Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Topic Talk about reading book – IELTS Speaking Part 1, 2, 3

Chủ đề Talk about reading book không còn là chủ đề xa lạ, đây là một trong những chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Speaking. Mời các bạn đọc cùng Upfile khám bài chủ đề này qua bài viết dưới đây nha .

Danh sách các từ vựng thường gặp trong talk about reading book 

Danh sách các từ vựng thường gặp trong talk about reading book 
Danh sách các từ vựng thường gặp trong talk about reading book 
 • book: sách
 • author: tác giả
 • title: tựa đề
 • chapter: chương
 • page: trang
 • plot: cốt truyện
 • character: nhân vật
 • setting: bối cảnh
 • genre: thể loại
 • fiction: tiểu thuyết, truyện tưởng tượng
 • non-fiction: sách phi hư cấu, sách thực tế
 • biography: tiểu sử, hồi ký
 • autobiography: tự truyện
 • memoir: hồi ức
 • history: lịch sử
 • science fiction: khoa học viễn tưởng
 • mystery: trinh thám
 • romance: lãng mạn
 • fantasy: giả tưởng
 • thriller: kinh dị, ly kỳ
 • bestseller: sách bán chạy nhất
 • page-turner: sách gây cấn, kịch tính
 • to read: đọc
 • to skim: đọc lướt qua
 • to peruse: đọc kỹ lưỡng
 • to immerse oneself in a book: đắm mình vào sách
 • to devour a book: đọc sách nhanh chóng, không ngừng nghỉ
 • to recommend a book: giới thiệu sách
 • to review a book: đánh giá sách
 • to borrow a book: mượn sách
 • to lend a book: cho mượn sách
 • library: thư viện
 • bookstore: hiệu sách
 • Publish: Xuất bản (v)
 • Publisher: Nhà xuất bản (n)
 •  e-book: sách điện tử
 • audiobook: sách nói

Những thành ngữ có thể dùng khi nói về chủ đề talk about reading book

Những thành ngữ có thể dùng khi nói về chủ đề talk about reading book
Những thành ngữ có thể dùng khi nói về chủ đề talk about reading book
 • A real page-turner: một quyển sách gây cấn, khiến bạn không thể rời mắt khỏi nó.
 • To get lost in a book: Lạc vào truyện, không nhận ra thời gian
 • To be a bookworm: Là người đọc sách nhiều, nghiện đọc sách
 • To judge a book by its cover: Đánh giá sách bởi bìa sách mà không đọc nội dung
 • To turn over a new leaf: Khởi đầu lại, thay đổi hành vi hoặc tư duy
 • To hit the books: Bắt đầu học hành, đọc sách với mục đích học tập
 • To read between the lines: Hiểu được ý nghĩa ẩn dụ, tìm ra điều ngầm trong nội dung
 • To have one’s nose in a book: Đang chăm chú đọc sách
 • To be an open book: Dễ hiểu, dễ đoán được, không giấu diếm gì
 • To close the book on something: Kết thúc một chương, một giai đoạn
 • To throw the book at someone: Đối xử nghiêm khắc, trừng phạt ai đó
 • To be on the same page: Hiểu nhau, cùng suy nghĩ
 • To write the book on something: Là người có chuyên môn sâu về một lĩnh vực, một vấn đề
 • To book it: Chạy nhanh, đi vội vàng
 • To keep one’s nose in the book: Tập trung học hành, đọc sách nhiều
 • To be a closed book: Khó hiểu, khó đoán được

Part 1 – Talk about reading book

Part 1 - Talk about reading book
Part 1 – Talk about reading book

What type of books do you enjoy reading the most?

I am a big fan of mystery and thriller novels. I love trying to solve the puzzle and figure out who the culprit is before the big reveal at the end.

Do you prefer to read physical books or e-books? Why?

I prefer physical books because I love the feeling of holding a book in my hands and turning the pages. I also enjoy being able to see how far I’ve progressed through the book and having a visual representation of how much I have left to read.

How often do you read books?

I try to read every day, even if it’s just for a few minutes before bed. However, with my busy schedule, I sometimes find it difficult to make time for reading.

What benefits do you think reading books can provide?

Reading books can improve your vocabulary, knowledge, and critical thinking skills. It can also reduce stress and increase empathy by allowing you to experience different perspectives and emotions through the characters in the book.

Have you ever read a book that had a significant impact on your life? If so, what was it and how did it affect you?

Yes, I read “The Alchemist” by Paulo Coelho and it had a profound impact on my life. The book taught me to follow my dreams and to have faith that the universe will conspire to help me achieve them. It inspired me to pursue my passion for writing and to never give up on my goals.

 Can you tell me whether or not you enjoy reading and your reasons for feeling that way?

