Back to school

Bài mẫu IELTS Speaking: Describe a Time When You Were Late

Bạn vẫn đang chật vật với chủ đề Speaking Describe a time when you were late phải không? Đừng lo lắng! Trong bài viết dưới đây, Upfile sẽ cung cấp tất tần tật những điều bạn cần biết khi gặp phải chủ đề này. Từ đó, bạn có thể tự tin và trình bày trôi chảy về chủ đề Describe a time when you were late rồi!

Describe a Time When You Were Late
Describe a Time When You Were Late

Dàn bài chủ đề Describe a time when you were late

  • When it happened
  • What happened
  • Why you were late for it
  • And explain how you felt about this experience.

Câu hỏi trong chủ đề Describe a time when you were late

Câu hỏi trong chủ đề Describe a time when you were late
Câu hỏi trong chủ đề Describe a time when you were late

Are you ever late for anything?

No, I am a very punctual person. I value time and am never late for anything unless it is due to some unavoidable and unforeseen circumstances.

Bản dịch:

Không, tôi là một người rất đúng giờ. Tôi coi trọng thời gian và không bao giờ trễ hẹn bất cứ điều gì trừ khi đó là do một số trường hợp không thể tránh khỏi và không lường trước được.

What excuses do you use when you are late?

I am usually not late for any meetings or appointments. However, if at all I am getting late due to an unavoidable circumstance, then I inform the person I am meeting, beforehand. I don’t make excuses.

Bản dịch:

Tôi thường không đến muộn trong bất kỳ cuộc họp hay cuộc hẹn nào. Tuy nhiên, nếu tôi đến trễ do một tình huống không thể tránh khỏi, thì tôi phải thông báo trước cho người mà tôi đang gặp. Tôi không bào chữa.

Xem thêm:

Describe a memorable event in your life

Describe An Interesting Animal

Describe a House Someone You Know Lives In

What excuses do people have when they are late?

People give excuses like car or bike breakdowns or that they were stuck in traffic when they are late.

Bản dịch:

Mọi người đưa ra những lời bào chữa như hỏng xe hơi hoặc xe đạp hoặc họ bị kẹt xe khi đến muộn.

How do you usually organize time?

I sometimes set up reminders for important events or meetings, sometimes I make lists of tasks to complete, and sometimes I set deadlines for myself, especially when working on an important assignment/project.

Bản dịch:

Đôi khi tôi thiết lập lời nhắc cho các sự kiện hoặc cuộc họp quan trọng, đôi khi tôi lập danh sách các nhiệm vụ cần hoàn thành và đôi khi tôi đặt thời hạn cho bản thân, đặc biệt là khi thực hiện một nhiệm vụ/dự án quan trọng.

Why do you think some people pay to learn time management?

Time management has become very important in today’s fast-paced world. Some people pay to take courses on time management so that they can succeed and excel at their work. Some people are not very good at organizing and managing time, so they need to take up courses on managing time well.

Bản dịch:

Quản lý thời gian đã trở nên rất quan trọng trong thế giới có nhịp độ nhanh ngày nay. Một số người trả tiền để tham gia các khóa học về quản lý thời gian để họ có thể thành công và xuất sắc trong công việc. Một số người không giỏi tổ chức và quản lý thời gian, vì vậy họ cần tham gia các khóa học về quản lý thời gian tốt.

Bài mẫu chủ đề Speaking Describe a time when you were late 

Bài mẫu 1 – Describe a time when you were late

Bài mẫu 1 - Describe a time when you were late
Bài mẫu 1 – Describe a time when you were late

Everyone has been late at some time in their lives. We have all experienced the sense of being late, whether owing to an unanticipated occurrence or just because we have lost track of time. I’d want to discuss an incident in which I was late.

I recall it as if it were yesterday. It was a gorgeous summer day, and I had a family gathering to attend. I was very late. I had entirely forgotten that the gathering had begun earlier than I had anticipated, and I didn’t realize this until it was too late. I arrived 40 minutes late for the meeting, and everyone had already begun without me.

For a variety of circumstances, I was late for the meeting. First and foremost, I had forgotten that the gathering had begun sooner than I had anticipated. Second, I had become engrossed in my day and had forgotten to check the clock. Finally, I had taken longer than expected to prepare. All of these circumstances conspired to cause me to be late and unable to join the event on time.

I felt embarrassed and humiliated for forgetting and making everyone wait. I was afraid that everyone would be upset with me and that I would spoil the party. I felt like I had let everyone down, as well as myself.

Being late is not something to be proud of, yet it occurs to everyone at some time, in my experience. This experience taught me that it is important to be mindful of the time and plan ahead.

I also learned to be more understanding and forgiving when I make mistakes. Ultimately, it is important to learn from our mistakes and take responsibility for them.

Bản dịch:

Mọi người đều đã đến muộn vào một thời điểm nào đó trong cuộc sống của họ. Tất cả chúng ta đều đã trải qua cảm giác bị trễ, cho dù là do một sự cố không lường trước được hay chỉ vì chúng ta đã quên mất thời gian. Tôi muốn thảo luận về một sự cố mà tôi đã đến muộn.

