Back to school

Topic Talk About Environment – IELTS Speaking Part 1, 2 & 3

Môi trường luôn là mối quan tâm của toàn thế giới, vì vậy dễ hiểu khi đây là một trong các topic thường xuyên xuất hiện tại kỳ thi IELTS Speaking. Chủ đề Talk about environment tuy quen thuộc nhưng không dễ để chinh phục khi có khá nhiều từ vựng mới lạ. Để giúp các bạn nắm được các ý cần nói và cách triển khai bài speaking chủ đề Environment, UpFile sẽ đồng hành cùng bạn trong bài viết dưới đây.

Từ vựng Talk about environment

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Global warmingɡləʊ.bəl ˈwɔː.mɪŋẤm lên toàn cầu
Biodegradablebaɪ.əʊ.dɪˈɡreɪ.də.bəlPhân hủy sinh học
Biodiversitybaɪ.əʊ.daɪˈvɜː.sə.tiSự đa dạng sinh học
Pollution pəˈluː.ʃənSự ô nhiễm
Pollutant pəˈluː.təntChất gây ô nhiễm
Contamination kənˌtæm.ɪˈneɪ.ʃənSự ô nhiễm, sự nhiễm độc
Greenhouse ɡriːn.haʊsNhà kính
Deforestationdiːˌfɒr.ɪˈsteɪ.ʃənSự phá rừng
Emissioniˈmɪʃ.ənSự phát thải
Soil erosion sɔɪl ɪˈrəʊ.ʒənSự xói mòn đất
Ecosystem iː.kəʊˌsɪs.təmHệ sinh thái
Preservation prez.əˈveɪ.ʃənSự bảo tồn
Ozone layerəʊ.zəʊn ˌleɪ.ərTầng Ozon
Contaminatekənˈtæm.ɪ.neɪtLàm ô nhiễm
DecaydɪˈkeɪPhân hủy
Exploit ɪkˈsplɔɪtKhai thác
Abuse əˈbjuːzLạm dụng
Tackle  / cope with tæk.əlGiải quyết
CurbkɜːbHạn chế
Destroy dɪˈstrɔɪPhá hủy, tàn phá
Threaten natural habitatsˈθret.ən ˈnætʃ.ər.əl ˈhæb.ɪ.tætĐe dọa môi trường sống tự nhiên
Degrade ecosystemsdɪˈɡreɪd ˈiː.kəʊˌsɪs.təmLàm suy thoái hệ sinh thái
Poisonouspɔɪ.zən.əsĐộc hại
Excessiveekˈses.ɪvQuá nhiều
Serious/severe/acutesɪə.ri.əsNghiêm trọng,tồi tệ
Fresh/purefreʃTinh khiết, trong sạch
Environmentally-friendlyɪn.vaɪ.rənˌmen.təl.i ˈfrend.liThân thiện với môi trường
Effective/efficient/efficaciousɪˈfek.tɪvHiệu quả

Bài mẫu talk about environment

Talk about environment part 1

Talk about environment part 1
Talk about environment part 1

Do you think pollution is a problem today? (Bạn có nghĩ ô nhiễm môi trường là một vấn đề ngày nay không?)

Yes, I believe pollution is a problem in today’s world. It is one of our planet’s most pressing issues.

(Vâng, tôi tin rằng ô nhiễm là một vấn đề trong thế giới ngày nay. Đó là một trong những vấn đề cấp bách nhất của hành tinh chúng ta).

Do you think people are becoming more or less concerned about the environment these days? (Bạn có nghĩ rằng ngày nay mọi người đang trở nên ít nhiều quan tâm đến môi trường không?)

These days, I believe, people are more concerned about the environment. I believe that people are beginning to realize the significance of taking care of our planet as a result of the media coverage of climate change and other environmental issues.

(Những ngày này, tôi tin rằng, mọi người quan tâm nhiều hơn đến môi trường. Tôi tin rằng mọi người đang bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của việc chăm sóc hành tinh của chúng ta nhờ các phương tiện truyền thông đưa tin về biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường khác).

Do you like growing plants? (Bạn có thích trồng cây không?) 

To be honest, I don’t have a green thumb, so growing any kind of plant is completely out of the question for me. Thus, I simply get a few plants from the market to design my home.