Yeah. I can tell you that reading can be an enjoyable and enriching experience for many people. Some reasons why people may enjoy reading include gaining knowledge and new perspectives, exploring different worlds and experiences, and developing empathy and understanding for others. On the other hand, some people may not enjoy reading due to a variety of reasons, such as struggling with reading comprehension or finding it difficult to sit still and focus for extended periods of time.

Can you tell me which types of fiction books you like to read?

Sure! I enjoy reading a variety of genres, but some of my favorites are mystery, science fiction, and historical fiction.

What is your purpose for reading books?

I read books mainly for entertainment and relaxation. I enjoy getting lost in a good story and exploring different worlds and perspectives.

Xem thêm:

Part 2 – Talk about reading book

Describe the book that left the strongest impression on you.

 Reading books has been a passion of mine since I was a child. I enjoy reading all types of books, but I have a special love for bestsellers and page-turners. I love getting lost in a good story and feeling the excitement build as the plot thickens.

One of the bestsellers that left a strong impression on me was “The Da Vinci Code” by Dan Brown. I remember being completely engrossed in the story from beginning to end. The book was a page-turner and kept me on the edge of my seat with its twists and turns.

I also enjoy reading books to learn something new. Non-fiction books can be just as exciting and informative as fiction books. Recently, I read “Sapiens: A Brief History of Humankind” by Yuval Noah Harari, which gave me a new perspective on the history of human evolution. It was fascinating to learn about the different stages of human development and how they have shaped our world today.

Overall, reading is a great way to escape reality and immerse oneself in a different world. It can also be a way to gain knowledge and broaden one’s perspective. I try to make time for reading every day, even if it’s just for a few minutes before bed. To me, reading is a lifelong hobby that I will continue to enjoy for years to come.

Bản dịch:

Đọc sách đã trở thành một niềm đam mê của tôi từ khi còn là một đứa trẻ. Tôi thích đọc tất cả các loại sách, nhưng tôi đặc biệt yêu thích những cuốn sách bán chạy nhất và những cuốn sách gây cấn, kịch tính. Tôi thích đấm mình trong một câu chuyện tốt và cảm nhận sự hưng phấn tăng lên khi cốt truyện phát triển.

Một trong những cuốn sách bán chạy nhất để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi là “The Da Vinci Code” của Dan Brown. Tôi nhớ đã bị cuốn hút hoàn toàn bởi câu chuyện từ đầu đến cuối. Cuốn sách này thật sự là một cuốn sách gây cấn, kịch tính và khiến tôi mãi mãi ngồi trên ghế với những bất ngờ và xung đột trong cốt truyện.

Tôi cũng thích đọc sách để tìm hiểu những điều mới mẻ. Những cuốn sách phi hư cấu cũng có thể thú vị và cung cấp nhiều thông tin bổ ích như sách hư cấu. Gần đây, tôi đã đọc “Sapiens: A Brief History of Humankind” của Yuval Noah Harari, đó là một góc nhìn mới về lịch sử tiến hóa của loài người. Thật thú vị khi tìm hiểu về các giai đoạn phát triển của loài người và cách chúng đã tạo nên thế giới của chúng ta ngày nay.

Nhìn chung, đọc sách là một cách tuyệt vời để thoát khỏi hiện thực và đắm mình vào một thế giới khác. Nó cũng là một cách để tích lũy kiến thức và mở rộng tầm nhìn. Tôi cố gắng dành thời gian để đọc sách mỗi ngày, ngay cả khi chỉ là vài phút trước khi đi ngủ. Đối với tôi, đọc sách là một sở thích suốt đời mà tôi sẽ tiếp tục tận hưởng trong nhiều năm tới.

Describe a book that has been useful to you.

My favorite book that has been incredibly useful to me is “The Power of Habit” by Charles Duhigg. This book delves into the science behind habits and provides practical advice on how to change them.

I found this book incredibly helpful because it helped me understand why I engage in certain habits, and more importantly, how to change them. By breaking down the habit loop of cue, routine, and reward, the book taught me how to identify the cues that trigger my habits and replace the routine with a more positive behavior. The book also taught me the importance of rewards in forming and changing habits.

One of the key takeaways from the book was the concept of keystone habits, which are habits that have a ripple effect on other areas of our lives. For me, exercise is a keystone habit that has led to improvements in other areas of my life such as sleep and productivity.

Overall, “The Power of Habit” has been a valuable resource for me in understanding and changing my habits. I highly recommend this book to anyone who wants to make positive changes in their life.

Bản dịch:

Cuốn sách yêu thích của tôi và cực kỳ hữu ích là “The Power of Habit” của Charles Duhigg. Cuốn sách này khám phá khoa học đằng sau các thói quen và cung cấp lời khuyên thực tiễn về cách thay đổi chúng.

