Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

IELTS Speaking – Describe A Place Where Air Is Polluted

Bạn vẫn đang chật vật với chủ đề Speaking Describe a place where air is polluted phải không? Đừng lo lắng! Trong bài viết dưới đây, Upfile sẽ cung cấp tất tần tật những điều bạn cần biết khi gặp phải chủ đề này. Từ đó, bạn có thể tự tin và trình bày trôi chảy về chủ đề Describe a place where air is polluted rồi!

Describe a place where air is polluted
Describe a place where air is polluted

Dàn bài chủ đề Describe a place where air is polluted

You should say:

 • Where the place is
 • When you visited it
 • Why the air was not good
 • And explain how you felt about the place

Từ vựng liên quan đến chủ đề Speaking Describe a place where air is polluted

Từ vựng chủ đề Speaking Describe a place where air is polluted
Từ vựng chủ đề Speaking Describe a place where air is polluted

Danh từ chủ đề Air pollution phổ biến

 • Air environment /eə(r) ɛnˈvʌɪrənm(ə)nt/: môi trường không khí.
 • Troposphere /ˈtrɒp.əs.fɪər/: tầng đối lưu
 • Stratosphere /ˈstræt.ə.sfɪər/: tầng bình lưu
 • Mesosphere /ˈmes.əʊ.sfɪər/: tầng trung lưu
 • atmosphere /ˈætməsfɪə/: khí quyển
 • Environment /ɛnˈvʌɪrənm(ə)nt/: môi trường
 • Environmental /ɪnvʌɪrənˈmɛnt(ə)/: thuộc về môi trường
 • Gas exhaust/Emission: Khí thải 
 • Climate change: Biến đổi khí hậu
 • Fine dust: Bụi mịn
 • Dust /dʌst/: bụi bẩn 
 • Smog  /smɒɡ/: Khói bụi
 • Climate /ˈklʌɪmət/: khí hậu
 • Carbon footprint /ˈkɑːbən ˈfʊtprɪnt/: dấu chân các-bon
 • Creature /ˈkriːʧə/: sinh vật 
 • Climate change /ˈklaɪmət ʧeɪnʤ/: hiện tượng biến đổi khí hậu 
 • Catastrophe /kəˈtæstrəfi/: thảm họa 
 • Industrial waste /ɪnˈdʌstrɪəl weɪst/: chất thải công nghiệp 
 • Global warming /ˈgləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/: Hiện tượng ấm lên toàn cầu 
 • Alternative energy /ɔːlˈtɜːnətɪv ˈɛnəʤi/: năng lượng thay thế 
 • Activated carbon: than hoạt tính
 • Activated sludge: bùn hoạt tính
 • Acid rain /ˈæsɪd reɪn/: mưa axít 

Tính từ miêu tả trong chủ đề Air pollution

 • Toxic/poisonous: độc hại
 • Harmful /ˈhɑːmfʊl/: gây hại 
 • Reusable /riːˈjuːzəbl/: có thể tái sử dụng 
 • Renewable /rɪˈnjuːəbl/: có thể phục hồi
 • Environment friendly /ɪnˈvaɪrənmənt ˈfrɛndli/: thân thiện với môi trường
 • Over-abuse: lạm dụng quá mức

Động từ diễn tả trong chủ đề Air pollution

 • Protect /prəˈtɛkt/: bảo vệ 
 • Purify /ˈpjʊərɪfaɪ/: thanh lọc 
 • Recycle /ˌriːˈsaɪkl/: tái chế
 • Halt/discontinue/stop: dừng lại
 • Damage/destroy: Phá hủy
 • Limit/curb/control: hạn chế/ngăn chặn/kiểm soát
 • Cut/reduce: giảm thiểu
 • Conserve /kənˈsɜːv/: giữ gìn
 • Exploit /ɪkˈsplɔɪt/: khai thác

Câu hỏi bạn cần biết trong chủ đề Describe a place where air is polluted

Câu hỏi chủ đề Describe a place where air is polluted
Câu hỏi chủ đề Describe a place where air is polluted

Is there more pollution now than in the past?

