Back to school

Describe An Occasion When You Got Lost – Bài mẫu Speaking

Bạn vẫn đang chật vật với chủ đề Speaking Describe an occasion when you got lost phải không? Đừng lo lắng! Trong bài viết dưới đây, Upfile sẽ cung cấp tất tần tật những điều bạn cần biết khi gặp phải chủ đề này. Từ đó, bạn có thể tự tin và trình bày trôi chảy về chủ đề Describe an occasion when you got lost rồi!

Dàn bài chủ đề Describe an occasion when you got lost

Describe an occasion when you got lost
Describe an occasion when you got lost
  • Where you were
  • What happened
  • How you felt

And explain how you found your way.

Từ vựng về chủ đề Speaking Describe an occasion when you got lost

Từ vựng về chủ đề Speaking Describe an occasion when you got lost
Từ vựng về chủ đề Speaking Describe an occasion when you got lost

1. Online mapping app /ˈɒn.laɪn/  /ˈmæp.ɪŋ/  /æp/: Ứng dụng bản đồ online

Ví dụ: Online mapping apps such as Google Maps and OpenCycleMap.

2. Digital app /ˈdɪdʒ.ɪ.təl/ /æp/: Ứng dụng số

Ví dụ: In terms of circulation revenue, digital app sales have helped.

3. Run out of battery: Hết pin

battery /ˈbæt.ər.i/ : pin

Ví dụ: I didn’t want my phone to run out of battery, so I turned it off.

4. Safe and sound /seɪf/ /ənd/ /saʊnd/ : Bình yên vô sự

Ví dụ: After three days lost in the mountains, all the climbers arrived home safe and sound.

5. Be on one’s last leg: Rất mệt tới mức sắp đổ gục

Ví dụ: We’d been out walking all day and I was on my last legs when we reached the hotel.

Xem thêm:

Talk about Ho Chi Minh city

Talk about Hanoi

Talk about a person you admire

Câu hỏi về chủ đề Describe an occasion when you got lost

Câu hỏi về chủ đề Describe an occasion when you got lost
Câu hỏi về chủ đề Describe an occasion when you got lost

How do people react when they get lost?

Different personalities react differently to the same event in different ways. For instance, a person who is self-assured and independent may be more likely to maintain composure and attempt to find their way back, whereas a shy person may feel overwhelmed and begin to panic. Additionally, the situation and context can also be crucial elements. When a person becomes disoriented in an area they are comfortable with as opposed to one they are unfamiliar with, they seem to be able to maintain their composure.

Bản dịch:

Những tính cách khác nhau phản ứng khác nhau với cùng một sự kiện theo những cách khác nhau. Ví dụ, một người tự tin và độc lập có nhiều khả năng giữ bình tĩnh và cố gắng tìm đường quay trở lại, trong khi một người nhút nhát có thể cảm thấy choáng ngợp và bắt đầu hoảng sợ. Ngoài ra, tình huống và bối cảnh cũng có thể là những yếu tố quan trọng. Khi một người trở nên mất phương hướng trong một lĩnh vực mà họ cảm thấy thoải mái trái ngược với một lĩnh vực mà họ không quen thuộc, họ dường như có thể duy trì sự bình tĩnh của mình.

Why do some people have a good sense of direction?

There are two basic explanations for why some people are adept at orienting themselves. These guys are experienced, to start. After spending a lot of time in one area or just having the opportunity to visit the same sites regularly, they develop navigational skills. The second explanation is that different persons have different levels of cognitive mapping. They can orient themselves using landmarks and other visual clues.

Bản dịch:

Có hai cách giải thích cơ bản về lý do tại sao một số người giỏi trong việc định hướng bản thân. Những người này có kinh nghiệm, để bắt đầu. Sau khi dành nhiều thời gian ở một khu vực hoặc chỉ có cơ hội truy cập cùng một trang web thường xuyên, họ sẽ phát triển các kỹ năng điều hướng. Cách giải thích thứ hai là những người khác nhau có mức độ lập bản đồ nhận thức khác nhau. Họ có thể tự định hướng bằng cách sử dụng các mốc và các manh mối trực quan khác.

Is a paper map still necessary?

It is, indeed. Although they are sometimes overlooked, printed maps are nevertheless vital in the modern world. Because these printed copies may be utilized without an Internet connection, they can be used in a variety of geographic locations, particularly in rural and mountainous regions. Furthermore, paper maps are more affordable and don’t require any further payments or subscriptions.

