Back to school

Discuss to V hay Ving? Cấu trúc và cách dùng chi tiết

Khi sử dụng từ “Discuss” trong tiếng Anh, chúng ta thường gặp hai dạng: “To + V” và “V-ing”. Tuy nhiên việc sử dụng thành thạo “Discuss” như thế nào là một câu hỏi khó cho nhiều bạn. Vì vậy Upfile muốn cùng các bạn đọc, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa, phân biệt Discuss to V hay Ving và cách sử dụng đúng của dạng này qua bài viết dưới đây nhé!

Discuss là gì? 

Discuss là gì? 
Discuss là gì? 

“Discuss” là một động từ trong tiếng Anh có nghĩa là thảo luận, bàn luận hoặc trao đổi ý kiến về một vấn đề, một chủ đề hoặc một tình huống cụ thể. Khi ta “Discuss” một điều gì đó, ta thường tìm cách trao đổi thông tin, ý kiến và quan điểm với nhau để tạo ra sự hiểu biết và đạt được một mục tiêu chung.

Ví dụ:

We need to discuss the new project proposal during the meeting tomorrow. (Chúng ta cần thảo luận về đề xuất dự án mới trong cuộc họp ngày mai.)

Let’s sit down and discuss our travel plans for the summer vacation. (Hãy ngồi xuống và bàn luận về kế hoạch du lịch của chúng ta cho kỳ nghỉ hè.)

The team gathered to discuss the issues and find a solution together. (Đội ngũ đã tụ tập để thảo luận về các vấn đề và tìm giải pháp cùng nhau.)

It’s important to discuss different perspectives before making a decision. (Việc thảo luận các quan điểm khác nhau trước khi đưa ra quyết định là quan trọng.)

The teacher encouraged the students to discuss the novel and share their interpretations. (Giáo viên khuyến khích học sinh thảo luận về tiểu thuyết và chia sẻ cách hiểu của họ.)

Discuss thường đi với giới từ gì? 

Discuss thường đi với giới từ gì? 
Discuss thường đi với giới từ gì? 

“Discuss” thường được sử dụng với giới từ “about” để chỉ định chủ đề hoặc vấn đề mà bạn đang thảo luận. Tuy nhiên, cũng có thể sử dụng các giới từ khác như “on” hoặc “regarding” tùy thuộc vào ngữ cảnh và cấu trúc câu.

Ví dụ:

Let’s discuss about the new marketing strategy. (Hãy thảo luận về chiến lược tiếp thị mới.)

We had a productive discussion on climate change. (Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận có hiệu quả về biến đổi khí hậu.)

The team gathered to discuss the issues regarding project implementation. (Đội ngũ tụ tập để thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện dự án.)

They are discussing the potential solutions for the company’s financial problems. (Họ đang thảo luận về các giải pháp tiềm năng cho vấn đề tài chính của công ty.)

Xem thêm:

Hope to V hay Ving

Give up to V hay Ving

Bear to V hay Ving

Dùng Discuss to V hay Ving 

Dùng Discuss to V hay Ving 
Dùng Discuss to V hay Ving 

Cả hai dạng động từ trên đều phù hợp và không có sự khác biệt lớn về nghĩa. Sự lựa chọn giữa “to + verb” và “verb-ing” phụ thuộc vào cấu trúc câu và ngữ cảnh

Đối với Discuss to V

Discuss + to + verb” (động từ nguyên thể): Được sử dụng khi ta muốn nhắc đến một hành động cụ thể mà người tham gia cuộc thảo luận sẽ thực hiện.

Let’s discuss to find a solution to this problem. (Hãy thảo luận để tìm giải pháp cho vấn đề này.)

They discussed to create a new marketing campaign. (Họ thảo luận để tạo ra một chiến dịch tiếp thị mới.)

Đối với Discuss Ving 

“Discuss + verb-ing” (động từ nguyên thể + ing): Được sử dụng khi ta muốn nhấn mạnh vào quá trình thảo luận hoặc chủ đề mà người tham gia đang bàn luận.

Let’s discuss finding a solution to this problem. (Hãy thảo luận về việc tìm giải pháp cho vấn đề này.)

They discussed implementing a new marketing campaign. (Họ thảo luận về việc triển khai một chiến dịch tiếp thị mới.)

Một số cụm từ đi kèm với Discuss

TừVí dụDịch nghĩa
Discuss a topicLet’s discuss the latest news.Hãy thảo luận về tin tức mới nhất.
Discuss an issueThey discussed the environmental problems.Họ thảo luận về các vấn đề môi trường.
Discuss a problemWe need to discuss the financial difficulties.Chúng ta cần thảo luận về các khó khăn tài chính.
Discuss a solutionLet’s discuss possible solutions to the issue.Hãy thảo luận về các giải pháp có thể cho vấn đề.
Discuss an ideaThey gathered to discuss new project ideas.Họ tụ tập để thảo luận về ý tưởng dự án mới.
Discuss a planWe should discuss the marketing plan.Chúng ta nên thảo luận về kế hoạch tiếp thị.
Discuss an eventThey will discuss the upcoming conference.Họ sẽ thảo luận về hội nghị sắp tới.
Discuss a proposalLet’s discuss the proposal for the new initiative.Hãy thảo luận về đề xuất cho sáng kiến mới.

Bài tập Discuss to V hay Ving

Bài tập Discuss to V hay Ving
Bài tập Discuss to V hay Ving

Let’s ____________ a solution to the problem. 

They are ____________ the importance of education. 

We should ____________ new strategies to improve productivity.

The team ____________ the benefits of implementing a new system. 

It’s important to ____________ potential risks before making a decision.

They ____________ different ways to address the issue. 

I don’t want to ____________ the same topic again.

The students ____________ the impact of climate change on the environment. 

Đáp án:

discuss to find

discussing

discuss to develop

is discussing

discuss

are discussing

discuss

are discussing

Dạng “to + V” thường được sử dụng khi ta muốn nhắc đến một hành động cụ thể mà người tham gia cuộc thảo luận sẽ thực hiện, trong khi “V-ing” nhấn mạnh vào quá trình thảo luận hoặc chủ đề đang được bàn luận. Upfile hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã nắm bắt được cách phân biệt Discuss to V hay Ving và cách sử dụng đúng của “Discuss” trong hai dạng này.

Theo dõi thường xuyên chuyên mục Blog để cập nhật thêm nhiều bài viết hay và mới nhất!

Xem thêm:

Need to V hay Ving

Used to V hay Ving

Notice to V hay Ving