Describe a difficult thing you did and succeeded
Bài mẫu 2 – Describe a difficult thing you did and succeeded

My biggest success last year was reducing 15 kg in around 4 months, which I realize is difficult to fathom. I used to be a rather lazy young man who loved junk food and detested any sports. I never would have imagined that my weight would become such a problem when I was younger. I made the unshakeable commitment to lose weight and become in shape after learning I had put on 20 kg.

And there was where it all began. I started a daily fitness regimen. I went cycling in the mornings and to the gym in the evenings. I also stopped eating the frequent snacks and junk food that I used to consume. I committed to starting dieting carefully.

In general, I avoid unhealthy foods like sugary meals, starchy foods, Boba tea, and other such drinks and snacks. Salads, vegetables, fruits, and lots of water have been the staples of my diet. I always made careful to eat healthily and drink plenty of water.

I prepared the dishes using less harmful cooking techniques including boiling, baking, and stewing. A few little meals are preferable to one large one, as I’ve read. That’s why I decided to implement the suggestion. After starting this routine, I stuck with it for four months. So, I went from being over 80kg overweight to being under 65 kilograms.

Not only am I still as small as I once was, but I am also physically fit enough. This is a fantastic accomplishment, and I’m really proud of myself. It was difficult to alter my routine, eating habits, and way of life, and there were occasions when I thought about quitting due to how long it took. But thank God I didn’t, even though I was facing a lot of difficulties.

Another major source of enormous joy for me is the fact that I managed to accomplish so much without any help from other sources. I usually read blogs and internet forums, but in the end, I had to use my initiative to decide how to proceed. I never thought I’d be able to pull this off. The amount of work I put into getting this outcome is beyond my wildest dreams. I’d go so far as to call it the struggle of my life, and I won.

Bản dịch:

Thành công lớn nhất của tôi năm ngoái là giảm được 15 kg trong khoảng 4 tháng, điều mà tôi nhận ra là rất khó hiểu. Tôi từng là một thanh niên khá lười biếng, thích đồ ăn vặt và ghét bất kỳ môn thể thao nào. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng cân nặng của mình lại trở thành một vấn đề như vậy khi tôi còn trẻ. Tôi đã thực hiện cam kết không thể lay chuyển để giảm cân và lấy lại vóc dáng sau khi biết mình đã tăng 20 kg.

Và đó là nơi tất cả bắt đầu. Tôi bắt đầu một chế độ tập thể dục hàng ngày. Tôi đạp xe vào buổi sáng và đến phòng tập thể dục vào buổi tối. Tôi cũng ngừng ăn những món ăn vặt và đồ ăn vặt mà tôi thường ăn. Tôi cam kết bắt đầu ăn kiêng cẩn thận.

Nói chung, tôi tránh những thực phẩm không tốt cho sức khỏe như bữa ăn có đường, thực phẩm giàu tinh bột, trà trân châu, cùng những loại đồ uống và đồ ăn nhẹ khác. Salad, rau, trái cây và nhiều nước là những thực phẩm chính trong chế độ ăn kiêng của tôi. Tôi luôn cẩn thận ăn uống lành mạnh và uống nhiều nước.

Tôi đã chuẩn bị các món ăn bằng các kỹ thuật nấu ăn ít gây hại hơn bao gồm luộc, nướng và hầm. Một vài bữa ăn nhỏ tốt hơn là một bữa ăn lớn, như tôi đã đọc. Đó là lý do tại sao tôi quyết định thực hiện đề xuất. Sau khi bắt đầu thói quen này, tôi đã gắn bó với nó trong bốn tháng. Vì vậy, tôi đã tăng cân từ hơn 80kg xuống còn dưới 65kg.

Tôi không chỉ vẫn nhỏ bé như xưa mà còn có đủ thể chất. Đây là một thành tựu tuyệt vời, và tôi thực sự tự hào về bản thân mình. Thật khó để thay đổi thói quen, thói quen ăn uống và cách sống của tôi, và đã có lúc tôi nghĩ đến việc bỏ cuộc vì mất quá nhiều thời gian. Nhưng tạ ơn Chúa là tôi đã không làm thế, mặc dù tôi đang gặp rất nhiều khó khăn.

