Back to school

[Bài mẫu] Describe A Rule That You Don’t Like

Bạn vẫn đang chật vật với chủ đề Speaking Describe a rule that you don’t like phải không? Đừng lo lắng! Trong bài viết dưới đây, Upfile sẽ cung cấp tất tần tật những điều bạn cần biết khi gặp phải chủ đề này. Từ đó, bạn có thể tự tin và trình bày trôi chảy về chủ đề Describe a rule that you don’t like rồi!

Dàn bài chủ đề Describe a rule that you don’t like

You should say:

 • What it is?
 • Why don’t you like it?
 • How do others feel about the rule?
 • And explain whether you’ve followed the rule.
Describe a rule that you don't like
Describe a rule that you don’t like

Từ vựng liên quan đến chủ đề Speaking Describe a rule that you don’t like

 • to process paperwork: xử lý thủ tục giấy tờ
 • to pay higher income tax: trả thuế thu nhập cao hơn
 • ridiculous: nực cười
 • the foundation of love and affection: nền tảng tình yêu và tình thương
 • a business trade: một thương vụ kinh doanh
 • to cooperate: hợp tác
 • the dumbest situation: tình huống ngớ ngẩn nhất
 • bizarre: kỳ cục
 • to carry out some research: thực hiện một số nghiên cứu
 • to enforce a law: thi hành luật
 • to witness a slow population growth rate: chứng kiến tốc độ tăng dân số chậm
 • financial demand: nhu cầu tài chính
 • to bring up a child: nuôi dạy một đứa trẻ
 • a burden: một gánh nặng
 • desire to do something: mong muốn làm điều gì đó
 • motivation: động lực
 • citizens: công dân
 • pursue happiness: theo đuổi hạnh phúc
 • abide by a law: tuân thủ luật pháp

Câu hỏi bạn cần biết trong chủ đề Describe a rule that you don’t like

Câu hỏi chủ đề Describe a rule that you don’t like

What are the rules students should follow at school? 

To me personally, school regulations on student qualities and discipline would play a beneficial role in shaping the characteristics of students, therefore it is crucial that children abide by them. For instance, a rule that forbids students to plagiarize and steal others’ ideas would nurture their truthfulness by discouraging and erasing fraudulent actions and behaviors. Or another prime example, which is the policy that requires school attenders to obey traffic rules, would foster their ethics since they are small kids, therefore properly shaping them into ethical citizens in the future.

Bản dịch:

Đối với cá nhân tôi, những quy định nhà trường về phẩm chất và kỷ luật học sinh có vai trò hữu ích trong việc hình thành nhân cách của học sinh, vì vậy điều quan trọng là các em phải tuân thủ. Ví dụ, một quy tắc cấm sinh viên đạo văn và ăn cắp ý tưởng của người khác sẽ nuôi dưỡng tính trung thực của họ bằng cách ngăn cản và xóa bỏ các hành động và hành vi gian lận. Hay một ví dụ điển hình khác, đó là chính sách bắt buộc học sinh phải chấp hành luật lệ giao thông sẽ nuôi dưỡng đạo đức của các em từ khi còn nhỏ, từ đó hình thành các em trở thành những công dân có đạo đức trong tương lai.

Are the rules at school good or bad?

Well, it is quite hard for me to assess such a big picture, but let me take an overview of some common school regulations in Vietnam. In my perspective, they do have both pros and cons. There are actually many beneficial rules as aforementioned, such as those on truthfulness or ethics, or even the rule that requires students to wear uniforms as a tool against discrimination and isolation.

However, I reckon that there are still some of them that might be a bit outdated and should be adjusted, namely the one that forbids girls to wear lipstick. In my opinion, putting on lipstick or some makeup in a proper manner is just a way for students to express themselves and get more confidence, which might even bring out better performance at school. Therefore, such a ban is quite unreasonable, and it could bring a sense of coercion, which is supposed not to be at school.

