Back to school

Describe A Special Occasion In Your Life – Bài mẫu Speaking

Bạn vẫn đang chật vật với chủ đề Speaking Describe a special occasion in your life phải không? Đừng lo lắng! Trong bài viết dưới đây, Upfile sẽ cung cấp tất tần tật những điều bạn cần biết khi gặp phải chủ đề này. Từ đó, bạn có thể tự tin và trình bày trôi chảy về chủ đề Describe a special occasion in your life rồi!

Dàn bài chủ đề Describe a special occasion in your life

Dàn bài chủ đề Describe a special occasion in your life
Dàn bài chủ đề Describe a special occasion in your life

Đề bài Describe a special occasion in your life yêu cầu mô tả một sự kiện đặc biệt trong đời, chúng ta cần đưa ra các thông tin cơ bản sau:

  • Sự việc được diễn ra ở đâu
  • Sự việc diễn ra khi nào
  • Có những ai liên quan
  • Cảm xúc của bản thân về sự việc đó

Câu hỏi 1: Sự việc được diễn ra ở đâu? Đầu tiên chúng ta cần nghĩ đến một sự kiện quan trọng và mô tả vị trí của sự kiện đó. Tùy thuộc vào kinh nghiệm cá nhân, các sự kiện quan trọng có thể là lễ tốt nghiệp, sinh nhật, thăng chức, v.v. Từ đó, chúng ta có thể liên hệ với nơi tổ chức sự kiện/sự kiện.

Câu hỏi 2: Sự việc diễn ra khi nào? Đối với câu hỏi này trong phần “Mô tả một khoảnh khắc cụ thể trong cuộc đời bạn”, chúng tôi sẽ mô tả ngắn gọn khoảng thời gian mà sự kiện xảy ra và có thể giải thích thêm tại sao nó lại xảy ra vào thời điểm đó. Khi trả lời các câu hỏi, hãy chú ý đến thì/thời gian bạn sẽ sử dụng – trong bài học này chắc chắn sẽ là thì quá khứ đơn.

Câu hỏi 3: Có những ai liên quan? Trong phần “Mô tả một khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc đời bạn” này, chúng ta cần mô tả chi tiết hơn những gì người tham gia đã làm. Một sự kiện thường có nhiều người tham gia, chúng ta chỉ cần nhắc đến người quan trọng nhất, tránh lan man.

Câu hỏi 4: Cảm xúc của bản thân về sự việc đó? Chúng ta có thể mô tả nó theo cách chúng ta thực sự cảm thấy. Ngoài những cảm xúc cá nhân, những bài học đọng lại sau mỗi câu chuyện/sự kiện cũng có thể là một cách tuyệt vời để chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện bằng một mô tả đầy đủ về một khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc đời bạn.

Xem thêm:

Talk About Yourself

Talk about relationship

Talk about Vietnamese gestures and customs

Câu hỏi về chủ đề Describe a special occasion in your life

Câu hỏi về chủ đề Describe a special occasion in your life
Câu hỏi về chủ đề Describe a special occasion in your life

How do people celebrate public events?

There are several occasions for communal celebration in public. Just a few instances are shown below: 1. Local celebrations 2. Regional festivals and fairs 3. Park performances 4. Openings of art galleries 5. The debut of new companies 6. Block parties 7. Having picnics in parks 8. Activities to raise money for nearby charity 9. Outdoor movie showings.

Bản dịch:

Có một số dịp để tổ chức lễ kỷ niệm chung ở nơi công cộng. Dưới đây là một số trường hợp: 1. Lễ kỷ niệm tại địa phương 2. Lễ hội và hội chợ khu vực 3. Biểu diễn trong công viên 4. Khai trương phòng trưng bày nghệ thuật 5. Ra mắt công ty mới 6. Tiệc khối 7. Tổ chức dã ngoại trong công viên 8. Hoạt động gây quỹ tiền cho tổ chức từ thiện gần đó 9. Chiếu phim ngoài trời.

Do you think it is important to celebrate events?

Yes, in a way, since they foster community and celebrate our heritage. Festivals offer a chance to discover different cultures and their traditions, which can be a fun and exciting time.