Bản dịch:

Nó thực sự là. Mặc dù đôi khi chúng bị bỏ qua, nhưng các bản đồ in vẫn rất quan trọng trong thế giới hiện đại. Vì những bản in này có thể được sử dụng mà không cần kết nối Internet nên chúng có thể được sử dụng ở nhiều vị trí địa lý khác nhau, đặc biệt là ở các vùng nông thôn và miền núi. Hơn nữa, bản đồ giấy có giá cả phải chăng hơn và không yêu cầu bất kỳ khoản thanh toán hoặc đăng ký nào nữa.

Bài mẫu chủ đề Speaking Describe an occasion when you got lost

Bài mẫu 1 – Describe an occasion when you got lost

Bài mẫu 1 - Describe an occasion when you got lost
Bài mẫu 1 – Describe an occasion when you got lost

I’ll never forget the day I got lost at a grocery store. I was just seven years old when my parents took me to Hanoi for the first time during the summer break. I was first overwhelmed since I used to live outside of Hanoi and couldn’t imagine the commotion of city life.

Hoan Kiem Lake, One Pillar Pagoda, and the Ho Chi Minh Mausoleum were among the numerous sights I visited. But the five-star supermarket was what truly won me over. I caught a bug when I noticed a huge store filled with items on shelves. The grocery was crowded because we went there on a Saturday. I carefully strolled beside my parents; we passed many stalls until we reached the toy one.

I was preoccupied with admiring several exquisite dolls and puzzles that I was unaware that I had lost track of my parents. A feeling of fear swept over me as I began to panic. I looked around and couldn’t locate my parents, so I started weeping.

When other grownups saw, they even handed me some candy so I could relax. Then they inquired as to if I could recall the names and phone numbers of my parents. Fortunately, my father had taught me countless times previously, so I could recall and pronounce his number. My dad picked up the phone as soon as a nice lady called. So that my parents might find me, the woman described the area.

I was so relieved to be reunited with them and grateful for the kindness of the strangers who had helped me. This experience taught me the importance of being aware of my surroundings and always staying close to my family when exploring.

Bản dịch:

Tôi sẽ không bao giờ quên ngày tôi bị lạc ở một cửa hàng tạp hóa. Tôi mới bảy tuổi khi được bố mẹ đưa ra Hà Nội lần đầu tiên trong kỳ nghỉ hè. Lần đầu tiên tôi bị choáng ngợp vì tôi sống ở ngoại ô Hà Nội và không thể tưởng tượng được sự náo nhiệt của cuộc sống thành phố.

Hồ Hoàn Kiếm, Chùa Một Cột và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong số rất nhiều điểm tham quan mà tôi đã đến thăm. Nhưng siêu thị năm sao mới thực sự chinh phục tôi. Tôi đã phát hiện ra một lỗi khi tôi nhận thấy một cửa hàng khổng lồ chứa đầy các mặt hàng trên kệ. Cửa hàng tạp hóa rất đông vì chúng tôi đến đó vào thứ bảy. Tôi cẩn thận tản bộ bên cạnh bố mẹ; chúng tôi đã đi qua nhiều quầy hàng cho đến khi chúng tôi đến quầy đồ chơi.

Tôi mải mê chiêm ngưỡng một vài con búp bê tinh xảo và những câu đố mà tôi không biết rằng tôi đã mất dấu cha mẹ mình. Một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi khi tôi bắt đầu hoang mang. Tôi nhìn quanh và không thể tìm thấy bố mẹ mình, vì vậy tôi bắt đầu khóc.

Khi những người lớn khác nhìn thấy, họ thậm chí còn cho tôi một ít kẹo để tôi có thể thư giãn. Sau đó, họ hỏi xem tôi có thể nhớ tên và số điện thoại của bố mẹ tôi không. May mắn thay, cha tôi đã dạy tôi vô số lần trước đây, vì vậy tôi có thể nhớ và phát âm số của mình. Bố tôi bắt máy ngay khi một phụ nữ tốt bụng gọi. Để cha mẹ tôi có thể tìm thấy tôi, người phụ nữ đã mô tả khu vực.

Tôi rất nhẹ nhõm khi được đoàn tụ với họ và biết ơn lòng tốt của những người lạ đã giúp đỡ tôi. Trải nghiệm này đã dạy tôi tầm quan trọng của việc nhận thức được môi trường xung quanh và luôn ở gần gia đình khi khám phá.

Bài mẫu 2 – Describe an occasion when you got lost

Bài mẫu 2 - Describe an occasion when you got lost
Bài mẫu 2 – Describe an occasion when you got lost

I visited Da Lat three years ago on a vacation. Even though it wasn’t my first trip to Da Lat, I did something unusual that time. My pals and I rode our own motorcycles to Da Lat instead of taking a bus or an airline.

Since it was our first time riding a motorcycle for such a distance, it was a scary yet exhilarating adventure. Because we didn’t know the instructions, we chose to utilize Google Maps, a popular modern internet mapping tool. We were ecstatic to begin our first motorcycle journey with our two closest buddies. We effortlessly departed Ho Chi Minh City with the aid of digital software.