Bản dịch:

Chà, thật khó để tôi đánh giá một bức tranh lớn như vậy, nhưng hãy để tôi nhìn tổng quan về một số quy định phổ biến của trường học ở Việt Nam. Theo quan điểm của tôi, họ có cả ưu và nhược điểm. Thực tế có rất nhiều quy định có lợi như đã nói ở trên, chẳng hạn như quy định về tính trung thực hay đạo đức, hay thậm chí quy định bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục như một công cụ chống lại sự phân biệt và cô lập.

Tuy nhiên, tôi cho rằng vẫn còn một số quy định có thể hơi lỗi thời và cần được điều chỉnh, cụ thể là quy định cấm con gái tô son. Theo tôi, tô son hay trang điểm cho phù hợp chỉ là một cách để học sinh thể hiện bản thân và tự tin hơn, thậm chí có thể mang lại thành tích tốt hơn ở trường. Vì vậy, quy định cấm như vậy là khá vô lý và có thể mang lại cảm giác ép buộc, điều được cho là không nên có ở trường học.

Do people often violate the rules in Viet Nam?

I think it actually depends on what kind of rule it is. To be specific, it is rather often and easy to see Vietnamese people break some daily encountered regulations, such as traffic policies or simply trash littering rules. In fact, catching sight of a random person in Hanoi who is crossing the red lights or dumping their garbage on the street is not rare, although there have been signs and propaganda from the authorities on the ban of these actions.

Personally, I think the main reason for this is that Vietnam is still a developing country, and there still exist a group of people whose intellectual standards are not at a high level. However, in terms of other legal regulations, namely crime-related ones, Vietnamese people show much better compliance. This could be proved by the fact that the crime and dangerous crime rate in Vietnam is quite low, and such affairs as shootings or bank robberies are really once in a blue moon.

Bản dịch:

Tôi nghĩ rằng nó thực sự phụ thuộc vào loại quy tắc đó là gì. Cụ thể, khá thường xuyên và dễ dàng bắt gặp người Việt Nam vi phạm một số quy định gặp phải hàng ngày, chẳng hạn như luật giao thông hay đơn giản là quy tắc xả rác bừa bãi. Trên thực tế, việc bắt gặp một người ngang nhiên vượt đèn đỏ hay xả rác bừa bãi ở Hà Nội không hiếm, mặc dù đã có những biển báo, tuyên truyền của cơ quan chức năng về việc cấm những hành động này.

Cá nhân tôi cho rằng nguyên nhân chính của việc này là do Việt Nam vẫn là một nước đang phát triển, vẫn còn tồn tại một bộ phận dân trí chưa cao. Tuy nhiên, xét về các quy định pháp luật khác, cụ thể là các quy định liên quan đến tội phạm, người Việt Nam lại tỏ ra tuân thủ tốt hơn nhiều. Điều này có thể được chứng minh bằng thực tế là tỷ lệ tội phạm và tội phạm nguy hiểm ở Việt Nam khá thấp, và những vụ như xả súng hay cướp ngân hàng thực sự là một thời trăng xanh.

Bài mẫu chủ đề Speaking Describe a rule that you don’t like  

Bài mẫu chủ đề Speaking Describe a rule that you don't like  
Bài mẫu chủ đề Speaking Describe a rule that you don’t like  

Bài mẫu 1 – Describe a rule that you don’t like

When I am asked this question, the first thing that comes to mind is the National Day that I celebrated with my friends last year. Vietnam’s National Day is celebrated on September 2nd to commemorate the time President Ho Chi Minh declared Vietnam an independent state on September 2nd, 1945.

On this day, I frequently travel to a distant tourist area to let my hair down. However, because the 2019 National Day holiday was just one day long, traveling far away was out of the question. As a result, my colleagues and I came up with a creative idea: “Why don’t we travel in our own city because Hanoi was the site of the Declaration of Independence?”