Bản dịch:

Vâng, theo một cách nào đó, vì chúng thúc đẩy cộng đồng và tôn vinh di sản của chúng ta. Các lễ hội mang đến cơ hội khám phá các nền văn hóa khác nhau và truyền thống của họ, đây có thể là khoảng thời gian vui vẻ và thú vị.

Should the event be prepared in advance?

Certainly. Even though events can be stressful, being organized beforehand helps lessen some of the tension. People should strive to take care of as much as they can in advance by making a list of everything that needs to be done or brought in advance. It’s a good idea to look through your list the day before the event to make sure you have everything you need. Don’t forget to prepare a backup plan and take into account any potential issues that could occur.

Bản dịch:

Chắc chắn. Mặc dù các sự kiện có thể gây căng thẳng, nhưng việc tổ chức trước sẽ giúp giảm bớt phần nào căng thẳng. Mọi người nên cố gắng lo trước càng nhiều càng tốt bằng cách lập danh sách mọi thứ cần phải hoàn thành hoặc mang đến trước. Bạn nên xem qua danh sách của mình một ngày trước sự kiện để đảm bảo rằng bạn có mọi thứ mình cần. Đừng quên chuẩn bị một kế hoạch dự phòng và tính đến mọi vấn đề tiềm ẩn có thể xảy ra.

Bài mẫu chủ đề Speaking Describe a special occasion in your life

Bài mẫu 1 – Describe a special occasion in your life

Bài mẫu 1 - Describe a special occasion in your life
Bài mẫu 1 – Describe a special occasion in your life

I’m going to describe the first volunteer event I planned at my high school. I came upon an article about a girl who conducted many campaigns to preserve the environment and requested donations from people to help clean the roads in her community eight years ago when I was sixteen. I remember thinking at the time that it would be fantastic to aid the girl’s friend and other individuals around.

Sincerity be told, there had been similar initiatives in my town, but the participation of children and teenagers like myself was insufficient to be recorded. Even though I thought that my parents would not be interested, I gathered all my confidence and talked to them about me doing the same project as hers. Much to my surprise, my parents agreed to help me and even gave me some great ideas on how to run the project.

After receiving my family’s backing, I began asking my friends for assistance. We established a Facebook page and asked our professors for suggestions as well. After two weeks of diligent planning, we made the decision to start by organizing an event and distributing gifts to the kids at the SOS Children’s Village in our community.

Since we were just 16 and had absolutely nothing, money problems were the main difficulty we faced at the time. We needed to raise money. It was also the first time in my life that I stood in front of the entire class and asked for money instead of delivering our schoolwork. Everyone got shocked a little bit but after a while, all of my classmates lined up to donate money. Luckily, the event was so successful that even friends from other classes contacted me and asked to help.

Until now, I am so grateful to have my family and friends. Without them, I would never have had enough bravery and confidence to do such a meaningful thing like that.

Bản dịch:

Tôi sẽ mô tả sự kiện tình nguyện đầu tiên mà tôi đã lên kế hoạch ở trường trung học của mình. Tôi tình cờ đọc được một bài báo về một cô gái đã thực hiện nhiều chiến dịch bảo vệ môi trường và kêu gọi sự đóng góp từ mọi người để giúp làm sạch những con đường trong cộng đồng của cô ấy tám năm trước, khi tôi mười sáu tuổi. Tôi nhớ lúc đó tôi đã nghĩ rằng thật tuyệt vời khi giúp đỡ bạn của cô gái và những người khác xung quanh.

Thành thật mà nói, đã có những sáng kiến ​​tương tự ở thị trấn của tôi, nhưng sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên như tôi không đủ để ghi lại. Mặc dù tôi nghĩ rằng bố mẹ tôi sẽ không quan tâm, nhưng tôi đã thu hết sự tự tin của mình và nói với họ về việc tôi sẽ làm cùng một dự án với cô ấy. Tôi rất ngạc nhiên, bố mẹ tôi đã đồng ý giúp tôi và thậm chí còn cho tôi một số ý tưởng tuyệt vời về cách điều hành dự án.