Tôi thấy cuốn sách này rất hữu ích vì nó giúp tôi hiểu tại sao tôi thực hiện một số thói quen cụ thể và quan trọng hơn, làm thế nào để thay đổi chúng. Bằng cách phân tích chuỗi thói quen gồm tín hiệu, thói quen và phần thưởng, cuốn sách này đã giúp tôi nhận biết các tín hiệu kích hoạt thói quen và thay thế thói quen đó bằng hành vi tích cực hơn. Cuốn sách cũng dạy cho tôi tầm quan trọng của phần thưởng trong việc hình thành và thay đổi thói quen.

Một trong những điểm nhấn chính của cuốn sách là khái niệm về thói quen keystone, đó là các thói quen có tác động rất lớn đến các lĩnh vực khác trong cuộc sống của chúng ta. Đối với tôi, việc tập thể dục là một thói quen keystone đã dẫn đến cải thiện trong các lĩnh vực khác như giấc ngủ và năng suất.

Tổng thể, “The Power of Habit” đã là nguồn tài liệu vô cùng quý giá giúp tôi hiểu và thay đổi thói quen của mình. Tôi rất khuyến khích cuốn sách này cho bất kỳ ai muốn tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình.

Describe a book you have recently read.

The book I just read recently is “The Midnight Library” by Matt Haig. This is a wonderful novel about our lives and decisions.

The story is about a girl named Nora who has been enjoying her life rather than the life she really wanted. After experiencing failures and difficulties in life, she decided to commit suicide. However, she does not die, but instead finds herself in the midnight library, where each book represents a different path she can choose from. She was allowed to experience different lives and she had to decide if she wanted to return to her own life.

I love this book because it gives me a lot to think about living and enjoying my life. This book also reminds me that sometimes we need to face setbacks and setbacks in order to find happiness in life. I also like the way the author writes about finding change and hoping.

I would highly recommend reading “The Midnight Library” if you are looking for a book about the search for meaning in life.

Bản dịch

Cuốn sách mà tôi vừa đọc gần đây là “The Midnight Library” của Matt Haig. Đây là một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời về cuộc sống và quyết định của chúng ta.

Câu chuyện kể về một cô gái tên là Nora, người đã tận hưởng cuộc sống của mình chứ không phải là cuộc sống mà cô thực sự muốn. Sau khi trải qua những thất bại và khó khăn trong cuộc sống, cô quyết định tự tử. Tuy nhiên, cô không chết mà thay vào đó, cô tìm thấy chính mình ở trong thư viện nửa đêm, nơi mà mỗi cuốn sách đại diện cho một lối đi khác nhau mà cô có thể lựa chọn. Cô được phép trải nghiệm các cuộc đời khác nhau và cô phải quyết định liệu cô có muốn trở lại cuộc sống của mình hay không.

Tôi yêu thích cuốn sách này vì nó cho tôi nhiều suy nghĩ về việc sống và tận hưởng cuộc sống của mình. Cuốn sách này cũng nhắc tôi rằng đôi khi chúng ta cần phải đối diện với những thất bại và khó khăn để có thể tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi cũng thích cách mà tác giả viết về việc tìm kiếm sự thay đổi và hy vọng.

Tôi sẽ rất khuyến khích các bạn đọc “The Midnight Library” nếu bạn đang tìm kiếm một cuốn sách về sự tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống.

Tham khảo thêm:

Talk about happiness

Talk about relationship

Talk about shopping online

Part 3 – Talk about reading book

Part 3 - Talk about reading book
Part 3 – Talk about reading book

Do you think reading books is important? Why or why not?

I believe that reading books is very important. It helps improve our vocabulary, expands our knowledge, and promotes creativity. It’s a great way to learn new things and improve our overall well-being.

How do you choose the books you read?

I usually choose books based on recommendations from friends or family, or if I come across a book with an interesting synopsis or cover that catches my attention. I also like to read reviews before deciding on a book.

What kind of books do you usually read? Why?

I usually read non-fiction books because I’m interested in learning new things and expanding my knowledge. I also enjoy reading biographies and memoirs because they provide insight into the lives of others.

Do you think reading books is still important in today’s digital age?

Absolutely. Despite the popularity of digital media, reading books remains important because it enhances critical thinking and imagination, and helps to develop vocabulary and writing skills. Reading books has several benefits, such as increasing knowledge and understanding of various subjects, improving cognitive function and concentration, and reducing stress and anxiety.

Hy vọng qua bài viết trên Upfile.vn đã đem đến những từ vựng và phần nói về chủ đề Chủ đề Talk about reading book một cách cụ thể nhất. Các bạn cũng có thể thường xuyên cập nhật các bài viết mới nhất trên chuyên mục Blog để cải thiện phần Speaking của mình nhé!