Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Describe An Area Of Science That Interests You – IELTS Speaking

Bạn vẫn đang chật vật với chủ đề Speaking Describe an area of science that interests you phải không? Đừng lo lắng! Trong bài viết dưới đây, Upfile sẽ cung cấp tất tần tật những thông tin bạn cần biết khi gặp phải chủ đề này. Từ đó, bạn có thể tự tin và trình bày trôi chảy về chủ đề Describe an area of science that interests you rồi!

Describe an area of science that interests you
Describe an area of science that interests you

Dàn bài chủ đề Describe an area of science that interests you

You should say:

  • What it is
  • When you knew it
  • How you learn it
  • And explain why you are interested in it.

Từ vựng liên quan đến chủ đề Speaking Describe an area of science that interests you

1. Full of positive energy: tràn đầy năng lượng tích cực

2. Positive /ˈpɒz.ə.tɪv/ tích cực

3. Energy /ˈen.ə.dʒi/ năng lượng

Ví dụ: Jurgen is full of positive energy and hope.

4. Immune to any kinds of mental illnesses: miễn dịch với bất kể các bệnh về tinh thần

5. Immune /ɪˈmjuːn/ miễn dịch

6. Mental /ˈmen.təl/ tinh thần

7. Illnesses /ˈɪl.nəs/ bệnh

Ví dụ: I immune to any kinds of mental illnesses

8. stumbling blocks /ˈstʌm.bəl.ɪŋ ˌblɒk/ những lần vấp ngã

Ví dụ: Lack of willingness to compromise on both sides is the major stumbling blocks to reaching a settlement.

9. Ruining my self-esteem /ˈruː.ɪnɪŋ maɪ self ɪˈstiːm /: hủy hoại lòng tự trọng

10. Not have the guts to free myself /nɒt hæv ðiː guts tuː friː maɪˈself/: không có can đảm để giải phóng bản thân

Ví dụ: I don’t have the guts to free myself

11. spare any victim /speər ˈen.i ˈvɪk.tɪm/ : tha cho bất kỳ nạn nhân nào

Ví dụ: Covid-19 will not spare any victim

12. Suicidal thoughts /ˌsuː.ɪˈsaɪ.dəl θɔːts/: suy nghĩ tự vẫn (tự tử)

Ví dụ: Suicidal thoughts weren’t far away

13. Ease the excruciating pain /iːz: ði ɪkˈskruː.ʃi.eɪ.tɪŋ peɪn/ ː làm dịu cơn đau dữ dội

14. Pain /peɪn/ cơn đa

15. Excruciating /ɪkˈskruː.ʃi.eɪ.tɪŋ/ dữ dội

Ví dụ: To ease the excruciating pain during filming, Wally was given morphine

16. Escape from that living hell: thoát khỏi địa ngục trần gian

17. Escape /ɪˈskeɪp/ thoát khỏi

18. Hell /hel/ địa ngục

Ví dụ: Everyone wants to escape from that living hell

19. Psychiatrist /saɪˈkaɪə.trɪst/: bác sĩ tâm lý

Ví dụ: A psychiatrist was examined on the mental state of the defendant.

Câu hỏi bạn cần biết trong chủ đề Describe an area of science that interests you

Câu hỏi chủ đề Describe an area of science that interests you
Câu hỏi chủ đề Describe an area of science that interests you

Why do you think some people claim scientists interfere too much with nature?

Well, I think it is inevitable because it is a part of their job. What I mean by that is they have to analyze things, and in order to do that they have to somewhat spoil the surroundings. However, I do believe that everything is good, but only to a certain extent. For example, they should always live by a moral code and follow ethical values, so that their work would have little impact on the environment.

Bản dịch:

Chà, tôi nghĩ đó là điều không thể tránh khỏi, bởi vì đó là một phần công việc của họ. Điều tôi muốn nói là họ phải phân tích mọi thứ, và để làm được điều đó, họ phải làm hỏng phần nào xung quanh. Tuy nhiên, tôi tin rằng mọi thứ đều tốt, nhưng chỉ ở một mức độ nhất định. Ví dụ, họ phải luôn sống theo quy tắc đạo đức và tuân theo các giá trị đạo đức để công việc của họ ít tác động đến môi trường.

Do you have anything against animal testing?

Yes, although I am no expert in this science-related field, I must say that I am against animal testing to some certain extent. To the best of my knowledge, animals’ genes are different from human ones, and we, as humans, have no right to subject animals to this kind of trauma because it is unethical to do so.

Moreover, regarding the purpose of scientific research, the basic nature of this is it requires a lot of samples, which means that not only one, but many species need to be experimented with in order to produce the most successful result.