Một nguồn niềm vui to lớn khác đối với tôi là việc tôi đã xoay sở để hoàn thành rất nhiều việc mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ các nguồn khác. Tôi thường đọc các blog và diễn đàn trên internet, nhưng cuối cùng, tôi phải sử dụng sáng kiến của mình để quyết định nên tiến hành như thế nào. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được điều này. Khối lượng công việc tôi bỏ ra để đạt được kết quả này nằm ngoài những giấc mơ điên rồ nhất của tôi. Tôi thậm chí còn gọi đó là cuộc đấu tranh của đời mình, và tôi đã chiến thắng.

Bài mẫu 3 – Describe a difficult thing you did and succeeded

Bài mẫu 3 - Describe a difficult thing you did and succeeded
Bài mẫu 3 – Describe a difficult thing you did and succeeded

I’d want to discuss a difficult task I completed, which was finishing a difficult assignment at work. I was given a challenging deadline to design a new software application for a customer while working in the IT sector.

The project was challenging since it required the quick implementation of a complicated collection of criteria and technical specifications. The team also encountered a number of challenges, including problems with software compatibility and unanticipated changes in customer requirements, which added to the project’s complexity and created delays.

I assumed the project’s leadership position and closely collaborated with my team to develop a strategy and allocate resources efficiently in order to meet these obstacles. We created a project plan that separated the work into manageable chunks and delegated tasks to team members in accordance with their areas of expertise. Additionally, we maintained open lines of contact with the customer and regularly updated them on the status of the project.

Despite the project’s difficulties, we were finally able to meet the client’s requirements and deliver the software application on schedule. This success not only increased our team’s confidence and morale but also won us the client’s trust and contentment.

In conclusion, my team and I consider finishing the difficult software development project to be a great accomplishment. We have to maintain our concentration, have resiliency, and collaborate well in order to get things done and overcome challenges. This experience prepared me to take on even more difficult projects in the future by teaching me the value of excellent planning, communication, and leadership in project management.

Bản dịch:

Tôi muốn thảo luận về một nhiệm vụ khó khăn mà tôi đã hoàn thành, đó là hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn trong công việc. Tôi được giao một thời hạn đầy thử thách là thiết kế một ứng dụng phần mềm mới cho một khách hàng khi đang làm việc trong lĩnh vực CNTT.

Dự án là một thách thức vì nó yêu cầu thực hiện nhanh chóng một tập hợp các tiêu chí và thông số kỹ thuật phức tạp. Nhóm cũng gặp phải một số thách thức, bao gồm các vấn đề về khả năng tương thích phần mềm và những thay đổi không lường trước được trong yêu cầu của khách hàng, điều này làm tăng thêm độ phức tạp của dự án và tạo ra sự chậm trễ.

Tôi đảm nhận vị trí lãnh đạo của dự án và hợp tác chặt chẽ với nhóm của mình để phát triển chiến lược và phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả nhằm giải quyết những trở ngại này. Chúng tôi đã tạo một kế hoạch dự án để phân tách công việc thành các phần có thể quản lý được và giao nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của họ. Ngoài ra, chúng tôi duy trì các đường dây liên hệ cởi mở với khách hàng và thường xuyên cập nhật cho họ về tình trạng của dự án.

Bất chấp những khó khăn của dự án, cuối cùng chúng tôi cũng có thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng và chuyển giao ứng dụng phần mềm đúng tiến độ. Thành công này không chỉ làm tăng sự tự tin và tinh thần của đội ngũ chúng tôi mà còn mang lại cho chúng tôi sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng.

Tóm lại, nhóm của tôi và tôi coi việc hoàn thành dự án phát triển phần mềm khó khăn là một thành tích tuyệt vời. Chúng ta phải duy trì sự tập trung, khả năng phục hồi và cộng tác tốt để hoàn thành công việc và vượt qua thử thách. Kinh nghiệm này đã chuẩn bị cho tôi để đảm nhận các dự án thậm chí còn khó khăn hơn trong tương lai bằng cách dạy cho tôi giá trị của việc lập kế hoạch, giao tiếp và lãnh đạo xuất sắc trong quản lý dự án.

Trên đây là bài viết tổng hợp những từ vựng và bài mẫu về chủ đề Describe a difficult thing you did and succeeded Upfile cung cấp cho bạn! Hãy tận dụng những nguồn thông tin hữu ích về chủ đề này để nâng cấp band điểm Speaking của bạn nhé! Chúc các bạn học tập tốt!

Theo dõi chuyên mục Blog để cập nhật thêm các bài viết mới nhất nhé!

Xem thêm:

Talk about your future plans

Talk About Your Eating Habits

Talk about travelling