(Thành thật mà nói, tôi không có khiếu trồng cây, vì vậy việc trồng bất kỳ loại cây nào là hoàn toàn không thể đối với tôi. Vì vậy, tôi chỉ cần lấy một ít cây từ chợ để thiết kế ngôi nhà của mình).

Do you or your family take steps to help the environment? (Bạn hoặc gia đình bạn có thực hiện các bước để giúp môi trường không?)

My parents have always tried to make us aware of our impact on the environment. They are very interested in conserving energy and always try to buy products that are better for the environment if they can.

(Cha mẹ tôi luôn cố gắng làm cho chúng tôi nhận thức được tác động của chúng tôi đối với môi trường. Họ rất quan tâm đến việc tiết kiệm năng lượng và luôn cố gắng mua những sản phẩm tốt hơn cho môi trường nếu có thể).

Xem thêm các bài viết đang được quan tâm:

Talk about vietnamese gestures and customs

Talk about relationship

Talk about happiness

Talk about environment part 2

Talk about environment part 2
Talk about environment part 2

Chủ đề: Describe an environmental problem that you know (Mô tả một vấn đề môi trường mà bạn biết) 

Bố cục bài nói:

 • What kind of problem it is? (Nó là loại vấn đề gì?)
 • Where it happens? (Nó xảy ra ở đâu?)
 • What are some bad effects it causes? (Một số tác động xấu mà nó gây ra là gì?)
 • How can it be solved? (Làm sao để giải quyết vấn đề này?)

Bài mẫu:

Global warming is the most dangerous of a number of negative environmental phenomena that have occurred over the past few decades and pose a threat to our lives.

To simplify, global warming is the process by which certain gases released by human activity cause an increase in the earth’s average temperature.

To be honest, this is not a new issue for our planet; it has been going on for a long time, and humans have only recently begun to notice all of its mediocre effects. The gases produced by factories, which prevent the sun’s heat from reaching space, are to blame. Accordingly, the climate gets more sweltering and more blazing, which truly influences the existence of animals out of control.

More specifically, as the temperature of the air rises, the ice covers from 2 shafts break down, consequently expanding the ocean level to flood our property. In addition, a sudden shift in the temperature of their natural habitats has resulted in the destruction of numerous coral reefs and the entire food chain.

Every citizen must be well aware of the significant effects that global warming is having on our planet to find a solution to this issue. To put it another way, international agreements should be reached and signed to reduce the amount of greenhouse gases that are released into the atmosphere and provide prompt assistance to areas that have been severely impacted by this phenomenon. We might be able to reduce the problem and restore our natural environment to its most pristine state if we manage to complete all of those tasks.

(Sự nóng lên toàn cầu là vấn đề nguy hiểm nhất trong số các hiện tượng môi trường tiêu cực đã xảy ra trong vài thập kỷ qua và đe dọa cuộc sống của chúng ta. 

Nói một cách đơn giản, sự nóng lên toàn cầu là quá trình mà một số loại khí thải ra do hoạt động của con người gây ra sự gia tăng nhiệt độ trung bình của trái đất.

Thành thật mà nói, đây không phải là một vấn đề mới đối với hành tinh của chúng ta; nó đã diễn ra trong một thời gian dài và con người chỉ mới bắt đầu nhận thấy tất cả những tác động của nó trong thời gian gần đây. Nguyên nhân là do các loại khí thải ra từ các nhà máy, vốn ngăn cản sức nóng của mặt trời đến không gian. Theo đó, khí hậu trở nên ngột ngạt hơn và nóng hơn, điều này thực sự ảnh hưởng đến sự tồn tại của động vật ngoài tầm kiểm soát.

Cụ thể hơn, khi nhiệt độ không khí tăng lên, lớp băng bao phủ từ 2 trục bị vỡ ra, do đó mực nước biển dâng cao làm ngập tài sản của chúng ta. Ngoài ra, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột trong môi trường sống tự nhiên của chúng đã dẫn đến sự phá hủy nhiều rạn san hô và toàn bộ chuỗi thức ăn. 