I understand that professors don’t want students to be distracted from their studies, but if teachers could explain it better, kids wouldn’t feel compelled to follow the regulations. As some females put on lipstick after the break, the restrictions were counterintuitive to how the authorities intended the pupils to act.

Instead of prohibiting cosmetics, teachers could have provided clearer instructions. For example, they can explain why wearing cosmetics at a young age is detrimental, or why studying is still a teenager’s first priority. Another possibility is for the school board to sponsor seminars to teach pupils how to use cosmetics appropriately.

In the end, I would say that I do not like this rule, but if there’s comprehensive instruction, it would be much better for teenagers to penetrate teachers’ decisions.

Bản dịch:

Khi tôi được hỏi câu hỏi này, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là ngày Quốc khánh mà tôi đã kỷ niệm với bạn bè của mình vào năm ngoái. Ngày Quốc khánh Việt Nam được tổ chức vào ngày 2 tháng 9 để kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố nước Việt Nam độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945.

Vào ngày này, tôi thường xuyên đến một khu du lịch xa để xõa tóc. Tuy nhiên, do dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2019 chỉ kéo dài 1 ngày nên việc đi xa là điều không thể. Kết quả là tôi và các đồng nghiệp đã nảy ra một ý tưởng sáng tạo: “Tại sao chúng ta không đi du lịch trong thành phố của mình vì Hà Nội là nơi diễn ra Tuyên ngôn Độc lập?”

Tôi hiểu rằng các giáo sư không muốn học sinh bị xao nhãng việc học, nhưng nếu giáo viên có thể giải thích rõ hơn, học sinh sẽ không cảm thấy bị bắt buộc phải tuân theo các quy định. Khi một số phụ nữ tô son sau giờ nghỉ, những hạn chế này trái ngược với cách các nhà chức trách dự định học sinh hành động.

Thay vì cấm mỹ phẩm, giáo viên có thể đưa ra hướng dẫn rõ ràng hơn. Ví dụ, họ có thể giải thích tại sao việc trang điểm khi còn trẻ lại có hại hoặc tại sao việc học tập vẫn là ưu tiên hàng đầu của thanh thiếu niên. Một khả năng khác là hội đồng nhà trường tài trợ cho các cuộc hội thảo để dạy học sinh cách sử dụng mỹ phẩm một cách thích hợp.

Cuối cùng, tôi sẽ nói rằng tôi không thích quy tắc này, nhưng nếu có hướng dẫn toàn diện, sẽ tốt hơn nhiều để thanh thiếu niên hiểu được quyết định của giáo viên.

>>> Xem thêm các bài viết liên quan:

Bài mẫu 2 – Describe a rule that you don’t like

Today I’d like to tell you about a recent rule that has irritated me.

It is a recently implemented requirement for young people to marry before the age of 30. This implies that young individuals who are still unmarried after the age of 30 may have some difficulty in completing paperwork at government offices if they need to renew their ID, passport, or even worse: they will have to pay greater income tax for themselves on an annual basis.

Marriage is plainly a personal choice that must be formed on the foundation of love and devotion, thus it is a silly thing that our “big bosses” ever conceive about. Without love, marriage is no more than a business trade in which the two partners cooperate to produce a baby and financially depend on each other. That’s the dumbest situation ever.

Everyone around me, including my friends and parents, agreed that this regulation is strange and inappropriate. Most of my pals are over 30, still single, and content. My parents married when they were 35 as well, but we haven’t experienced any major family problems thus far.

However, after conducting some internet research, I discovered that the government wanted to enforce this law because Vietnam has seen a slow population growth rate over the last two decades, and people are getting older and having fewer children, while the economy is still growing and needs more young workers. This is somehow true because I could also see that since the 1990s, couples like my parents decided to have only two children because the financial demand to bring up a child is increasingly a burden. Besides, the more developed the economy is, the less people desire to share their time and money with another person.

Anyway, though I understand the government’s motivation to issue this law, I still don’t think it will be applicable well to all the citizens like us because we are for sure to pursue happiness at the end of the day, not a baby. So I will never abide by this law.