In recent times, it has become increasingly evident that air pollution has become an increasingly alarming problem.

The proliferation of industrialization, urbanization, and an ever-growing population have all contributed to the rise in air pollution levels.

Furthermore, the widespread use of fossil fuels for energy production, transportation, and other purposes has added to the problem.

In comparison to the past, it can be safely said that the levels of air pollution have risen significantly and the negative impacts on our health and the environment have become more pronounced.

Bản dịch:

Trong thời gian gần đây, ô nhiễm không khí ngày càng trở thành một vấn đề đáng báo động.

Sự phát triển nhanh chóng của công nghiệp hóa, đô thị hóa và dân số ngày càng tăng đều góp phần làm tăng mức độ ô nhiễm không khí.

Hơn nữa, việc sử dụng rộng rãi nhiên liệu hóa thạch để sản xuất năng lượng, vận chuyển và các mục đích khác đã làm tăng thêm vấn đề.

So với trước đây, có thể nói một cách an toàn rằng mức độ ô nhiễm không khí đã tăng lên đáng kể và những tác động tiêu cực đến sức khỏe và môi trường của chúng ta ngày càng rõ rệt.

In what ways can air pollution be reduced effectively?

There are several ways to reduce air pollution effectively.

Governments, businesses, and individuals can all play a role in reducing the emissions that contribute to air pollution.

For example, implementing stricter regulations on industry and transportation can help to reduce emissions.

Encouraging the use of alternative forms of energy such as wind and solar power can also help to reduce emissions.

Promoting public transportation and reducing the number of cars on the road is also another way to reduce air pollution.

Lastly, individuals can reduce their own impact on air pollution by using environmentally friendly products, conserving energy, and reducing their use of fossil fuels.

Bản dịch:

Có một số cách để giảm ô nhiễm không khí một cách hiệu quả.

Chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân đều có thể đóng một vai trò trong việc giảm lượng khí thải góp phần gây ô nhiễm không khí.

Ví dụ, thực hiện các quy định chặt chẽ hơn về công nghiệp và giao thông vận tải có thể giúp giảm lượng khí thải.

Khuyến khích sử dụng các dạng năng lượng thay thế như năng lượng gió và mặt trời cũng có thể giúp giảm lượng khí thải.

Thúc đẩy giao thông công cộng và giảm số lượng ô tô trên đường cũng là một cách khác để giảm ô nhiễm không khí.

Cuối cùng, các cá nhân có thể giảm tác động của chính họ đối với ô nhiễm không khí bằng cách sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, bảo tồn năng lượng và giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Do you think the city is cleaner or dirtier than the countryside? Why?

It is difficult to generalize as to whether cities are cleaner or dirtier than the countryside, as this can vary depending on the specific location.

However, cities tend to have higher levels of air pollution due to the concentration of industry and transportation, whereas rural areas tend to have lower levels of pollution.

In cities, the pollution levels can be exacerbated by the large numbers of people, vehicles, and buildings that trap and release pollutants into the air.

On the other hand, the countryside is generally less densely populated and therefore, there are fewer sources of pollution.

Bản dịch:

Rất khó để khái quát liệu các thành phố sạch hơn hay bẩn hơn nông thôn, vì điều này có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí cụ thể.

Tuy nhiên, các thành phố có xu hướng có mức độ ô nhiễm không khí cao hơn do sự tập trung của ngành công nghiệp và giao thông vận tải, trong khi các khu vực nông thôn có xu hướng có mức độ ô nhiễm thấp hơn.

Ở các thành phố, mức độ ô nhiễm có thể trở nên trầm trọng hơn do số lượng lớn người, xe cộ và các tòa nhà bẫy và giải phóng các chất ô nhiễm vào không khí.