Mỗi người dân phải nhận thức rõ những tác động đáng kể mà sự nóng lên toàn cầu đang gây ra cho hành tinh của chúng ta để tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Nói cách khác, cần đạt được và ký kết các thỏa thuận quốc tế để giảm lượng khí nhà kính thải vào khí quyển và cung cấp hỗ trợ kịp thời cho các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hiện tượng này. Chúng ta có thể giảm thiểu vấn đề và khôi phục môi trường tự nhiên của chúng ta về trạng thái nguyên sơ nhất nếu chúng ta xoay sở để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đó).

Tham khảo thêm:

Talk about environment part 3

Talk about environment part 3
Talk about environment part 3

Is there much more environmental damage now than in the past? (Có nhiều tác động về môi trường bây giờ hơn trong quá khứ hay không?)

Yes, environmental damage is definitely higher now than it ever was. Pollution and waste have increased significantly as society has become more industrialized and global trade has grown. Climate change, deforestation, and water scarcity are just a few of the environmental issues that have arisen as a result of this.

(Vâng, thiệt hại môi trường chắc chắn cao hơn bao giờ hết. Ô nhiễm và chất thải đã tăng lên đáng kể khi xã hội ngày càng công nghiệp hóa và thương mại toàn cầu phát triển. Biến đổi khí hậu, phá rừng và khan hiếm nước chỉ là một vài trong số các vấn đề môi trường nảy sinh do hậu quả của việc này).

Do you think it is the responsibility of governments alone to protect the environment? (Bạn có nghĩ nhiệm vụ bảo vệ môi trường là do một mình chính phủ đảm nhiệm không?)

Certainly not! I believe that preserving the environment is everyone’s responsibility. Although the government has the authority to make laws and policies, what good is a law if no one follows it?

We simply could not continue our wasteful lifestyles and expect the government to simply clean it up. If we dispose of things properly, we waste both time and resources, leaving nothing to clean up in the first place.

(Chắc chắn không! Tôi tin rằng bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi người. Mặc dù chính phủ có thẩm quyền ban hành luật pháp và chính sách, nhưng luật pháp có ích gì nếu không ai tuân theo?

Đơn giản là chúng tôi không thể tiếp tục lối sống lãng phí của mình và mong đợi chính phủ làm sạch nó. Ngay từ đầu sẽ không có gì cần phải làm sạch nếu chúng ta vứt rác đúng nơi, điều đó gây lãng phí cả thời gian và tài nguyên).

What measures can individuals take to protect the environment? (Có những biện pháp nào con người cần làm để bảo vệ môi trường?)

There are numerous means by which individuals can safeguard the environment, some of which are as follows:

 • When you are not using your appliances, turn them off.
 • Reuse and isolate your biodegradable and non-biodegradable waste or even better abstain from making junk by staying away from dispensable items.
 • Reduce your use of water and electricity.
 • Utilize an eco-friendly vehicle or on the other hand on the off chance that you are voyaging brief distances, go for a stroll or ride a bike.

Imagine millions of other people making the same small changes to their lifestyles that we can make. It can make a difference over time.

(Có rất nhiều cách mà các cá nhân có thể bảo vệ môi trường, một số cách có thể kể đến như sau:

 • Khi bạn không sử dụng các thiết bị của mình, hãy tắt chúng đi.
 • Tái sử dụng và cô lập chất thải có thể phân hủy và không thể phân hủy sinh học của bạn hoặc thậm chí tốt hơn hết là tránh làm rác bằng cách tránh xa các vật dụng có thể bỏ đi.
 • Giảm sử dụng nước và điện.
 • Sử dụng một phương tiện thân thiện với môi trường hoặc nếu bạn đang đi du lịch một quãng đường ngắn, hãy đi bộ hoặc đi xe đạp.

Hãy tưởng tượng hàng triệu người khác đang thực hiện những thay đổi nhỏ trong lối sống của họ giống như những thay đổi mà chúng ta có thể thực hiện. Nó có thể tạo ra sự khác biệt theo thời gian).

Như vậy bài viết trên đã giới thiệu đến bạn những từ vựng và bài mẫu cho chủ đề talk about environment. Nắm được những kiến thức trên sẽ giúp bạn trả lời cho phần speaking một cách tự tin và trôi chảy. Chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt, và đừng quên tham khảo những bài viết khác trên chuyên mục Blog của UpFile.vn để có thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!