Bản dịch:

Hôm nay tôi muốn nói với bạn về một quy tắc gần đây đã làm tôi khó chịu.

Quy định mới được thực hiện gần đây đối với những người trẻ tuổi phải kết hôn trước 30 tuổi. Điều này có nghĩa là những người trẻ tuổi vẫn chưa kết hôn sau 30 tuổi có thể gặp một số khó khăn trong việc hoàn thành các thủ tục giấy tờ tại cơ quan chính phủ nếu họ cần gia hạn ID, hộ chiếu. , hoặc thậm chí tệ hơn: họ sẽ phải đóng thuế thu nhập hàng năm cao hơn cho chính họ.

Hôn nhân rõ ràng là sự lựa chọn của mỗi cá nhân, phải được hình thành trên nền tảng của tình yêu và sự tận tâm, vì vậy đó là điều ngớ ngẩn mà các “ông lớn” của chúng ta từng quan niệm. Nếu không có tình yêu, hôn nhân không hơn gì một thương vụ kinh doanh trong đó hai người hợp tác để sinh con và phụ thuộc vào nhau về tài chính. Đó là tình huống ngớ ngẩn nhất từ ​​trước đến nay.

Mọi người xung quanh tôi, bao gồm cả bạn bè và bố mẹ tôi, đều đồng ý rằng quy định này là lạ và không phù hợp. Hầu hết bạn bè của tôi đều trên 30 tuổi, vẫn còn độc thân và hài lòng. Bố mẹ tôi cũng kết hôn khi họ 35 tuổi, nhưng cho đến nay chúng tôi chưa gặp phải bất kỳ vấn đề lớn nào trong gia đình.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện một số nghiên cứu trên internet, tôi phát hiện ra rằng chính phủ muốn thực thi luật này vì Việt Nam đã chứng kiến tốc độ tăng dân số chậm trong hai thập kỷ qua, người dân ngày càng già đi và sinh ít con hơn, trong khi nền kinh tế vẫn đang phát triển và cần nhiều lao động trẻ. Điều này phần nào đúng vì tôi cũng có thể thấy rằng từ những năm 1990, những cặp vợ chồng như bố mẹ tôi quyết định chỉ có hai con vì nhu cầu tài chính để nuôi dạy một đứa trẻ ngày càng trở nên nặng nề. Bên cạnh đó, nền kinh tế càng phát triển, người ta càng ít muốn chia sẻ thời gian và tiền bạc của mình cho người khác.

Dù sao, dù tôi hiểu động cơ của chính phủ khi ban hành luật này, tôi vẫn không nghĩ rằng nó sẽ áp dụng tốt cho tất cả những công dân như chúng tôi bởi vì chúng tôi chắc chắn sẽ theo đuổi hạnh phúc vào cuối ngày chứ không phải một đứa trẻ. Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ tuân theo luật này.

Bài mẫu 3 – Describe a rule that you don’t like

I’d want to use this occasion to inform you about an upsetting regulation I just discovered.

It is a new regulation on punctuality and working hours that has been in effect for more than a week for my company’s employees. Previously, we were permitted to arrive at work no later than 9.15 a.m. an infinite number of times, as long as our 8 working hours were met. However, just one week ago, the executive board decided to change the policy to just three times late attendance each month, and we all need to submit a report with legitimate proof to be accepted for our late arrivals, otherwise we’ll have our salaries deducted.

That is such an absurd alteration to me and my colleagues, because 15 minutes is simply an acceptable amount of time for us to make up for certain unanticipated everyday challenges, and most importantly, we still complete our 8 working hours by coming home 15 minutes later. Instead, we may only do so three times a month, and we have to produce confirmation of that. What should I submit if my dog is nervous or my bus is three minutes late? Ridiculous.