Mặt khác, vùng nông thôn thường ít dân cư hơn và do đó, có ít nguồn gây ô nhiễm hơn.

>>> Xem thêm các bài viết liên quan:

Bài mẫu chủ đề Speaking Describe a place where air is polluted

Bài mẫu chủ đề Speaking Describe a place where air is polluted
Bài mẫu chủ đề Speaking Describe a place where air is polluted

Bài mẫu 1 – Describe a place where air is polluted

Well, pollution is certainly everyone’s biggest dread in the metropolis. And the most filthy city I’ve visited is Shijiazhuang in Hebei province. It was clearly a terrible journey back then. For example, my parents brought me to Beijing for a vacation last summer. But Dad had to see a customer on the way, so we stopped midway in Shijiazhuang. My mother and I were left at the hotel while Dad met with the customer.

Our hotel was located in an industrial region surrounded by enormous manufacturing buildings and tall chimneys spewing thick, hazy smoke. The air was polluted by factory emissions, and we were concerned that if we opened the window, the air might choke us. The smoky sky was dark gray, and visibility was limited. Only a few individuals were hurrying through the streets, most of them were wearing masks. We were struck by the terrible air quality and departed the city soon after.

It is the most polluted location I have ever been. It made me understand that if we continue to emit waste air, our world will devolve into hell. So I hope the government will implement policies to enhance the quality of the air. I’m sure they’re doing something right now. Because, very honestly, the pollution there was atrocious, and existence would become a challenge.

Bản dịch:

Chà, ô nhiễm chắc chắn là nỗi sợ hãi lớn nhất của mọi người trong đô thị. Và thành phố bẩn thỉu nhất mà tôi đã đến thăm là Thạch Gia Trang ở tỉnh Hà Bắc. Đó rõ ràng là một hành trình khủng khiếp hồi đó. Ví dụ, bố mẹ tôi đã đưa tôi đến Bắc Kinh để nghỉ hè năm ngoái. Nhưng bố phải gặp một khách hàng trên đường đi nên chúng tôi dừng lại giữa chừng ở Thạch Gia Trang. Tôi và mẹ bị bỏ lại khách sạn trong khi bố gặp khách hàng.

Khách sạn của chúng tôi nằm trong một khu công nghiệp được bao quanh bởi những tòa nhà sản xuất khổng lồ và những ống khói cao phun ra làn khói dày đặc, mờ ảo. Không khí bị ô nhiễm do khí thải nhà máy, và chúng tôi lo ngại rằng nếu mở cửa sổ, không khí có thể làm chúng tôi nghẹt thở. Bầu trời khói có màu xám đen và tầm nhìn bị hạn chế. Chỉ có một vài cá nhân đang vội vã băng qua đường, hầu hết họ đều đeo khẩu trang. Chúng tôi bị ảnh hưởng bởi chất lượng không khí khủng khiếp và rời thành phố ngay sau đó.

Đó là nơi ô nhiễm nhất mà tôi từng đến. Nó khiến tôi hiểu rằng nếu chúng ta tiếp tục thải ra không khí thải, thế giới của chúng ta sẽ biến thành địa ngục. Vì vậy, tôi hy vọng chính phủ sẽ thực hiện các chính sách để nâng cao chất lượng không khí. Tôi chắc chắn rằng họ đang làm một cái gì đó ngay bây giờ. Bởi vì, thành thật mà nói, sự ô nhiễm ở đó rất tồi tệ, và sự tồn tại sẽ trở thành một thách thức.

Bài mẫu 2 – Describe a place where air is polluted

We are all aware that air pollution is becoming an increasingly major issue in many regions of the world today. I’d like to discuss about my visit to an area where the air was contaminated beyond acceptable standards.

My destination was a huge metropolis in India. It was Delhi, India’s capital, and it was famed for its congested streets and bustling marketplaces. Unfortunately, it was also notorious for its air pollution. The city’s air quality was exceedingly terrible, and it was regarded as one of the most polluted in the world.