Bản dịch:

Vâng, mặc dù tôi không phải là chuyên gia trong lĩnh vực liên quan đến khoa học này, nhưng tôi phải nói rằng tôi phản đối việc thử nghiệm trên động vật ở một mức độ nào đó. Theo hiểu biết tốt nhất của tôi, gen của động vật khác với gen của con người và chúng ta, với tư cách là con người, không có quyền bắt động vật phải chịu loại chấn thương này vì làm như vậy là phi đạo đức.

Hơn nữa, xét về mục đích nghiên cứu khoa học, bản chất cơ bản của việc này là cần rất nhiều mẫu, nghĩa là không chỉ một loài mà cần nhiều loài được thí nghiệm để cho ra kết quả thành công nhất.

Is scientific progress always for the greater good?

Well, I mean if we are not looking at the problem of animal testing, I think that scientific progress is still of great importance to human lives. It is undeniable that thanks to it, we can now take advantage of so many life-changing inventions such as light bulbs, the Internet, mobile phones, and so on. I think what really matters here is that scientists should always keep morality in mind while doing their work.

Bản dịch:

Ý tôi là nếu chúng ta không xem xét vấn đề thử nghiệm trên động vật, tôi nghĩ rằng tiến bộ khoa học vẫn có tầm quan trọng lớn đối với cuộc sống con người. Không thể phủ nhận rằng nhờ nó mà giờ đây chúng ta có thể tận dụng được rất nhiều phát minh làm thay đổi cuộc sống như bóng đèn, Internet, điện thoại di động, v.v. Tôi nghĩ điều thực sự quan trọng ở đây là các nhà khoa học phải luôn ghi nhớ đạo đức khi làm công việc của mình.

Bài mẫu chủ đề Speaking Describe an area of science that interests you

Bài mẫu Speaking Describe an area of science that interests you
Bài mẫu Speaking Describe an area of science that interests you

Bài mẫu 1 – Describe an area of science that interests you

To be quite honest, I’ve never been very interested in studying science-related topics. The main reason is that I am not very good at it and find learning about it to be pretty dull. That is why I have never excelled in these topics while I was in school. However, based on what is currently coming to me, I believe I will only discuss Physics.

It has to do with science’s diverse divisions, which include biology, chemistry, and math. Despite the fact that all of these disciplines seem tiresome to me, I feel that Physics stands out above the others because of how useful it is in our everyday lives.

In essence, physics delves deeply into the fundamentals of how things function. It also entails the investigation of several topics, like energy, force, space, and so on. I enjoy physics because it constantly makes me curious and makes me wonder whether certain things really exist. For instance, the fundamentals of physics provide us insight into how the solar system functions or how the Earth evolved into the livable planet that it is today.

Even though I was terrible at studying Physics, I must admit that I loved the process since my high school Physics instructor was really personable and funny, which was very useful to me. Overall, I believe that physics is still a fascinating subject that is worthwhile learning more about.

Bản dịch:

Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ hứng thú với việc nghiên cứu các chủ đề liên quan đến khoa học. Lý do chính là tôi không giỏi về nó lắm và thấy việc học về nó khá buồn tẻ. Đó là lý do tại sao tôi chưa bao giờ xuất sắc trong các chủ đề này khi còn đi học. Tuy nhiên, dựa trên những gì hiện đang đến với tôi, tôi tin rằng tôi sẽ chỉ thảo luận về Vật lý.

Nó liên quan đến các bộ phận đa dạng của khoa học, bao gồm sinh học, hóa học và toán học. Mặc dù thực tế là tất cả các môn học này đều có vẻ mệt mỏi đối với tôi, nhưng tôi cảm thấy rằng Vật lý nổi bật hơn những môn khác vì nó hữu ích như thế nào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Về bản chất, vật lý đào sâu vào các nguyên tắc cơ bản về cách mọi thứ vận hành. Nó cũng đòi hỏi phải nghiên cứu một số chủ đề, như năng lượng, lực, không gian, v.v. Tôi thích vật lý vì nó liên tục khiến tôi tò mò và khiến tôi tự hỏi liệu một số thứ có thực sự tồn tại hay không. Ví dụ, các nguyên tắc cơ bản của vật lý cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về cách hệ mặt trời hoạt động hoặc cách Trái đất phát triển thành hành tinh có thể sống được như ngày nay.

Mặc dù tôi học Vật lý rất tệ, nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi yêu thích quá trình này vì người hướng dẫn Vật lý ở trường trung học của tôi thực sự rất cá tính và hài hước, điều này rất hữu ích đối với tôi. Nhìn chung, tôi tin rằng vật lý vẫn là một chủ đề hấp dẫn đáng để tìm hiểu thêm.

Bài mẫu 2 – Describe an area of science that interests you

I’d want to discuss a certain scientific field in which I’ve recently been really interested. Mental health is included.