Tôi nhớ lại nó như thể nó là ngày hôm qua. Đó là một ngày hè tuyệt đẹp, và tôi có một buổi họp mặt gia đình để tham dự. Tôi đã rất muộn. Tôi đã hoàn toàn quên mất rằng buổi họp mặt đã bắt đầu sớm hơn tôi dự đoán, và tôi đã không nhận ra điều này cho đến khi quá muộn. Tôi đến cuộc họp muộn 40 phút và mọi người đã bắt đầu mà không có tôi.

Vì nhiều lý do khác nhau, tôi đã đến trễ cuộc họp. Đầu tiên và quan trọng nhất, tôi đã quên mất rằng buổi họp mặt đã bắt đầu sớm hơn tôi dự đoán. Thứ hai, tôi đã quá mải mê với một ngày của mình và đã quên kiểm tra đồng hồ. Cuối cùng, tôi đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến để chuẩn bị. Tất cả những trường hợp này đã âm mưu khiến tôi bị trễ và không thể tham gia sự kiện đúng giờ.

Tôi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vì đã quên và bắt mọi người chờ đợi. Tôi sợ rằng mọi người sẽ khó chịu với tôi và tôi sẽ làm hỏng bữa tiệc. Tôi cảm thấy như mình đã làm mọi người thất vọng, cũng như chính bản thân mình.

Đến muộn không phải là điều đáng tự hào, tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi, điều đó đôi khi xảy ra với mọi người. Kinh nghiệm này đã dạy tôi rằng điều quan trọng là phải chú ý đến thời gian và lên kế hoạch trước.

Tôi cũng học cách thấu hiểu và tha thứ hơn khi tôi mắc lỗi. Cuối cùng, điều quan trọng là học hỏi từ những sai lầm của chúng ta và chịu trách nhiệm về chúng.

Bài mẫu 2 – Describe a time when you were late

Bài mẫu 2 - Describe a time when you were late
Bài mẫu 2 – Describe a time when you were late

Time is, after all, immensely valuable to everyone. I aim to be on time since I am a punctual person.

Today, though, I’d want to throw some light on a day when I was late for my board examinations. I was in XII grade at the time, and I needed to get to school before the exam. I was 20 minutes late reaching the crossing because of a massive traffic bottleneck. I was already on time from home, but owing to the local elections, there was too much traffic and I was detained for over an hour.

I became upset and did nothing except wait and try to phone my pals for information on other routes. One of my buddies assisted me in finding an alternate route to the examination center.

I was upset, so I started listening to music and attempted to keep my thoughts stress-free so that I could sit in the test fresh and give it my all. It was a very vexing experience for me. I was depressed because there was so much pollution caused by so many automobiles.

After half an hour, I felt relieved, and I was able to go to my school on time, albeit 20 minutes late. When I reached there, I had to apologize to my teacher and told the whole situation to him. He understood me and permitted me to go to the class for the examination. So, this was the time when I got late for my exam.

Bản dịch:

Rốt cuộc, thời gian là vô cùng quý giá đối với mọi người. Tôi đặt mục tiêu đến đúng giờ vì tôi là một người đúng giờ.

Tuy nhiên, hôm nay, tôi muốn làm sáng tỏ một ngày mà tôi đến muộn trong kỳ thi hội đồng quản trị của mình. Lúc đó tôi đang học lớp XII và tôi cần phải đến trường trước kỳ thi. Tôi đã đến giao lộ muộn 20 phút vì tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Tôi đã về nhà đúng giờ, nhưng do cuộc bầu cử địa phương, có quá nhiều phương tiện giao thông và tôi đã bị giữ lại hơn một giờ.

Tôi trở nên khó chịu và không làm gì khác ngoài việc chờ đợi và cố gắng gọi điện cho bạn bè để biết thông tin về các tuyến đường khác. Một trong những người bạn của tôi đã giúp tôi tìm một con đường thay thế đến trung tâm kiểm tra.

Tôi cảm thấy buồn, vì vậy tôi bắt đầu nghe nhạc và cố gắng giữ cho suy nghĩ của mình không bị căng thẳng để có thể làm bài thi một cách sảng khoái và cống hiến hết mình. Đó là một kinh nghiệm rất khó chịu đối với tôi. Tôi chán nản vì có quá nhiều ô nhiễm do quá nhiều ô tô gây ra.

Sau nửa giờ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, và tôi đã có thể đến trường đúng giờ, mặc dù muộn 20 phút. Đến nơi, tôi phải xin lỗi thầy và kể lại toàn bộ sự việc cho thầy nghe. Anh ấy hiểu tôi và cho phép tôi vào lớp để kiểm tra. Vì vậy, đây là thời điểm tôi đến muộn cho kỳ thi của mình.

Trên đây là bài viết tổng hợp những từ vựng và bài mẫu về chủ đề Describe a time when you were lateUpfile cung cấp cho bạn! Hãy tận dụng những nguồn thông tin hữu ích về chủ đề này để nâng cấp band điểm Speaking của bạn nhé! Chúc các bạn học tập tốt!

Theo dõi chuyên mục Blog thường xuyên để cập nhật thêm nhiều bài viết hay và hấp dẫn khác nhé!

Xem thêm:

Describe A Book You Have Recently Read

Describe A Piece Of Clothing You Wear Most Often

Describe a time when you shared something with others