Sau khi nhận được sự ủng hộ của gia đình, tôi bắt đầu nhờ bạn bè giúp đỡ. Chúng tôi đã thành lập một trang Facebook và hỏi ý kiến của các giáo sư. Sau hai tuần cẩn thận lên kế hoạch, chúng tôi đã quyết định bắt đầu bằng việc tổ chức một sự kiện và phát quà cho trẻ em tại Làng trẻ em SOS trong cộng đồng của chúng tôi.

Vì chúng tôi mới 16 tuổi và hoàn toàn không có gì nên vấn đề tiền bạc là khó khăn chính mà chúng tôi gặp phải vào thời điểm đó. Chúng tôi cần phải quyên góp tiền. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi đứng trước cả lớp và xin tiền thay vì giao bài tập ở trường. Mọi người đều hơi sốc một chút nhưng sau một lúc, tất cả các bạn cùng lớp của tôi đã xếp hàng để quyên góp tiền. May mắn thay, sự kiện đã thành công đến nỗi ngay cả những người bạn từ các lớp khác cũng liên lạc với tôi và yêu cầu giúp đỡ.

Cho đến bây giờ, tôi rất biết ơn khi có gia đình và bạn bè của tôi. Nếu không có họ, tôi sẽ không bao giờ có đủ bản lĩnh và tự tin để làm một việc ý nghĩa như thế.

Bài mẫu 2 – Describe a special occasion in your life

Bài mẫu 2 - Describe a special occasion in your life
Bài mẫu 2 – Describe a special occasion in your life

Numerous experiences in my life have molded me into the person I am now, but if I had to pick one, I would choose to describe my bachelor’s graduation ceremony. It was a major accomplishment in my life. After a drawn-out and difficult application process, I was admitted to this institution in 2013, and after four years of study there, it was all worthwhile.

In Stenden, one of the top institutions in the Netherlands, I studied tourism management. Only 30 students, including me, were able to graduate with honors. I can still feel the energy and delight my friends and I had at the ceremony. Not only the Dean but also the Dutch education minister were there to give us the degree and to congratulate us for our hard work.

At the event, each kid welcomed a loved one. My parents came with me, and they all appeared delighted and proud of me. I was quite delighted at the time, but I was also filled with many uncertainties. I constantly have questions in my thoughts about my future job, what I will do, where I will go, and what I will become.

Bản dịch:

Nhiều trải nghiệm trong đời đã hun đúc tôi thành con người như bây giờ, nhưng nếu phải chọn một, tôi sẽ chọn miêu tả buổi lễ tốt nghiệp cử nhân của mình. Đó là một thành tựu lớn trong cuộc đời tôi. Sau một quá trình nộp đơn khó khăn và kéo dài, tôi đã được nhận vào trường này vào năm 2013, và sau bốn năm học ở đó, tất cả đều xứng đáng.

Ở Stenden, một trong những học viện hàng đầu ở Hà Lan, tôi học ngành quản lý du lịch. Chỉ có 30 sinh viên, bao gồm cả tôi, có thể tốt nghiệp loại xuất sắc. Tôi vẫn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng và niềm vui mà tôi và bạn bè đã có tại buổi lễ. Không chỉ trưởng khoa mà cả bộ trưởng giáo dục Hà Lan cũng có mặt để trao bằng và chúc mừng chúng tôi vì đã làm việc chăm chỉ.

Tại sự kiện, mỗi em nhỏ được chào đón một người thân yêu. Bố mẹ tôi đi cùng tôi, và họ đều tỏ ra vui mừng và tự hào về tôi. Tôi đã rất vui mừng vào thời điểm đó, nhưng tôi cũng có rất nhiều điều không chắc chắn. Tôi luôn có những câu hỏi trong suy nghĩ về công việc tương lai của mình, tôi sẽ làm gì, tôi sẽ đi đâu và tôi sẽ trở thành người như thế nào.

Bài mẫu 3 – Describe a special occasion in your life

Bài mẫu 3 - Describe a special occasion in your life
Bài mẫu 3 – Describe a special occasion in your life

I recently received my diploma from Oakland’s Mills College. And for me, it was a really significant moment. I appreciate you asking the question. It makes me think back to the effort I put in before the exam days. I will now outline what happened.

