Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

570 Academic word list – Download miễn phí

Trong các kỳ thi tiếng Anh như IELTS hay TOEIC, yếu tố từ vựng đóng vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá năng lực tiếng Anh của bạn. Ngoài các từ vựng thông thuộc ra, việc sử dụng các từ vựng học thuật (Academic word) ra sẽ góp phần làm phong phú và nâng band điểm rất nhiều trong các kỳ thi. Nhưng bạn còn đang băn khoăn không biết nên bắt đầu học từ đâu?

570 Academic word list – Download miễn phí

Các bạn đừng lo vì qua bài viết này, upfile.vn sẽ cung cấp cho bạn 570 Academic word list – Download miễn phí. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

1. Thông tin chung về 570 Academic word list

Dưới đây là một số thông tin về sách 570 Academic word list:

  • Tên sách: 570 Academic word list
  • Tác giả: Averil Coxhead
  • Nhà xuất bản: Đại học Victoria ở Wellington, New Zealand
  • Nội dung: 570 từ vựng học thuật gồm 10 nhóm từ khác nhau
  • Đối tượng: target 8.0

2. Download 570 Academic word list

Dưới đây là một số từ vựng thêm trong 570 Academic word list:

HeadwordsOther words in the family.Definition
abandonabandoned, abandoning, abandonment,
abandons, e.g.
abandon
abstractabstraction, abstractions, abstractly,
abstracts, e.g.
abstract
academyacademia, academic, academically, academics, academies, e.g.academy
accessaccessed, accesses, accessibility, accessible, accessing, inaccessibleaccess
accommodateaccommodated, accommodates,
accommodating, accommodation
accommodate
accompanyaccompanied, accompanies, accompaniment,
accompanying, unaccompanied
accompany
accumulateaccumulated, accumulating, accumulation, accumulatesaccumulate
accurateaccuracy, accurately, inaccuracy,
inaccuracies, inaccurate
accurate
achieveachievable, achieved, achievement,
achievements, achieves, achieving
achieve
acknowledgeacknowledged, acknowledges, acknowledging, acknowledgement, acknowledgementsacknowledge
acquireacquired, acquires, acquiring, 
acquisition, acquisitions
acquire
adaptadaptability, adaptable, adaptation, adaptations,
adapted, adapting, adaptive, adapts
adapt
adequateadequacy, adequately, inadequacies,
inadequacy, inadequate, inadequately
adequate
adjacent adjacent
adjustadjusted, adjusting, adjustment, adjustments,
adjusts, readjust, readjusted, readjusting,
readjustment, readjustments, readjusts
adjust
administrateadministrates, administration, administrations,
administrative, administratively, administrator, administrators
administrate
adultadulthood, adultsadult
advocateadvocacy, advocated, advocates, advocatingadvocate
affectaffected, affecting, affective, affectively, affects, unaffectedaffect
aggregateaggregated, aggregates, aggregating, aggregationaggregate
aidaided, aiding, aids, unaidedaid
albeit albeit
allocateallocated, allocates, allocating, allocation,
 allocations
allocate
alteralterable, alteration, alterations, altered, altering,
alternate, alternating, alters, unalterable, unaltered
alter
alternativealternatively, alternativesalternative
ambiguousambiguities, ambiguity, unambiguous,
unambiguously
ambiguous
amendamended, amending, amendment, amendments, amendsamend
analogyanalogies, analogousanalogy
analyseanalysed, analyser, analysers, analyses,
analysing, analysis, analyst, analysts, analytic,
analytical, analytically
analyse
annualannuallyannual
anticipateanticipated, anticipates, anticipating,
anticipation, unanticipated
anticipate
apparentapparentlyapparent
appendappendix, appended, appends, appending,
appendices, appendixes
append
appreciateappreciable, appreciably, appreciated, appreciates,
appreciating, appreciation, unappreciated
appreciate
approachapproachable, approached, approaches,
approaching, unapproachable
approach
appropriateappropriacy, appropriately, appropriateness,
inappropriacy, inappropriate, inappropriately
appropriate
approximateapproximated, approximately, approximates,
approximating, approximation, approximations
approximate
arbitraryarbitrariness, arbitrarilyarbitrary
areaareasarea
aspectaspectsaspect
assembleassembled, assembles, assemblies, assembling, assemblyassemble
assessassessable, assessed, assesses, assessing, assessment,
assessments, reassess, reassessed, reassessing,
reassessment, unassessed
assess
assignassigned, assigning, assignment, assignments, assigns,
reassign, reassigned, reassigning, reassigns,
unassigned
assign
assistassistance, assistant, assistants, assisted, assisting,
assists, unassisted
assist
assumeassumed, assumes, assuming, assumption,
assumptions
assume
assureassurance, assurances, assured, assuredly, assures,
assuring
assure
attachattached, attaches, attaching, attachment,
attachments, unattached
attach
attainattainable, attained, attaining, attainment,
attainments, attains, unattainable
attain
attitudeattitudesattitude
attributeattributable, attributed, attributes, attributing, attributionattribute
authorauthored, authoring, authors, authorshipauthor
authorityauthoritative, authoritiesauthority
automateautomatic, automated, automates,
automating, automatically, automation
automate
availableavailability, unavailableavailable
awareawareness, unawareaware
behalf behalf
benefitbeneficial, beneficiary, beneficiaries,
benefited, benefiting, benefits
benefit
biasbiased, biases, biasing, unbiasedbias
bondbonded, bonding, bondsbond
briefbrevity, briefed, briefing, briefly, briefsbrief
bulkbulkybulk
capablecapabilities, capability, incapablecapable
capacitycapacities, incapacitate, incapacitatedcapacity
categorycategories, categorisation, categorise, categorised,