We knew that it would take around 9 hours to go to Da Lat on a motorcycle. However, despite riding nonstop for ten hours, we were unable to arrive in Lam Dong Province, where Da Lat is situated. Even though we were fatigued, we tried to move on because the app indicated that we would arrive at the destination in 30 minutes.

The “Da Lat” that was depicted in the app was actually a jungle when we arrived there. We were equally perplexed and terrified. There was nobody close, and it was pitch-black and cloudy. We were therefore certain that we got lost at the moment.

Perhaps the app had some errors in determining the location because there aren’t any streets in a hilly area like Da Lat. Our phones ran out of battery life, we were out of options, and we were just left with a few munchies. Fortunately, we asked a local who was passing by for instructions.

He was such a lovely person that he took the time to write down the directions on paper so we wouldn’t get lost again. Even some fruits from his garden were given to us.

It turned out that the distance between our accommodation and the jungle was just around 40 kilometers. With his enthusiastic help, we finally arrived at our hotel safe and sound and we were truly on our last leg. It was a scary but memorable experience that we may never forget. After such an unexpected accident, we all learned that we must have better preparation for our trips in the future.

Bản dịch:

Tôi đã đến thăm Đà Lạt ba năm trước trong một kỳ nghỉ. Mặc dù đó không phải là chuyến đi đầu tiên của tôi đến Đà Lạt, nhưng lần đó tôi đã làm một điều khác thường. Tôi và những người bạn của mình tự đi xe máy lên Đà Lạt thay vì đi xe khách hay máy bay.

Vì đây là lần đầu tiên chúng tôi lái xe mô tô trong một quãng đường dài như vậy nên đó là một cuộc phiêu lưu đáng sợ nhưng cũng đầy phấn khích. Bởi vì chúng tôi không biết hướng dẫn, chúng tôi đã chọn sử dụng Google Maps, một công cụ lập bản đồ internet hiện đại phổ biến. Chúng tôi rất vui khi bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên bằng mô tô với hai người bạn thân nhất của mình. Chúng tôi rời Thành phố Hồ Chí Minh một cách dễ dàng với sự hỗ trợ của phần mềm kỹ thuật số.

Chúng tôi biết rằng sẽ mất khoảng 9 giờ để đi đến Đà Lạt bằng xe máy. Tuy nhiên, dù đi suốt mười tiếng đồng hồ, chúng tôi vẫn không thể đến được tỉnh Lâm Đồng, nơi có Đà Lạt. Dù mệt nhưng chúng tôi vẫn cố đi tiếp vì ứng dụng cho biết 30 phút nữa chúng tôi sẽ đến địa điểm.

“Đà Lạt” được mô tả trong ứng dụng thực sự là một khu rừng khi chúng tôi đến đó. Chúng tôi đều bối rối và sợ hãi như nhau. Không có ai ở gần, và trời tối đen như mực và đầy mây. Do đó, chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi đã bị lạc vào lúc này.

Có lẽ ứng dụng đã có một số sai sót trong việc xác định vị trí vì không có bất kỳ con đường nào ở khu vực đồi núi như Đà Lạt. Điện thoại của chúng tôi hết pin, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác và chúng tôi chỉ còn lại một vài miếng kẹo dẻo. May mắn thay, chúng tôi đã nhờ một người dân địa phương đi ngang qua chỉ dẫn.

Anh ấy là một người đáng yêu đến nỗi anh ấy đã dành thời gian để viết hướng dẫn ra giấy để chúng tôi không bị lạc nữa. Ngay cả một số trái cây từ khu vườn của anh ấy đã được đưa cho chúng tôi.

Hóa ra khoảng cách giữa chỗ ở của chúng tôi và khu rừng chỉ khoảng 40 km. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của anh ấy, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến khách sạn an toàn và chúng tôi đã thực sự ở chặng cuối cùng. Đó là một trải nghiệm đáng sợ nhưng đáng nhớ mà có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Sau tai nạn bất ngờ như vậy, chúng tôi đều rút ra được bài học là phải chuẩn bị tốt hơn cho những chuyến đi sau này.

Trên đây là bài viết tổng hợp những từ vựng và bài mẫu về chủ đề Describe an occasion when you got lostUpfile cung cấp cho bạn! Hãy tận dụng những nguồn thông tin hữu ích về chủ đề này để nâng cấp band điểm Speaking của bạn nhé! Chúc các bạn học tập tốt!

Theo dõi chuyên mục Blog để cập nhật thêm nhiều bài mẫu Speaking hay nhé!

Xem thêm:

Talk about social media

Describe a childhood friend

Describe an interesting old person you met