I had been anticipating the day for a long time ago because it was graduation time. In truth, there were a few reasons I had been anticipating the day. I was unable to apply for a job that was suited for me without the graduation certificate. As a result, I was excitedly anticipating the day when I could finally obtain the certificate. It finally entered my life.

I observed the day in a festive atmosphere. I arrived at the institution early in the morning wearing a unique gown. Typically, lessons started at around 8:00 am, and exams were scheduled at a later period. However, because it was a special day for me, I went so that I could be ready for anything else. After the certificates were given out, my pals and I snapped some photos.

After the ceremony, I went out for some fun and ate with a few of my pals. Really, that was a memorable day in my life. I had to go through a lot of hardship and challenges in order to graduate. As a result, I considered it to be a really wonderful day.

I met up with my pals in the college to start the day. My parents came later, prior to the ceremony starting, at the location. Other friends’ parents also showed up there. Attending their wards’ graduation ceremonies made everyone happy. So, it was also a fantastic gathering.

My parents began interacting with the other parents, some of whom seemed to be people my family had previously known. As it was essentially my last meeting with all of my friends—aside from close friends—I spent my time with them.

Bản dịch:

Gần đây tôi đã nhận được bằng tốt nghiệp từ Oakland’s Mills College. Và đối với tôi, đó là một khoảnh khắc thực sự quan trọng. Tôi đánh giá cao bạn đặt câu hỏi. Nó khiến tôi nhớ lại những nỗ lực mà tôi đã bỏ ra trước những ngày thi. Bây giờ tôi sẽ phác thảo những gì đã xảy ra.

Tôi đã dự đoán ngày này từ rất lâu rồi vì đó là thời điểm tốt nghiệp. Trên thực tế, có một vài lý do khiến tôi đã dự đoán ngày này. Tôi không thể nộp đơn xin việc phù hợp với mình nếu không có bằng tốt nghiệp. Kết quả là tôi rất háo hức chờ đợi ngày cuối cùng tôi có thể nhận được chứng chỉ. Cuối cùng nó đã bước vào cuộc đời tôi.

Tôi quan sát ngày trong một bầu không khí lễ hội. Tôi đến viện từ sáng sớm trong bộ áo choàng độc đáo. Thông thường, các bài học bắt đầu vào khoảng 8 giờ sáng và các kỳ thi được lên lịch sau đó. Tuy nhiên, vì đó là một ngày đặc biệt đối với tôi, tôi đã đi để tôi có thể sẵn sàng cho bất cứ điều gì khác. Sau khi chứng chỉ được phát, tôi và các bạn chụp vài tấm ảnh.

Sau đám cưới, tôi ra ngoài vui chơi và ăn uống với một vài người bạn của mình. Thực sự, đó là một ngày đáng nhớ trong đời tôi. Tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách để có thể tốt nghiệp. Kết quả là, tôi coi đó là một ngày thực sự tuyệt vời.

Tôi đã gặp những người bạn của mình ở trường đại học để bắt đầu một ngày mới. Cha mẹ tôi đến sau, trước khi buổi lễ bắt đầu, tại địa điểm. Cha mẹ của những người bạn khác cũng xuất hiện ở đó. Tham dự buổi lễ tốt nghiệp của phường của họ làm cho tất cả mọi người hạnh phúc. Vì vậy, nó cũng là một cuộc tụ họp tuyệt vời.

Cha mẹ tôi bắt đầu tương tác với những cha mẹ khác, một số người dường như là những người mà gia đình tôi đã biết trước đây. Về cơ bản, đây là cuộc gặp cuối cùng của tôi với tất cả bạn bè—ngoại trừ những người bạn thân—tôi đã dành thời gian cho họ.

Trên đây là bài viết tổng hợp những từ vựng và bài mẫu về chủ đề Describe a special occasion in your life Upfile cung cấp cho bạn! Hãy tận dụng những nguồn thông tin hữu ích về chủ đề này để nâng cấp band điểm Speaking của bạn nhé! Chúc các bạn học tập tốt!

Theo dõi chuyên mục Blog để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!

Xem thêm:

Talk About Neighborhood

Talk about public transport

Talk about your dream job