In the summer of 2018, I visited this city. This was the height of summer and the hottest time of year. Heat and humidity, mixed with air pollution, exacerbated the city’s air quality.
The major source of air pollution in this city was heavy automobile emissions. There were a lot of automobiles and other vehicles on the road, and their emissions contributed to the already terrible air quality. Furthermore, the city had a high number of industrial facilities, which worsened the situation.

It was a horrible experience for me. I couldn’t breathe since the air was so dirty. The air was dense with pollution, and the stench of exhaust fumes was overpowering.

I could feel the pollution’s effects on my lungs, and it was a really unpleasant sensation. I was also concerned about the health of the city’s residents, who had to cope with this pollution on a daily basis.

Overall, my vacation in this dirty area was not a pleasant one. The quantity of air pollution and its repercussions on the people living there astounded me.

I hope that steps are taken to reduce the air pollution problem in this city so that people can enjoy a healthy and safe environment.

Bản dịch:

Tất cả chúng ta đều biết rằng ô nhiễm không khí ngày càng trở thành một vấn đề nghiêm trọng ở nhiều khu vực trên thế giới hiện nay. Tôi muốn thảo luận về chuyến thăm của tôi đến một khu vực nơi không khí bị ô nhiễm vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Điểm đến của tôi là một đô thị lớn ở Ấn Độ. Đó là Delhi, thủ đô của Ấn Độ, nơi nổi tiếng với những con đường đông đúc và những khu chợ nhộn nhịp. Thật không may, nó cũng nổi tiếng vì ô nhiễm không khí. Chất lượng không khí của thành phố cực kỳ khủng khiếp và được coi là một trong những nơi ô nhiễm nhất thế giới.

Vào mùa hè năm 2018, tôi đã đến thăm thành phố này. Đây là cao điểm của mùa hè và là thời điểm nóng nhất trong năm. Nhiệt độ và độ ẩm, cùng với ô nhiễm không khí, làm trầm trọng thêm chất lượng không khí của thành phố.
Nguồn ô nhiễm không khí chính ở thành phố này là khí thải ô tô nặng. Có rất nhiều ô tô và các phương tiện khác trên đường, và lượng khí thải của chúng đã góp phần tạo nên chất lượng không khí vốn đã rất tồi tệ. Hơn nữa, thành phố có một số lượng lớn các cơ sở công nghiệp, làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Đó là một kinh nghiệm khủng khiếp đối với tôi. Tôi không thể thở được vì không khí quá bẩn. Không khí đặc quánh ô nhiễm, mùi hôi thối của khói thải bốc lên nồng nặc.

Tôi có thể cảm thấy sự ô nhiễm ảnh hưởng đến phổi của mình, và đó là một cảm giác thực sự khó chịu. Tôi cũng quan tâm đến sức khỏe của cư dân thành phố, những người phải đối phó với tình trạng ô nhiễm này hàng ngày.

Nhìn chung, kỳ nghỉ của tôi ở khu vực bẩn thỉu này không phải là một kỳ nghỉ dễ chịu. Mức độ ô nhiễm không khí và những hậu quả của nó đối với những người sống ở đó khiến tôi kinh ngạc.

Tôi hy vọng rằng các bước được thực hiện để giảm vấn đề ô nhiễm không khí ở thành phố này để mọi người có thể tận hưởng một môi trường trong lành và an toàn.

Tổng kết

Trên đây là bài viết tổng hợp những từ vựng và bài mẫu về chủ đề Describe a place where air is polluted mà Upfile cung cấp cho bạn! Hy vọng bạn sẽ tận dụng tối đa những nguồn thông tin hữu ích về chủ đề này để nâng cấp band điểm Speaking của mình nhé! Và đừng quên luôn theo dõi mục Blog của Upfile.vn để cập nhật thêm nhiều bài viết hay và thú vị. Chúc các bạn học tập tốt!