Years ago, if you had asked me this question, I wouldn’t have even listed mental health among my top ten concerns. You see, I’ve always been a really confident man who had no trouble achieving what he desired. I’ve always considered myself to be a happy person who is resistant to any mental disease. But I was wrong. At the end of last year, I went through the darkest period in my life, mostly because of the stumbling blocks I’ve encountered in my career and a toxic relationship that had been ruining my self-esteem for more than 6 years. I felt as if everything was against me, and the worst part was that I didn’t have the guts to free myself.

I came to understand the most dreadful aspect of despair at that point. There are no victims spared. No one is 100% protected from it, regardless of how outstanding their job is or how many accomplishments they have. Sometimes when we visit a well-known celebrity’s Facebook page, we fail to detect any indication of pessimism, much less suicidal thoughts. What could possibly go wrong with this person, we’d think to ourselves? He possesses everything that so many others desire. He has to be quite content with his life. In actuality, that individual is probably sobbing, alone in his room, contemplating suicide as an escape, and wondering himself what he is doing here.

In essence, physics delves deeply into the fundamentals of how things function. It also entails the investigation of several topics, like energy, force, space, and so on. I enjoy physics because it constantly makes me curious and makes me wonder whether certain things really exist. For instance, the fundamentals of physics provide us insight into how the solar system functions or how the Earth evolved into the livable planet that it is today. I want to reach out to those broken souls and remind them that We’re here, and we care for them. Because for someone who suffers from mental illnesses, nothing is more important than being loved.

Bản dịch:

Tôi muốn thảo luận về một lĩnh vực khoa học nào đó mà gần đây tôi thực sự quan tâm. Sức khỏe tâm thần được bao gồm.

Nhiều năm trước, nếu bạn hỏi tôi câu hỏi này, tôi thậm chí sẽ không liệt kê sức khỏe tâm thần trong số mười mối quan tâm hàng đầu của mình. Bạn thấy đấy, tôi luôn là một người đàn ông thực sự tự tin và không gặp khó khăn gì để đạt được những gì mình mong muốn. Tôi luôn coi mình là một người hạnh phúc, có khả năng chống lại mọi căn bệnh tâm thần. Nhưng tôi đã nhầm. Vào cuối năm ngoái, tôi đã trải qua thời kỳ đen tối nhất trong cuộc đời mình, chủ yếu là do những vấp ngã mà tôi gặp phải trong sự nghiệp và một mối quan hệ độc hại đã hủy hoại lòng tự trọng của tôi trong hơn 6 năm. Tôi cảm thấy như thể mọi thứ đang chống lại mình, và điều tồi tệ nhất là tôi không có can đảm để giải thoát bản thân.

Tôi đã hiểu ra khía cạnh đáng sợ nhất của sự tuyệt vọng vào thời điểm đó. Không có nạn nhân nào được tha. Không ai được bảo vệ 100% khỏi nó, bất kể công việc của họ xuất sắc đến mức nào hoặc họ có bao nhiêu thành tích. Đôi khi khi truy cập trang Facebook của một người nổi tiếng, chúng ta không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào của sự bi quan, chứ đừng nói đến ý định tự tử. Điều gì có thể xảy ra với người này, chúng tôi tự nghĩ? Anh sở hữu mọi thứ mà biết bao người khác ao ước. Anh ấy phải khá hài lòng với cuộc sống của mình. Trong khi thực tế, cá nhân đó có lẽ đang khóc nức nở, một mình trong phòng, coi tự tử như một lối thoát và tự hỏi mình đang làm gì ở đây.

Về bản chất, vật lý đào sâu vào các nguyên tắc cơ bản về cách mọi thứ vận hành. Nó cũng đòi hỏi phải nghiên cứu một số chủ đề, như năng lượng, lực, không gian, v.v. Tôi thích vật lý vì nó liên tục khiến tôi tò mò và khiến tôi tự hỏi liệu một số thứ có thực sự tồn tại hay không. Ví dụ, các nguyên tắc cơ bản của vật lý cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về cách hệ mặt trời hoạt động hoặc cách Trái đất phát triển thành hành tinh có thể sống được như ngày nay. Tôi muốn tiếp cận với những tâm hồn tan vỡ đó và nhắc nhở họ rằng Chúng tôi ở đây và chúng tôi quan tâm đến họ. Vì đối với một người mắc bệnh tâm thần, không gì quan trọng hơn được yêu thương.

Trên đây là bài viết tổng hợp những từ vựng và bài mẫu về chủ đề Describe an area of science that interests youUpfile cung cấp cho bạn! Bạn hãy tận dụng tối đa những nguồn thông tin hữu ích về chủ đề này để nâng cấp band điểm Speaking của mình nhé! Đừng quên luôn thoe dõi mục Blog của Upfile.vn để cập nhật thêm nhiều bài viét thú vị khác. Chúc các bạn học tập tốt!