categorises, categorising, categorizing
category
ceaseceased, ceaseless, ceases, ceasingcease
challengechallenged, challenger, challengers, challenges,
challenging
challenge
channelchannelled, channelling, channelschannel
chapterchapterschapter
chartcharted, charting, charts, unchartedchart
chemicalchemically, chemicalschemical
circumstancecircumstancescircumstance
citecitation, citations, cited, citing, citescite
civil civil
clarifyclarification, clarified, clarifies, clarifying, clarityclarify
classicclassical, classicsclassic
clauseclausesclause
codecoded, codes, codingcode
coherentcoherence, coherently, incoherent, incoherentlycoherent
coincidecoincided, coincides, coinciding, coincidence,
coincidences, coincident, coincidental
coincide
collapsecollapsed, collapses, collapsible, collapsingcollapse
colleaguecolleaguescolleague
commencecommenced, commences, commencement,
commencing, recommences, recommenced,
recommencing
commence
commentcommentaries, commentary, commentator,
commentators, commented, commenting, comments
comment
commissioncommissioned, commissioner, commissioners,
commissioning, commissions
commission
commitcommitment, commitments, commits,
committed, committing
commit
commoditycommoditiescommodity
communicatecommunicable, communicated, communicates,
communicating, communication, communications,
communicative, communicatively, uncommunicative
communicate
communitycommunitiescommunity
compatiblecompatibility, incompatibility, incompatiblecompatible
compensatecompensated, compensates,
compensating, compensation, compensations,
compensatory
compensate
compilecompilation, compilations, compiled,
compiles, compiling
compile
complementcomplementary, complemented, complementing,
complements
complement
complexcomplexities, complexitycomplex
componentcomponentry, componentscomponent
compoundcompounded, compounding, compoundscompound
comprehensivecomprehensivelycomprehensive
comprisecomprised, comprises, comprisingcomprise
computecomputation, computational, computations,
computable, computer, computed, computerised,
computers, computing
compute
conceiveconceivable, conceivably, conceived, conceives,
conceiving, inconceivable, inconceivably
conceive
concentrateconcentrated, concentrates, concentrating, concentrationconcentrate
conceptconception, concepts, conceptual,
conceptualisation, conceptualise, conceptualised,
conceptualises, conceptualising, conceptually
concept
concludeconcluded, concludes, concluding, conclusion,
conclusions, conclusive, conclusively,
inconclusive, inconclusively
conclude
concurrentconcurrentlyconcurrent
conductconducted, conducting, conductsconduct
conferconference, conferences, conferred,
conferring, confers
confer
confineconfined, confines, confining, unconfinedconfine
confirmconfirmation, confirmed, confirming, confirmsconfirm
conflictconflicted, conflicting, conflictsconflict
conformconformable, conformability, conformance,
conformation, conformed, conforming, conformist,
conformists, conformity, conforms, nonconformist,
nonconformists, nonconformity, non-conformist,
non-conformists, non-conformity
conform
consentconsensus, consented, consenting, consentsconsent
consequentconsequence, consequences, consequentlyconsequent
considerableconsiderablyconsiderable
consistconsisted, consistency, consistent, consistently,
consisting, consists, inconsistencies,
inconsistency, inconsistent
consist
constantconstancy, constantly, constants,
inconstancy, inconstantly
constant
constituteconstituencies, constituency, constituent,
constituents, constituted, constitutes, constituting,
constitution, constitutions, constitutional,
constitutionally, constitutive, unconstitutional
constitute
constrainconstrained, constraining, constrains,
constraint, constraints, unconstrained
constrain
constructconstructed, constructing, construction,
constructions, constructive, constructs, reconstruct,
reconstructed, reconstructing, reconstruction,
reconstructs
construct
consultconsultancy, consultant,
consultants, consultation, consultations,
consultative, consulted, consults, consulting
consult
consumeconsumed, consumer, consumers,
consumes, consuming, consumption
consume
contactcontactable, contacted, contacting, contactscontact
contemporarycontemporariescontemporary
contextcontexts, contextual, contextualise,
contextualised, contextualising, uncontextualised
context
contractcontracted, contracting, contractor,
contractors, contracts
contract
contradictcontradicted, contradicting, contradiction,
contradictions, contradictory, contradicts
contradict
contrarycontrarilycontrary
contrastcontrasted, contrasting, contrastive, contrastscontrast
contributecontributed, contributes, contributing,
 contribution, contributions, contributor,
contributors
contribute
controversycontroversies, controversial, controversially,
uncontroversial
controversy
conveneconvention, convenes, convened, convening,
conventional, conventionally, conventions,
unconventional
convene
converseconverselyconverse
convertconversion, conversions, converted, 
convertible, converting, converts
convert
convinceconvinced, convinces, convincing,
convincingly, unconvinced
convince
cooperatecooperated, cooperates, cooperating,
cooperation, cooperative, cooperatively,
co-operate, co-operated, co-operates,
co-operation, co-operative, co-operatively
cooperate
coordinatecoordinated, coordinates,
coordinating, coordination, coordinator,
coordinators, co-ordinate, co-ordinated,
co-ordinates, co-ordinating, co-ordination,
co-ordinator, co-ordinators
coordinat
Bảng xem thêm 570 IELTS Academic words