Furthermore, because I have to take the bus to work, things are considerably worse for me. Normally, I catch the 8.30 bus, which gets me to work around 9.10 a.m. But now that the eligibility time has changed, I have to take the earlier bus, which leaves at 8, which means I have to get up at 7 a.m. Because I am too tired every morning, this new regimen has left me fatigued every day for the past week. It also throws my life off-kilter because I can’t get up on time in the morning and my battery runs out too early each night owing to tiredness.

And as far as I know, many of my colleagues have to suffer from similar problems. Therefore, we are discussing making a complaint to our manager and trying to compromise with the executive board about our working hours. I really hope our efforts would work and things will look up, or maybe I will have to think of a job quit.

Bản dịch:

Tôi muốn nhân cơ hội này để thông báo cho bạn về một quy định khó chịu mà tôi vừa phát hiện ra.

Đó là quy định mới về đúng giờ và giờ làm việc có hiệu lực hơn một tuần đối với nhân viên công ty tôi. Trước đây, chúng tôi được phép đến nơi làm việc không muộn hơn 9 giờ 15 sáng, vô số lần, miễn là đáp ứng đủ 8 giờ làm việc của chúng tôi. Tuy nhiên, chỉ một tuần trước, ban điều hành đã quyết định thay đổi chính sách chỉ đi trễ ba lần mỗi tháng và tất cả chúng tôi phải nộp báo cáo có bằng chứng hợp pháp để được chấp nhận cho việc đi muộn của mình, nếu không chúng tôi sẽ bị trừ lương. khấu trừ.

Đó là một sự thay đổi ngớ ngẩn đối với tôi và các đồng nghiệp của tôi, bởi vì 15 phút đơn giản là khoảng thời gian có thể chấp nhận được để chúng tôi bù đắp cho những thử thách không lường trước được hàng ngày và quan trọng nhất là chúng tôi vẫn hoàn thành 8 giờ làm việc của mình bằng cách về nhà sau 15 phút . Thay vào đó, chúng tôi chỉ có thể làm như vậy ba lần một tháng và chúng tôi phải đưa ra xác nhận về điều đó. Tôi nên gửi gì nếu con chó của tôi lo lắng hoặc xe buýt của tôi đến trễ ba phút? Lố bịch.

Hơn nữa, vì tôi phải bắt xe buýt đi làm nên mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với tôi. Thông thường, tôi bắt chuyến xe buýt lúc 8:30, tôi đến chỗ làm tầm 9:10 sáng. Nhưng giờ thời gian đủ điều kiện đã thay đổi, tôi phải bắt chuyến xe buýt sớm hơn, khởi hành lúc 8 giờ, nghĩa là tôi phải dậy lúc 7 giờ sáng. Tôi quá mệt mỏi vào mỗi buổi sáng, chế độ mới này đã khiến tôi mệt mỏi hàng ngày trong tuần qua. Nó cũng khiến cuộc sống của tôi trở nên lệch lạc vì tôi không thể dậy đúng giờ vào buổi sáng và nhanh kiệt sức vào mỗi đêm do mệt mỏi.

Và theo như tôi biết, nhiều đồng nghiệp của tôi cũng phải chịu đựng những vấn đề tương tự. Do đó, chúng tôi đang thảo luận về việc khiếu nại với người quản lý của mình và cố gắng thỏa hiệp với ban điều hành về giờ làm việc của chúng tôi. Tôi thực sự hy vọng những nỗ lực của chúng tôi sẽ có kết quả và mọi thứ sẽ tốt đẹp lên, hoặc có thể tôi sẽ phải nghĩ đến việc nghỉ việc.

Tổng kết

Trên đây là bài viết tổng hợp những từ vựng và bài mẫu về chủ đề Describe a rule that you don’t like mà Upfile cung cấp cho bạn! Hãy tận dụng những nguồn thông tin hữu ích về chủ đề này để nâng cấp band điểm Speaking của bạn nhé! Và đừng quên luôn theo dõi mục Blog của Upfile.vn để cập nhật thêm nhiều bài viết hay và thú vị. Chúc các bạn học tập tốt!